Sieć 21c: Sieć animatorów edukacji morskiej w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy

Sieć 21c: Sieć animatorów edukacji morskiej w

Termin rozpoczęcia:

grudzień 2021

Forma:

Sieci zdalne

Status:

otwarta lista główna

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele ze szkół uczestniczacych w projekcie Pomorskie Żagle Wiedzy

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Stanowisko komputerowe lub stacjonarnie

Kierunki polityki oświatowej państwa:

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Koordynator formy:

Anna Bućko – specjalista ds. projektów UE

tel. 59842 34 62 wew. 39

e-mail: a.bucko@odn.slupsk.pl

Organizacja:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku rozpoczęły realizację działań w ramach partnerskiego projektu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszona rekrutacja nauczycieli pomorskich szkół – beneficjentów Pomorskich Żagli Wiedzy do następujących form wsparcia:

 

 1. Sieci współpracy dla nauczycieli – animatorów (2 sieci CEN Gdańsk; 3 sieci ODN Słupsk)

 

Główne cele spotkań:

• wymiana doświadczeń;

• prezentacja dobrych praktyk;

• analiza bieżących działań/problemów projektowych;

• wspólne rozwiązywanie problemów;

• dzielenie się pomysłami i wdrażanymi rozwiązaniami pedagogicznymi.

 

W ramach każdej sieci współpracy odbędzie się hybrydowo (zdalnie lub stacjonarnie) 6 spotkań:
3 szkolenia stacjonarne (wyjazdowe) i 3 szkolenia w formie zdalnej.

 

Liczba godzin jednego spotkania: min. 4 godz. dydaktyczne (2 godz. dydaktyczne – seminarium
z ekspertem zewnętrznym, 2 godz. dydaktyczne – wymiana dobrych praktyk, przygotowanie do konkursów itp.).

 

I spotkanie sieci współpracy dla nauczycieli – animatorów: listopad–grudzień 2021.

Liczba uczestników każdej sieci współpracy: 20

 

Załączniki projektowe (do pobrania/wypełnienia/odesłania do ODN w Słupsku):

 

 • Sieć współpracy i samokształcenia odbędzie się online/stacjonarnie w dniu ……. i rozpocznie się o godz. ……
 • Przed rozpoczęciem spotkania, o godz. ……., Ekspert prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online. 

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w sieci online?

 

 • Komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.

                                       

Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 3 spotkania.
 • Planowane terminy spotkań:
  • I spotkanie - koniec listopada 2021 r. 
  • II spotkanie -
  • III spotkanie -

 

 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń, spotkanie online lub stacjonarne
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie sieci współpracy i samokształcenia.

 

Sprawdź listę szkół przypisanych do sieci PŻW w ODN w Słupsku - kliknij tutaj

Formularz rejestracyjny

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA

Prosimy NIE wpisywać danych drukowanymi literami.

Data urodzenia *

Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o podanie prywatnego adresu email, gdyż będzie używany w dalszej komunikacji (zaświadczenia, ewaluacja).

Etap edukacji, typ szkoły, zarządzanie*:
Stanowisko / Nauczany przedmiot*:

SZKOŁA / PLACÓWKA / INSTYTUCJA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mariusz Michalak, e-mail : iod@odn.slupsk.pl
Celem przetwarzania jest: Realizacja niniejszej formy doskonalenia.
Podstawą przetwarzania jest: Zgoda osoby, której dane dotyczą
Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.
Mam prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mam prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.