Praca z uczniem zdolnym na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Spotkanie informacyjno-instruktażowe dla nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym (na temat Pomorskiej Ligi Zadaniowej) z biologii

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach i zajęciach

Termin rozpoczęcia:

27 listopada 2021, godz. 10:00 do 15 grudnia 2021, godz. 17:30

Forma:

Warsztaty zdalne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele biologii

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Projekt Zdolni z Pomorza jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014 – 2020.

 

W PROGRAMIE:

 

 • Charakterystyka ucznia zdolnego.
 • Jak pracować z uczniem zdolnym? 
 • Przygotowanie ucznia do konkursu z biologii (analiza zadań konkursowych, analiza odpowiedzi uczniów na przykładzie konkursu z biologii w ramach Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza).
 • Analiza materiałów do wykorzystania przez nauczycieli w pracy z uczniami uzdolnionymi przygotowującymi się do konkursów i olimpiad.

 

 

UWAGA WAŻNE:
Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminami oraz wydrukowanie i podpisanie dokumentacji projektowej (Załącznik: Plik z dokumentami), przesłanie tej dokumentacji na adres Organizatora.
Scan (lub zdjęcia) dokumentacji projektowej należy przesłać do dnia rozpoczęcia zajęć na adres plz@odn.slupsk.pl
Oryginały dokumentacji projektowej należy przesłać na adres Organizatora (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4 a, 76 – 200 Słupsk).
W szkoleniu mogą brać udział jedynie nauczyciele zamieszkali na terenie województwa pomorskiego.

 

ZAŁĄCZNIK:

Regulamin rekrutacji
Regulamin uczestnictwa
Plik z dokumentacją projektową

Kierunki polityki oświatowej państwa:

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Koordynator formy:

dr Anna Kreft - konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie edukacji przyrodniczej, pracy z uczniem zdolnym oraz diagnozy edukacyjnej 

Kontakt:
tel. 59 84 23 567, wew. 43 
e-mail: a.kreft@odn.slupsk.pl

Organizacja:

UWAGA: Termin warsztatów może ulec zmianie. Szkolenie realizowane w dwóch częściach.
Część I - 27.11.2021, godz. 10:00-11:30
Część II - 15.12.2021, godz. 16:00-17:30

 • Szkolenie odbędzie się online i rozpocznie się o godz. 10:00
 • Przed rozpoczęciem szkolenia, o godz. 09:30, Ekspert prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online.  

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w szkoleniu online?

 • Przede wszystkim komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.
 • Maksymalna liczba uczestników: 35 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.

 

 

Informacja ważna dla Ciebie…

 • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
 • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
 • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku)
 • Procedura postępowania w okresie epidemii COVID - 19