Nowoczesne technologie w nauczaniu w Mobilnym Centrum Edukacyjnym FSRE

Nowoczesne technologie w nauczaniu w Mobilnym

Termin rozpoczęcia:

8 października 2020, godz. 12:15-13:00

Forma:

Warsztaty stacjonarne

Status:

Otwarta

Czas trwania:

1 godz. dydaktyczna

Adresaci:

 nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

plac Zwycięstwa 3, Słupsk (parking przed Ratuszem)

O szkoleniu / programie:

 • Warsztaty w Mobilnym Centrum Edukacyjnym z najnowszą technologią. 
 • Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli początkujących w nowoczesnych technologiach w edukacji. 
 • Ich celem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami dostępnymi na rynku edukacyjnym w zakresie wykorzystania nowych technologii w szkole. 
 • Ćwiczenia praktyczne prezentujące szereg możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi w procesie nauczania.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

Ekspert:

Eksperci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie

Koordynator formy:

Joanna Pawlak-Jęczewska -  konsultant ds. wspomagania nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz wsparcie szkół i placówek w działaniach projektowych, w tym Regionalny Punkt Erasmus+ 

tel. 59 84 23 567 wew.43
e-mail: j.pawlak-jeczewska@odn.slupsk.pl 

Anna Bućko -  specjalista ds. projektów
tel. 59 84 23 567, wew. 39
e-mail: a.bucko@odn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Maksymalna liczba uczestników: 9 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.

 


Informacja ważna dla Ciebie…

 • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
 • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
 • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku).

 

 

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa proszę uzupełnić formularz poniżej:

Formularz rejestracyjny

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA

Prosimy NIE wpisywać danych drukowanymi literami.

Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o podanie prywatnego adresu email, gdyż będzie używany w dalszej komunikacji (zaświadczenia, ewaluacja).

Stanowisko / Nauczany przedmiot*:

SZKOŁA / PLACÓWKA / INSTYTUCJA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mariusz Michalak, e-mail : iod@odn.slupsk.pl
Celem przetwarzania jest: Realizacja niniejszej formy doskonalenia.
Podstawą przetwarzania jest: Zgoda osoby, której dane dotyczą
Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.
Mam prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mam prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.