Zalecana literatura

Techniki szybkiego czytania

Bezpieczne ferie. Układanie wydarzeń według historyjki obrazkowej. Opowiadanie ustne

Tworzenie aplikacji internetowych

Jak dzięki TIK uatrakcyjnić lekcję - tworzenie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint

Interpretacja, z udziałem rodzica, zaleceń opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej

Aktywne słuchanie muzyki klasycznej. Integracja muzyki z plastyką

Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Rola autoagresji w pracy nauczyciela

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych z języka angielskiego: nowe wyzwania, nowe rozwiązania, nowe narzędzia

Lokówka, klucz do kół, szpryca do ciasta … lub: w jaki sposób mogę poszerzyć słownictwo moich uczniów?

Psychologia pozytywna w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych

Jak rozmawiać z roszczeniowym rodzicem

Działania twórcze wspomagające naukę czytania i pisania

Narzędzia Google, które ułatwiają pracę nauczyciela

Rytm, muzyka, taniec w wychowaniu fizycznym. Tworzenie animacji muzyczno-ruchowych

Zajęcia rewalidacyjne w pracy z dziećmi z ASD

Umiejętności terapeutyczne nauczyciela - wsparcie uczniów z zaburzeniami emocji i zachowania

Wpływ smartfonów na psychikę dzieci i młodzieży

Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży

Narzędzia Google w zarządzaniu szkołą/placówką

Popularyzacja twórczości i kultury ukraińskiej poprzez różnorodne formy pracy pozalekcyjnej. Decoupage na szkle z wykorzystaniem papieru ryżowego

Lalki- motanki: nauka przez zabawę

Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcjonalnej

Realizacja Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej w szkołach

Bezpieczna szkoła – profilaktyka agresji, przemocy, uzależnień i mowy nienawiści

Podstawy programowania w środowisku Scratch/Blockly i języku PYTHON

Na tropach talentów. Szkoła jako miejsce odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów

Sposoby wykorzystania tablicy interaktywnej

Uczeń z trudnościami w nauce, w tym uczeń młodszy

Programowanie w klasach VII - VIII z Python cz.II

Komunikacja i wspomaganie AAC

Sieć Szkolnych Animatorów Edukacji Morskiej w ramach PPEM

Egzamin ósmoklasisty. Vademecum dla nauczyciela

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych - język obcy nowożytny

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych – matematyka

Wdrażanie nowej podstawy programowej  w Liceach i Technikach w roku szkolnym 2019/2020

Komunikacja niewerbalna na przedmiotach zawodowych - fakty i mity

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych - język polski

Na podbój kosmosu

Przyroda budzi się do życia

Konferencja dla nauczycieli języka niemieckiego „Deutsch_update. Strategie nauczania dostosowane do błyskawicznie zmieniającego się współczesnego świata oraz do rzeczywistości młodych ludzi.”

Podstawa programowa z historii w szkole podstawowej od 2019 roku. Kierunki zmian w nauczaniu historii oraz nad zmianami w egzaminie maturalnym od 2023 roku

Technologia informacyjno-komunikacyjna na lekcji języka obcego

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Stres w szkole - jak pomóc sobie i uczniom?

Jak wykorzystać poszerzony pakiet filmoteki szkolnej na zajęciach w szkole?

Współpraca z rodzicami -  strategia współpracy z rodzicami

Innowacje w katechezie

Gry i zabawy w edukacji polonistycznej

Dlaczego warto wdrażać innowacje pedagogiczne

Robotyka i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej-na przykładzie rozwiązań lego Education

Kompetencje diagnostyczne nauczycieli. Organizacja pracy sieci

Mapa narzędziem geografa

Kompetencje diagnostyczne nauczycieli. Działania innowacyjne w pracy nauczyciela

Kompetencje diagnostyczne nauczycieli. Wycieczki i wyjścia szkolne

Google jako narzędzie usprawniające pracę szkoły