Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej

Termin rozpoczęcia:

25 sierpnia 2021, godz. 09:00-12:45

Forma:

Warsztaty zdalne

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Adresaci:

Wszyscy zainteresowani

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Treści szkolenia:

·         Ocenianie w edukacji zdalnej – metody i formy

·         Monitorowanie postępów w nauce jako forma motywowania do aktywności i dalszej pracy

·         Samoocena w nauczaniu zdalnym

·         Rola informacji zwrotnej w nauczaniu zdalnym

·         Indywidualizacja procesu monitorowania i oceniania postępów w nauce ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi

 

Efekty. Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

·       określić specyfikę oceniania w procesie nauczania zdalnego na poszczególnych etapach edukacji,

·       scharakteryzować wybrane formy, metody, narzędzia monitorowania i oceniania postępów w nauce, specyficzne dla nauczania zdalnego,

·       stosować różnorodne metody i formy pracy, które  skłaniają uczniów do zajęcia postawy aktywnej na lekcji,

·       uwzględniać samoocenę uczniów w procesie oceniania, indywidualizować proces monitorowania i oceniania postępów uczniów

Kierunki polityki oświatowej państwa:

Ekspert:

dr Kinga Mielczarek

Koordynator formy:

dr Kinga Mielczarek - nauczyciel doradca metodyczny - j. polskiego PNP

e-mail: k.mielczarek@odn.slupsk.pl