Karta Nauczyciela 2019 - wykaz zmian

Karta Nauczyciela 2019 - wykaz zmian

11 lipca 2019 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw ustawę zmieniającą Kartę Nauczyciela.  

Sprawdź, co się zmieni w Karcie Nauczyciela jeszcze w 2019 roku.

Uchwalone zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 r. CZYTAJ TUTAJ

Ze strony:https://www.portaloswiatowy.pl

Awans zawodowy

 • Skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy;
 • Powrót do „starego” składu komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego;
 • Ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu;
 • Skrócenie okresu przerwy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego a otwarciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego;
 • Skrócenie dyrektorskiej ścieżki awansu zawodowego.

Szczegóły w artykułach:

Ocena pracy

Rezygnacja z:

 • kryteriów oceny pracy ustalonych w rozporządzeniu,
 • okresowej oceny pracy,
 • dokonywania oceny pracy po zakończeniu stażu (powrót do oceny dorobku zawodowego),
 • wyłączenia okresu ferii z czasu na dokonanie oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu.

Wynagrodzenie nauczycieli

 • Wprowadzenie minimalnej wysokości dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy w wysokości 300 zł;
 • Wprowadzenie jednorazowego świadczenia dla nauczycieli stażystów odbywających staż w wysokości 1.000 zł.
 • Odstąpienie od wprowadzenia dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych;

Szczegóły w artykule: Dodatek dla nauczycieli stażystów, brak dodatku dla dyplomowanych.

Zatrudnianie nauczycieli

 • Umowa dla nauczyciela stażysty na 1 rok szkolny;
 • Limit czasu trwania umów o pracę na czas określony – 36 miesięcy.

Szczegóły w artykule: Będzie limit umów na czas określony dla nauczycieli.

Czas pracy nauczycieli

 • Organ prowadzący ustali pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wysokości nie wyższej niż 20 godzin;

Kary dla nauczycieli

 • Wykluczenie możliwości ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka;
 • Wprowadzenie obowiązku zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka;
 • Z powodu ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne nie będzie mogło zostać umorzone ani także komisja dyscyplinarna nie będzie mogła odmówić wszczęcia postępowania z tej przyczyny;
 • Wydłużenie okresu ścigania czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.