OBSZAR: Opieka i wychowanie

 1. Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcjonalnej w przedszkolu i szkole. 
 2. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.
 3. Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. Sztuka mediacji.
 4. Efektywne lekcje wychowawcze.
 5. Zażywanie środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. Strategie zaradcze.
 6. Predyspozycje a umiejętności nauczyciela w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
 7. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych - skuteczne metody działań wychowawczych w szkole.
 8. Umiejętności interpersonalne nauczyciela w pracy z rodzicami.
 9. Umiejętności interpersonalne nauczyciela w pracy z uczniami.
 10. Psychologiczno-socjologiczne aspekty cyberprzemocy. Patostreamy.
 11. Praca z uczniem niedostosowanym społecznie.
 12. Efektywna współpraca z rodzicami.
 13. Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży. Gry wideo/Internet/smartfony/portale społecznościowe.
 14. Współpraca z rodzicami ucznia z niepełnosprawnością.
 15. Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
 16. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia - podstawą do opracowania IPET-u.
 17. Zajęcia rewalidacji indywidualnej w szkole.
 18. Organizacja pomocy psychologiczno -pedagogicznej w szkole.
 19. Bezpieczne wakacje.
 20. Bezpieczeństwo podczas klęsk żywiołowych i aktów terroru.
 21. Bezpieczeństwo podczas gier terenowych i wycieczek.
 22. Przemoc rówieśnicza-diagnoza,profilaktyka, rozwiązywanie problemów.
 23.  Odpowiedzialność dyscyplinarna, pracownicza i cywilna nauczycieli - wybrane zagadnienia
 24.  Nauczyciel wobec obowiązku opieki nad uczniem. Unormowania prawne a zakres faktycznych działań opiekuńczych (3h). 
 25. Interwencja nauczyciela wobec agresji ucznia (w tym ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) - (3h). 
 26.  Jak pomóc uczniowi wykazującemu skłonności samobójcze?
 27.  Nieletni sprawca czynu karalnego i nieletni przejawiający demoralizację w szkole. Możliwości i granice nauczycielskiej interwencji (3h).
 28. Aktywność dyrektora i nauczycieli w działaniach rozpoznawczych, profilaktycznych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. (3h)