OBSZAR: Wsparcie dyrektora w zakresie organizacji i zarządzania szkołą / placówką

 1. Autoewaluacja w pracy nauczyciela jako element podnoszenia jakości pracy własnej i pracy szkoły. 
 2. Bezpieczeństwo podczas klęsk żywiołowych i aktów terroru. 
 3. Bezpieczne wakacje. 
 4. Innowacje pedagogiczne sposobem na wszechstronny rozwój ucznia. 
 5. „Moja szkoła w zwierciadle” – jak skutecznie przeprowadzić ewaluację wewnętrzna w szkole. 
 6. Ochrona przeciwpożarowa. 
 7. Podstawy prawne oceniania szkolnego. 
 8. Prawne aspekty organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. 
 9. Rada pedagogiczna jako zespół - metody i formy współpracy. 
 10. Rola autorefleksji w pracy nauczyciela. 
 11. Tutoring w pracy nauczyciela i wychowawcy.