Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
Menu

Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Nadrzędnym celem programu jest wspomaganie rozwoju szkoły, przedszkola, placówki oświatowej jako organizacji uczącej się.

Wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych jest odpowiedzią na potrzeby rozwojowe całej społeczności Twojej szkoły / przedszkola / placówki: uczniów, nauczycieli, dyrekcji, innych pracowników oraz rodziców.

Etapy wspomagania:

 1. Diagnoza potrzeb rozwojowych  – dzięki niej proces wspomagania będzie odpowiadał konkretnym potrzebom szkoły / przedszkola / placówki oświatowej.
 2. Planowanie działań – wybór obszaru i form wspomagania, określenie rezultatów rozwoju. 
 3. Realizacja procesu wspomagania – organizowanie różnych form doskonalenia oraz wdrażanie nowych rozwiązań w celu podniesienia jakości pracy  szkoły / przedszkola / placówki oświatowej w obszarach: dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz organizacyjnych. 
 4. Ewaluacja – bieżący monitoring działań, ocena efektów poprzez włączenie obszaru wspomagania do ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły / przedszkola / placówki oświatowej, sformułowanie rekomendacji do dalszej pracy.


Zapewniamy opiekę konsultanta – specjalisty ds. wspomagania, który:

 • pomaga w diagnozie pracy szkoły / przedszkola / placówki oświatowej i określeniu obszaru rozwoju,
 • pomaga ustalić zakres i harmonogram działań wspomagających pracę placówki,
 • wspiera nauczycieli we wdrażaniu nowych rozwiązań,
 • wspiera proces monitorowania i podsumowania wspomagania.


Korzyści dla szkoły / placówki oświatowej:

 • Wprowadzenie korzystnych zmian jakościowych w wybranym obszarze.
 • Dostosowanie form szkoleniowych do potrzeb szkoły / przedszkola / placówki oświatowej.
 • Merytoryczna i organizacyjna opieka konsultanta – specjalisty ds. wspomagania.
 • Wzrost motywacji nauczycieli do pracy, większa integracja grona pedagogicznego poprzez współdecydowanie i współdziałanie.
 • Zwiększenie satysfakcji całej społeczności szkolnej z edukacji.
 • Szkoła / przedszkole / placówka oświatowa otrzyma certyfikat udziału we wspomaganiu
  oraz
 • Nauczyciele uczestniczący w formach szkoleniowych realizowanych w ramach wspomagania pracy szkoły / placówki oświatowej na koniec roku szkolnego otrzymają ZAŚWIADCZENIE o udziale w doskonaleniu.


Warunki współpracy:

 • Przesłanie przez szkołę / placówkę oświatową KARTY ZGŁOSZENIA wspomagania rozwoju szkoły / placówki oświatowej (do pobrania plik WORD) do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  w Słupsku.
  • KARTĘ ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać e-mailem: kursy@odn.slupsk.pl  ( skan z podpisem dyrektora) lub faksem: 59 84 23 567.
 • Po otrzymaniu KARTY ZGŁOSZENIA  konsultant – specjalista ds. wspomagania ODN Słupsk skontaktuje się z Dyrektorem Szkoły lub osobą do kontaktu wskazaną na KARCIE ZGŁOSZENIA
 • Wskazanie osoby do kontaktu tzw. szkolnego / przedszkolnego koordynatora ds. wspomagania
 • Współpraca w zakresie prowadzenie dokumentacji wspomagania określonej przez ODN w Słupsku.
 • Uzgodnienie i przestrzeganie zasad finansowania wspomagania / form szkoleniowych.

 

AKTY PRAWNE W ZAKRESIE WSPOMAGANIA:

3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
a) diagnozę pracy szkoły lub placówki,
b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, 
c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;

Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Przejdź do góry strony