Współpraca Pomorskiej Szkoły Żeglarstwa i Edukacji Morskiej ze szkołami

Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej (PSzŻiEM) – placówka Pomorskiego Związku Żeglarskiego (PoZŻ) – uruchomiona w roku 50-lecia PoZŻ. Powstanie szkoły było wynikiem dyskusji prowadzonej na Forum Nauczycieli Żeglarstwa – platformy wymiany doświadczeń żeglarzy, instruktorów i wykładowców w zakresie nauczania żeglarstwa, prowadzonego w latach 2014-2015 przez PoZŻ.

       Szkoła jest ośrodkiem wiedzy żeglarskiej i morskiej, wychowania morskiego oraz doskonalenia instruktorów żeglarstwa. Działa na rzecz klubów zrzeszonych w Pomorskim Związku Żeglarskim, dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów, szkół wyższych oraz osób dorosłych.

 

Prowadzone w placówkce zajęcia teoretyczne i praktyczne mają formę wykładów, seminariów, ćwiczeń na urządzeniach nawigacyjnych, warsztatów nawigacyjnych, kursów manewrowych, rejsów stażowych, rejsów zapoznawczych z morzem, obozów żeglarskich. W Szkole są również organizowane konferencje metodyczne z zakresu wiedzy żeglarskiej i morskiej.

Istotnym  elementem systemu edukacyjnego szkoły, obok przekazywania uczniom  wiedzy i umiejętności żeglarskich, jest wychowanie morskie, polegające na kształtowaniu charakteru w trudnych warunkach na wodzie, w zmaganiu z siłami przyrody i własnymi słabościami.

Merytoryka systemu edukacyjnego realizowanego w PSzŻiEM, oparta jest na zajęciach praktycznych, stanowiących obszar wiedzy żeglarskiej, zajęciach szkoleniowo-edukacyjnych, adresowanych do dzieci i młodzieży, zajęciach z wiedzy instruktorskiej oraz ofercie szkoleniowej adresowanej do nauczycieli, biorących udział w programie edukacji morskiej i szkolenia żeglarskiego w ramach naszego, autorskiego Systemu Edukacji Żeglarskiej i Morskiej.

Zadania edukacyjne

Wybrane cele szkoły, realizowane są w formie określonych zadań edukacyjnych, uporządkowanych w pięciu grupach tematycznych, tj.:

1) zajęcia praktyczne, w skład których wchodzą prace bosmańskie: węzły, sploty, konserwacja kadłuba, naprawa żagli, zajęcia nawigacyjne: praca na mapach morskich, korzystanie z locji, spisu świateł i z innych pomocy nawigacyjnych, korzystanie z przyborów, korzystanie z urządzeń nawigacyjnych, budowa, konserwacja i działanie instalacji jachtowych: zajęcia na stanowiskach modelowych instalacji gazowej, wodnej, sanitarnej, ćwiczenia symulacyjne (komputerowe) związane ze stosowaniem przepisów prawa drogi na wodach morskich i śródlądowych, budowa, praca i obsługa silnika jachtowego, ćwiczenia z ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

2) zajęcia szkoleniowo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Szkoła oferuje dzieciom i młodzieży podstawówek i gimnazjów zdobywanie sprawności żeglarskich: Młodszego sternika i Sternika manewrowego, poświadczonych certyfikatami szkoły. Treść tych sprawności nawiązuje w pewnym stopniu do programu wiedzy i praktyki żeglarskiej Polskiego Związku Żeglarskiego (PZŻ) oraz do programu Edukacji morskiej PoZŻ. Sprawności te tworzą warunki do podnoszenia poziomu wyszkolenia przyszłych żeglarzy jachtowych.

Warunkiem zdobycia sprawności Młodszego sternika i Sternika manewrowego jest udział w 14-dniowym obozie żeglarskim lub uczestnictwo w zajęciach weekendowych na wodzie.

Zdobycie sprawności następuje po udziale dzieci i młodzieży w zajęciach z zakresu wiedzy żeglarskiej i morskiej, obecności na 14-dniowym obozie żeglarskim i pomyślnym ukończeniu żeglarskiej trasy sprawnościowej.

Wręczenie certyfikatów ma uroczysty charakter, zgodnie ze specjalnym scenariuszem, w obecności wszystkich uczniów danej szkoły, nauczycieli i dyrektora.

Certyfikat Młodszego sternika uprawnia do samodzielnego prowadzenia jacht poniżej 5,5 metra długości, pod nadzorem instruktora. Posiadacz sprawności Sternik manewrowy może samodzielnie żeglować na jachcie poniżej 5.5 metra długości, za zgodą armatora danego jachtu oraz rodziców lub prawnych opiekunów;

3) zajęcia szkoleniowo-edukacyjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, podczas których uczniowie szkół licealnych zdobywają patenty żeglarza jachtowego lub/ i patenty sternika motorowodnego. Szkoła wyposaża uczniów w wymaganą przepisami państwowymi wiedzę żeglarską i umiejętności praktyczne, przygotowując ich w ten sposób do egzaminu państwowego.

Młodzież może również uczestniczyć w programie edukacji morskiej, zdobywając najbardziej aktualną wiedzę o morzach i oceanach. Program ten zamyka się udziałem w rejsie zatokowym lub morskim, podczas którego uczestnicy zostaną zapoznani w sposób praktyczny z przedsiębiorstwami gospodarki morskiej (porty, stocznie). Podczas rejsu mogą być realizowane programy badań morskich, obserwacji z zakresu locji i nawigacji, przy aktywnym współudziale załogi szkolnej;

4) oferta dla doświadczonych żeglarzy, zawodników, sędziów regatowych, trenerów i instruktorów żeglarstwa w zakresie: teorii i praktyki trymowania takielunku jachtu regatowego, warsztatów z taktyki regatowej i komentarzy do przepisów regatowych, meteorologia dla regatowców, organizacji regat morskich i na wodach śródlądowych;

5) oferta dla nauczycieli biorących udział w programie edukacji morskiej Szkoły, np.: udział w rejsie zatokowym na żaglowcu, zwiedzanie portów i stoczni, udział w obozie żeglarskim w charakterze wychowawcy, uczestniczenie w seminarium z wiedzy żeglarskiej i morskiej.

Organizacja zajęć

Zajęcia w szkole odbywają się w terminach uzgodnionych z zainteresowanymi dyrektorami, nauczycielami szkół, klubami żeglarskimi i żeglarzami. Dotyczy to zajęć cyklicznych, całorocznych, w tym również rejsów i obozów wakacyjnych.

Szkoła realizuje swój program edukacyjny w porozumieniu z beneficjentem, kładąc nacisk na łączenie teorii z praktyką, z maksymalnym wykorzystaniem wiedzy szkolnej do nauczania żeglarstwa, a w efekcie – do znacznego rozszerzenie wiedzy określonej podstawami programowymi nauczania z wybranych przedmiotów, np. matematyki, fizyki, geografii, języka angielskiego – o wiedzę potrzebną i konieczną do uprawiania żeglarstwa.

PSzŻiEM stawia sobie jako cel, aktywizację uczniów w rozwiązywaniu problemów żeglarskich i kształtowaniu biegłości manualnej podczas wszystkich zajęć. Temu również służą nowoczesne pomoce dydaktyczne zgromadzone w pracowniach wiedzy i praktyki żeglarskiej.

Instruktorami – nauczycielami w szkole są specjaliści z zakresu wiedzy żeglarskiej i morskiej: kapitanowie jachtowi i zawodowi, doświadczeni praktycy, znani z osiągnięć sportowych zawodnicy, trenerzy i instruktorzy.

Uczniowie podczas prowadzonych zajęć otrzymują skrypty, konspekty, podręczniki i pomoce dydaktyczne, w miarę możliwości wydawniczych.

Szkoła na co dzień współpracuje z instytucjami i organizacjami, których zadaniem jest krzewienie wiedzy i wychowanie dzieci, i młodzieży oraz popularyzacja żeglarstwa i spraw morskich.

Tworzenie projektów

Kadra PSzŻiEM aktywnie uczestniczy w tworzeniu nowych projektów, m.in. w przygotowaniach Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej, jak i tworzeniu lokalnych projektów na rzecz klubów żeglarskich, UKS-ów i klas sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjach województwa pomorskiego.

Instruktorzy szkoły są autorami projektu programu kształcenia nauczycieli żeglarstwa PZŻ i aktualnie, biorą czynny udział w pracach Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) nad Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji (ZSK) – Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK) żeglarskich.

Realizacja projektów na rzecz dzieci i młodzieży  

Szkoła od roku 2015, realizuje cyklicznie:

  1. a) zajęcia żeglarskie w ramach lekcji wychowania fizycznego, na wiosnę i jesień, dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (wspólny projekt z gminą Pruszcz Gdański),


c) wakacyjne rejsy survivalowe po Pętli Żuławskiej (młodzież z Pomorza);
b) półkolonie żeglarskie w okresie wakacyjnym (wspólny projekt z gminą Pruszcz Gdański);

  1. d) zajęcia z edukacji żeglarskiej i wychowania morskiego w klasach sportowych i klasach z rozszerzonym programem sportowym (wspólny projekt ze szkołami w Gdyni);
  2. e) w roku szkolnym, zajęcia fakultatywne z nauki żeglowania w klasie Optymist i Puck;
  3. f) kursy na patent żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego (gmina Pruszcz Gdański, Gdynia, Ustka).

Prace projektowe i modelowe

W PSzŻiEM oprócz zajęć dydaktycznych, prowadzone są systematyczne badania, prace konstrukcyjne i projektowe nad:

  1. a) udoskonaleniem stanowisk modelowych w pracowniach,
  2. b) symulatorem żeglarskim i jego oprogramowaniem dla różnych wariantów szkoleniowych,
  3. c) opracowaniem minimalnych i zasadniczych zasad bezpieczeństwa pracy symulatora żeglarskiego,
  4. c) trackingiem – systemem lokalizacji jachtów na wodzie podczas rejsów, regat, nauki żeglowania (zakończono I etap konstrukcyjny).

Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią ratownictwa i asekuracji, pracownią nawigacji technicznej ze stanowiskami do prowadzenia łączności i komunikacji morskiej oraz ćwiczeń z nawigacji terrestrycznej, wyposażonej w pełen zestaw multimedialny do prowadzenia wykładów. Uzupełnieniem są oddzielne stanowiska do nauki obsługi urządzeń i instalacji jachtowych, jak model instalacji gazowej, kambuza, instalacji wodno-sanitarnej, hamownie na których demonstrowana jest praca silników spalinowego i elektrycznego.

Bazę sprzętu pływającego szkoły stanowi 31 stopowy jacht pełnomorski „Allie”, łódź żaglowa klasy „Omega”, RIB-4200, odkrytopokładowa motorówka SeaDoo Speedster o mocy silnika 240 KM.

Podsumowanie

Zaprezentowane wybrane cele i możliwości PSzŻiEM, realizowane w formie określonych zadań edukacyjnych, będące elementem autorskiego programu System Edukacji Żeglarskiej i Morskiej, tworzą okazję do objęcia szeroko rozumianą edukacją żeglarską dzieci, młodzież i osoby dorosłe, dając pole do zarówno płynnego przechodzenia poszczególnych „poziomów zadań”, jak też głębszego potraktowania edukacji morskiej, nazywanej też tradycyjnie „wychowaniem morskim”.

Warto zwrócić uwagę na bardzo istotny, formalny element systemu obejmującego przede wszystkim dzieci do lat 14. Otóż można żeglować na małym jachcie do 5.5 metra długości bez uprawnień. Jednak nie znaczy to, że bez przeszkolenia. Chodzi o przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na wodzie, podstawowych przepisów, informacji o drogach wodnych oraz manewrowania jachtem.

Zagadnienie bezpieczeństwa na wodzie i obowiązku armatorów jachtów reguluje rozporządzenie ministra transportu, budownictwa gospodarki morskiej z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa na wodzie (D.U.z d.23 maja 2013, poz.599). Nie chodzi tylko o formalną regulację tego problemu. Chodzi też po prostu o zdrowy rozsądek. Szkoła nasza, w ramach opracowanego systemu edukacji żeglarskiej, umożliwia chcącym żeglować na małym jachcie bez uprawnień, zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności w celu bezpiecznego żeglowania.

Na jeszcze jeden element tego systemu należy zwrócić uwagę. Szkoła stara się realizować program edukacji morskiej w możliwie atrakcyjnej formie i możliwie szerokim zakresie, wyprowadzając młodzież na wodę na morze i wyposażając ją w konieczną wiedzę.

Przeprowadzenie naszych uczniów przez omówione zadania edukacyjne z udziałem wiedzy i praktyki żeglarskiej oraz morskiej, jest założeniem pedagogicznym Szkoły i celem jej nauczycieli – instruktorów.

Leopold Naskręt

Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej

Pomorski Związek Żeglarski

w Gdyni 

Modelowe stanowisko instalacji gazowej na jachcie - kambuz

Opis jachtu

Modelowe stanowisko instalacji wodnej na jachcie - kambuz

Modelowe stanowisko instalacji wodno - ściekowej na jachcie

Modelowe stanowisko instalacji sanitarnej (WC) na jachcie

Pracownia ratownictwa i asekuracji

 

Pracownia łączności i komunikacji morskiej

Pracownia nawigacji

 

 

Odwiedza nas 197 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions