Powrót Pomorza w granice Rzeczypospolitej – edukujemy pomorską młodzież

Specjalny pakiet edukacyjny opowiadający o historii i okolicznościach powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej trafił właśnie do wszystkich szkół ponadpodstawowych w naszym województwie. Przekazane materiały – m.in. film dokumentalny, folder historyczny oraz scenariusze lekcji – mogą być wykorzystane przez nauczycieli historii.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przekazał w tym tygodniu do 240 szkół na Pomorzu specjalne pakiety edukacyjne, których celem jest przypomnienie wydarzeń sprzed stu lat. W skład każdego pakietu weszły scenariusze dwóch lekcji, drukowany folder „Powrót Pomorza w granice Rzeczypospolitej”, oraz film dokumentalny z komentarzem prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego. Autorami materiałów zebranych w pakiecie są Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku we współpracy z Fundacją Dobrej Książki w Warszawie,  Instytutem Kaszubskim oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

- W roku 1918, gdy Polska wróciła na mapę Europy, los Pomorza był nie rozstrzygnięty. Dopiero dzięki wysiłkowi organizacyjnemu i działaniom politycznym oraz wytrwałym zabiegom dyplomatycznym na mocy traktatu wersalskiego znaczna część tego regionu została przyznana Rzeczypospolitej. W styczniu i lutym 1920 r. wojsko polskie bez rozlewu krwi i zniszczeń na drodze pokojowej zajęło Pomorze. Wydarzenia sprzed stu lat są niezwykle ważne dla naszej historii i tożsamości, dlatego chcemy o nich pamiętać i tę pamięć przekazywać kolejnym pokoleniom – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Pakiety edukacyjne dla uczniów to nie jedyna inicjatywa, która przypominać ma mieszkańcom naszego regionu wydarzenia sprzed stu lat. W tym roku Samorząd Województwa planuje też wydanie serii zeszytów edukacyjnych, które będą rozesłane do bibliotek i szkół ponadpodstawowych.

Zapraszamy do zapoznania się z filmem dokumentalnym wchodzącym w skład pakietu edukacyjnego dla szkół:
https://youtu.be/hBU802-9SYs

Pełny pakiet edukacyjny jest też dostępny na stronie:
https://zaslubiny.pomorskie.eu/edukacjaPòmòrzé przichôdô nazôd w greńce Pòlsczi Repùbliczi – më chcemë ùczëc pòmòrską młodzëznã

Szpecjalny edukacjowi pakét, co je ò historie ë przëczënach przińdzeniô nazôd Pòmòrzô w greńce Pòlsczi Repùbliczi prawie òstôł rozdóny do wszëtczich strzédnych szkòłów w najim wòjewództwie. Przekazóné jinfòrmacje – m.jin. dokôzny film, historicznô pùblikacjô ë scénarniczi ùczbów – mògą wëzwëskac szkólny òd historie.

Marszôłkòwsczi Ùrzãd Pòmòrsczégò Wòjewództwa w tim tidzéniu przesłôł do 240 szkòłów na Pòmòrzim szpecjalné edukacjowé pakétë, chtërnych célã je przëbôczenié wëdarzeniów, jaczé bëłë sto lat nazôd. W skłôd kòżdégò pakétu wëszłë scenarniczi dwùch ùczbów, wëdrëkòwónô lëcónka „Przińdzenié nazôd Pòmòrzégò w greńce Pòlsczi Repùbliczi” ë też dokôzny film z kòménterama prof. Cézarégò Òbracht-Prądzyńsczégò. Aùtorama materiałów wchôdającëch w skłôd pakétu je Wòjewódzka ë Gardowô Pùblëcznô Bibliotéka miona Jospha Cònrada-Kòrzeniowsczégò we Gduńskù razã z Fùndacją Dobri Ksążczi w Warszawie, Kaszëbsczim Jinstitutã ë Mùzéùm Pismienizmë ë Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi w Wejrowie.

– W 1918 rokù, czej Pòlskô wrócëła nazôd na kôrtã Eùropë, przińdnota Pòmòrzô wcyg béł nieznónô. Dopiérze dzãka bëlny òrganizacje ë pòliticzny dzejalnotë, a też dobi diplomaticzny robòce na mòcë wersalsczégò ùgôdenkù wikszi dzél Pòmòrzô òstôł òddóny Pòlsczi Repùblice. W stëcznikù ë gromicznikù 1920 r. pòlsczé wòjskò bez agresje zajãło Pòmòrzé. Te wëdarzenia są baro wôżné dlô naszi historie ë juwernotë, dlôtë më chcemë ò nich pamiãtôc ë tã pamiãc dôwôc dali pòstãpnym generacëją – gôdô marszôłk pòmòrsczégò wòjewództwa Mieczisłôw Struk.

Edukacjowé pakétë dlô ùczniów to nie je jedurnô jinicjatiwô, chtërnô bãdze przëbôcziwac mieszkańcóm najegò regionu sto lat stôré wëdarzenia. Latos samòrządzëna wòjewództwa planëje też wëdanié serëje edukacjowich zsziwków, chtërne bãdą wësyłóne do biblioteków ë strzédnych szkòłów.

Më rôczimë do òbëzdrzeniô dokôznégò filmù, co wchôdô w skłôd edukacjowégò pakétu dlô szkòłów:
https://youtu.be/hBU802-9SYs

Fùl edukacjowi pakét je też na starnie:
https://zaslubiny.pomorskie.eu/edukacja

Powrót Pomorza w granice Rzeczypospolitej – edukujemy pomorską młodzież