Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Irena Czyż

Konsultant ds. promocji zdrowia i aktywności sportowej oraz przedmiotów przyrodniczych

Do moich zadań należy wspomaganie nauczycieli w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, aktywności fizycznej oraz nauczania przyrody i biologii. Moje wsparcie realizuję poprzez koordynowanie prac uczestników sieci współpracy i samokształcenia, organizację konferencji, warsztatów, udzielanie konsultacji indywidualnych i zbiorowych. Jestem pomysłodawcą i realizatorem wieloletniego projektu pt. "Zdrowie dzieci i młodzieży". Współpracuję z instytucjami i organizacjami zajmującymi się szeroko pojętym zdrowiem oraz ekologią i ochroną środowiska.

Kontakt:
e-mail: i.czyz@odn.slupsk.pl

Władysława Hanuszewicz

Konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami rozwoju

Jestem specjalistą w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej i oligofrenopedagogiem. W Ośrodku odpowiadam za wspomaganie nauczycieli w pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz uczniem z zaburzonym zachowaniem. Ponadto wspieram kadrę zarządzającą oraz nauczycieli z placówek kształcenia specjalnego subregionu słupskiego i subregionu południowego. Lider edukacji włączającej województwa pomorskiego.

Prywatnie - lubię czytać beletrystykę o zabarwieniu historycznym, jeżdżę na rowerze, marzę o podróżach po Polsce, w miejsca, których jeszcze nie znam. 

Kontakt:
e-mail: w.hanuszewicz@odn.slupsk.pl

Joanna Kierul-Cieślak

Konsultant ds. wydawnictw, informacji pedagogicznej oraz edukacji polonistycznej

Jestem specjalistą do spraw wspomagania szkół. Zajmuję się przygotowywaniem różnych form doskonalenia w zakresie diagnozy potrzeb rozwojowych szkół i placówek oświatowych. Wspomagam nauczycieli, w szczególności polonistów, w doskonaleniu ich  warsztatu pracy, wykorzystaniu różnych metod, form i środków na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Kontakt:
e-mail: j.cieslak@odn.slupsk.pl

Renata Kołosowska

Konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie opieki i wychowania

Jestem pedagogiem, terapeutą zajęciowym, mediatorem, konsultantem do spraw opieki i wychowania w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, wieloletnim wychowawcą dzieci i młodzieży. Specjalizuję się w prowadzeniu form doskonalących dla nauczycieli i wychowawców oraz w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. 

Kontakt:

Zwolnienie lekarskie

e-mail: r.kolosowska@odn.slupsk.pl

dr Anna Kreft

dr Anna Kreft

Konsultant ds. diagnozy edukacyjnej, pracy z uczniem zdolnym oraz edukacji przyrodniczej

Jestem konsultantem do spraw diagnozy edukacyjnej, edukacji przyrodniczej oraz pracy z uczniem zdolnym. Posiadam stopień naukowy doktora nauk biologicznych. Odpowiadam za organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów, kursów i seminariów z zakresu edukacji przyrodniczej oraz pracy z uczniem zdolnym. Wspomagam dyrektorów, nauczycieli  w zakresie diagnozy edukacyjnej. Udzielam konsultacji indywidualnych i zbiorowych w zakresie nauk przyrodniczych oraz pracy z uczniem zdolnym. Wspieram nauczycieli i dyrektorów poprzez koordynowanie prac uczestników sieci współpracy i samokształcenia oraz poprzez kompleksowe wspomaganie szkół. Jestem koordynatorem wojewódzkim Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

Kontakt:
e-mail: a.kreft@odn.slupsk.pl

Emilia Gołojuch

Emilia Gołojuch

Konsultant ds. jakości pracy szkół i placówek oświatowych oraz wspomagania nauczycieli matematyki

Jestem konsultantem do spraw edukacji matematycznej oraz ewaluacji. Do moich zadań należy wspomaganie nauczycieli w zakresie nauczania matematyki. Wsparcie to realizuję  poprzez koordynowanie sieci współpracy i samokształcenia, przygotowywanie różnych form doskonalenia, m.in. konferencji, warsztatów, udzielanie konsultacji zbiorowych i indywidualnych.

Kontakt
e-mail: e.golojuch@odn.slupsk.pl

Ewa Misiewicz

Konsultant ds. edukacji artystycznej i kulturowej

Jestem konsultantem do spraw muzyki, muzykoterapii i dydaktyki sztuki oraz doskonalenia nauczycieli. Wspieram nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem u swoich uczniów umiejętności artystycznych. 

Kontakt:
e-mail: e.misiewicz@odn.slupsk.pl

Katarzyna Rodziewicz

Katarzyna Rodziewicz

Psycholog

Zajmuję się prowadzeniem działalności dydaktycznej i organizacyjnej z psychologii, udzielaniem pomocy psychologicznej oraz wspomaganiem i pomocą w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki przez nauczycieli.

Pomagam w ewaluacji działań i badaniu potrzeb, w zależności od zgłaszanych potrzeb.

Zainteresowania: psychologia dzieci i młodzieży.

Kontakt:
e-mail: k.rodziewicz@odn.slupsk.pl

KONSULTACJE TELEFONICZNE

Numer telefonu: 607 654 666

Marta Młyńska

Marta Młyńska

Konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz wspomagania nauczycieli j. obcych

Konsultantka ds. nauczania kreatywnego oraz wspomagania nauczycieli języków obcych w ODN w Słupsku, trenerka, pasjonatka ludzi nauczycielka dyplomowana języka niemieckiego, egzaminatorka maturalna, laureatka i finalistka konkursów o zasięgu ogólnopolskim,  stypendystka Goethe Institut w Warszawie, autorka wielu publikacji z obszaru oświata i edukacja.

Fascynuje ją coaching, rozwój osobisty i rozwijanie kompetencji trenerskich.

Prywatnie- fanka podróży z rodziną i przyjaciółmi, uczy się slow life i mindfulness.

Kontakt:
e-mail: m.mlynska@odn.slupsk.pl

Joanna Pawlak-Jęczewska

Konsultant ds. wspomagania nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz wsparcie szkół i placówek w działaniach projektowych, w tym Regionalny Punkt Erasmusa

Jestem konsultantem do spraw wspomagania nauczycieli przedmiotów zawodowych. Zajmuję się także doradztwem zawodowym. Interesują mnie zagadnienia związane z rynkiem pracy.

W wolnych chwilach uwielbiam czytać.

Kontakt:
e-mail: j.pawlak-jeczewska@odn.slupsk.pl

Iwona Poźniak

Konsultant ds. edukacji morskiej oraz projektów edukacyjnych

W Ośrodku zajmuję się głównie edukacją morską. Koordynuję prace związane z wdrażaniem i realizacją Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej. Jestem sekretarzem zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej. Prowadzę Sieć szkolnych animatorów edukacji morskiej (sieć wojewódzka) oraz Sieć: edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych (subregion słupski). Wspomagam pracę redakcji „Informatora Oświatowego” – biuletynu Ośrodka, który jest swoistym forum wymiany doświadczeń nauczycieli województwa pomorskiego. Udzielam też konsultacji w ramach działania Regionalnego Punktu Informacyjnego Erasmus+, który działa przy naszej Placówce. Zapraszam na szkolenia głównie z zakresu szeroko pojętej edukacji morskiej oraz pracy metodą projektu.

Z wykształcenia jestem polonistką. Jestem autorką zadań do multimedialnych programów edukacyjnych  Interaktywna gramatyka na tablicę i Władcy Słów, Kompozytor klasówek, klasa 6 oraz ćwiczeń Między nami graczami. Pan Tadeusz. Gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych wydanych przez GWO.

Interesuję się nowymi mediami. W wolnych chwilach zajmuję się fotografią i cyfrową obróbką zdjęć. Uwielbiam koty.

Kontakt:
e-mail: i.pozniak@odn.slupsk.pl

Marzena Tuliszka

Konsultant ds. edukacji obywatelskiej i regionalnej oraz wspomagania nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Jestem konsultantem do spraw wspomagania nauczycieli w zakresie edukacji humanistycznej oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej. Koordynuję prace sieci nauczycieli przedmiotów humanistycznych, prowadzę warsztaty, konferencje, konsultacje indywidualne i zbiorowe dla nauczycieli wszystkich typów szkół.

Współpracuję z instytucjami, organizacjami oraz fundacjami działającymi na rzecz dzieci m. in.: Biurem Rzecznika Praw Dziecka, UNICEF, Fundacją Dzieci Niczyje, z którymi realizuję liczne projekty rozwijające kompetencje społeczne nauczycieli, m.in. wieloletni projekt "Prawa człowieka w szkole". 

Kontakt:
e-mail: m.tuliszka@odn.slupsk.pl

Elżbieta Wild

Konsultant ds. innowacji oraz wspomagania nauczycieli w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Zajmuję się organizacją i szkoleniem nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pomorskich przedszkoli i szkół podstawowych. Koordynuję pracę sieci. Udzielam konsultacji z zakresu prowadzenia zajęć wychowawczo - dydaktycznych oraz z zakresu awansu zawodowego nauczycieli.

W wolnym czasie wyjeżdżam i maluję. Od 15 lat opiekuję się psem ze schroniska. 

Kontakt:
e-mail: e.wild@odn.slupsk.pl

Marek Wróblewski

Konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej

Jestem konsultantem do spraw wspomagania nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej. Prowadzę warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych, konsultacje indywidualne i zbiorowe. Tworzę platformy e-learningowe służące nauczycielom pracującym w sieciach współpracy, które wykorzystuję w celu wzajemnej komunikacji i wymianie materiałów. 

Kontakt:
e-mail: m.wroblewski@odn.slupsk.pl

Przejdź do góry strony