Projekt Europe NET II

http://www.eurogrundtvig.net/

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku po raz kolejny otrzymał dofinansowanie z Programu "Uczenie się przez całe życie": Akcja - Projekty Partnerskie Grundtviga. Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej (niezawodowej) osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest do różnego typu organizacji zajmujących się ogólną edukacją dorosłych - ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, które są z grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych. W Projektach Partnerskich Grundtviga kadra organizacji partnerskich i słuchacze z kilku krajów europejskich wspólnie pracują nad interesującymi ich wybranymi zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianej edukacji dorosłych. Taka wymiana doświadczeń, praktyk i metod przyczynia się do podniesienia świadomości zróżnicowania kulturowego, społecznego i gospodarczego Europy oraz do lepszego zrozumienia obszarów wspólnego zainteresowania (za: www.frse.org.pl).

     Otrzymane dofinansowanie pozwoli na realizację międzynarodowego projektu partnerskiego pt. "EUROPE NET II". Nasi partnerzy to instytucje oświatowe z Anglii, Szwecji i Hiszpanii, pełniące w projekcie następujące role:

KOORDYNATOR: 
Anglia: Barnsley Metropolitan Borough Council: http://www.barnsley.gov.uk

PARTNERZY: 
Hiszpania: Association IDEM: http://www.codicecantabria.com 
Szwecja: Utbildningscentrum Örkelljunga Kommun: http://www.orkelljunga.se

Na potrzeby projektu EUROPE NET II powstała strona internetowa (http://www.eurogrundtvig.net/), na której na bieżąco będą umieszczane informacje o etapach jego realizacji. 

"Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną."Projekt "EUROPE NET II" 
Relacja z wizyty roboczej w Örkelljunga (Szwecja)

 

     W dniach 10-12 maja 2010 r. w Örkelljunga w Szwecji odbyło się kolejne spotkanie robocze w ramach projektu Europe NET II. Uczestniczyli w nim partnerzy z instytucji oświatowych z Anglii, Szwecji i Hiszpanii. Głównym celem zebrania było wypracowanie ostatecznej wersji ankiety dotyczącej oceniania kształtującego i podsumowującego.

     Nasza delegacja wyjechała z Polski w niedzielę. Z Gdańska do Kopenhagi lecieliśmy samolotem Skandynawskich Linii Lotniczych "SAS". W oczekiwaniu na pociąg do Helsinborg (w Szwecji) wybraliśmy się na spacer po Kopenhadze. Będąc przed pałacem Amalienborg, który od osiemnastego wieku jest siedzibą duńskich monarchów i dworu królewskiego, obserwowaliśmy uroczystą zmianę warty, barwnie umundurowanych oddziałów Jej Królewskiej Mości. Spacerowaliśmy po parku Tivoli, zobaczyliśmy dom, w którym mieszkał Hans Christian Andersen. Atrakcją okazał się dla nas przejazd koleją nad cieśniną Kattegat, po najdłuższym moście w Europie, łączącym Danię ze Szwecją. W Helsinborg spotkaliśmy się z delegacją angielską i wspólnie dotarliśmy do miejsca zakwaterowania. 
     W poniedziałek udaliśmy się do Centrum Edukacji do Örkelljunga. Dyrektor tej placówki oprowadził uczestników spotkania po szkole. Następnie zajęliśmy się analizą przygotowanej przez stronę polską ankiety, dotyczącej oceniania kształtującego i podsumowującego. Podczas dyskusji omówiono te pytania ankiety, które wzbudziły najwięcej wątpliwości. Wszelkie uwagi wszystkich uczestników projektu zostaną uwzględnione przy tworzeniu ostatecznej wersji ankiety. Po lunchu rozmawialiśmy na temat międzypokoleniowego uczenia się i nauczania. Swoimi doświadczeniami podzielili się z nami nauczyciel przedmiotów przyrodniczych, matematyki i przedmiotów technicznych. Zwrócili oni uwagę na trudności dorosłych w nadążaniu za nowymi technikami. Długa przerwa w nauce utrudnia przyswajanie wiedzy. Starsi słuchacze są z kolei bardziej zmotywowani i skrupulatni w wypełnianiu poleceń nauczyciela.

     We wtorek zapoznaliśmy się ze strukturą szkolnictwa zawodowego w Szwecji w rejonie Skane. Wyróżniono dwa zasadnicze kierunki kształcenia: 
* ogólne szkolnictwo zawodowe, 
* szkolnictwo, które daje kwalifikacje.

     Jeśli rynek pracy zgłasza zapotrzebowanie na pracowników określonej specjalności, wtedy rząd przyznaje dotacje na dokształcanie, a następnie sprawdza, czy przeszkolone osoby znalazły zatrudnienie. Pojechaliśmy też do rezerwatu w Strömsnäsbruk, gdzie podziwialiśmy bizony i łosie. Obejrzeliśmy wystawę prac współczesnego malarza szwedzkiego - Ulfa Trotziga. Galerię urządzono w domu rodzinnym artysty w miejscowości Hishult. Najbardziej spodobały się nam pejzaże o tematyce marynistycznej.

     W środę główny koordynator z Anglii zaprezentował zmiany, które zostały wprowadzone do strony internetowej projektu. 
     Uczestnicy spotkania wnieśli swoje uwagi i propozycje co do rozwoju i treści strony. Zajęliśmy się też planowaniem następnego spotkania w Santander w Hiszpanii, które odbędzie się w listopadzie 2010 r. 
     Pojechaliśmy również do gimnazjum w Hjälmsjövik. Jest to szkoła z internatem, w której uczniowie, równolegle do realizacji programu nauczania, zajmują się też tresurą, szkoleniem i opieką psów. Każdy uczeń mieszka tam wraz ze swoim pupilem. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja pożegnalna.

     W czwartek udaliśmy się w drogę powrotną do Polski. Zakończył się kolejny etap naszego projektu.

Zofia Pstrągowska-Misiuk 
konsultant ds. języka niemieckiego 
w ODN w Słupsku


Projekt "EUROPE NET II" 
Relacja z wizyty roboczej w Słupsku (Polska)

 

     W dniach 25-27 listopada 2009 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku był gospodarzem pierwszego spotkania roboczego w ramach kolejnego projektu partnerskiego pt. EUROPE NET II, realizowanego w ramach programu "Projekty Partnerskie Grundtviga".      
Projekt zakłada dwuletnią współpracę (2009-2011) naszego Ośrodka z instytucjami oświatowymi z: Wielkiej Brytanii - Barnsley Metropolitan Borough Council, Hiszpanii - Association IDEM oraz Szwecji - Utbildningscentrum Örkelljunga Kommun. Zakłada się realizację wspólnie wytyczonych celów, wypracowanych w ramach poprzednio realizowanych projektów:

  1. Wyszczególnienie tych metod oceniania, które bardziej motywują, niż demotywują dorosłych słuchaczy do nauki.
  2. Identyfikacja bardziej efektywnych metod w pozyskaniu i utrzymaniu dorosłych słuchaczy płci męskiej na terenach defaworyzowanych, tak aby byli w stanie przejść drogę przemian w celu uzyskania kwalifikacji i zatrudnienia.
  3. Wyszukanie sposobów na ponowne zaangażowanie w edukację seniorów, których nieliczne grono uczestniczy w edukacji dorosłych.
  4. Wspólne opracowanie przez partnerów projektów badawczych, przedstawiające czynniki demotywujące dorosłych słuchaczy do nauki oraz określenie najlepszej praktyki, w celu poprawy ww. sytuacji.

          Spotkanie robocze w pierwszym dniu wizyty zostało uroczyście otwarte przez Małgorzatę Kowalską - dyrektora ODN, przy udziale przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - Aleksandry Jaszkowskiej oraz wszystkich pracowników ODN. Każdy z partnerów projektu zaprezentował swoją instytucję i przedstawił członków zespołu roboczego. Dyrektor ODN w skrócie przedstawiła założenia projektu EUROPE NET II, jego cele oraz zakładane rezultaty, które będą świadczyć o pozytywnie zrealizowanych działaniach w ramach projektu.

          Po uroczystym powitaniu gości, grupy robocze reprezentowane przez kraje partnerskie z Hiszpanii, Szwecji, Anglii i Polski przystąpiły do prac nad realizacją projektu. W pierwszym dniu wizyty dokonano przeglądu w/w celów oraz poprawy harmonogramu realizacji projektu ze względu na brak instytucji oświatowej z Bułgarii, która również miała uczestniczyć w spotkaniu. Omówiono ogólne zadania i obowiązki przypadające na każdą z instytucji, ustalono kolejność następnych spotkań roboczych (maj 2010 - w Szwecji, listopad 2010 - w Hiszpanii, luty 2011 - spotkanie wirtualne za pośrednictwem platformy edukacyjnej, zaproponowane przez dyrektora ODN, maj 2011 - w Anglii - spotkanie kończące i podsumowujące dwuletnią współpracę). Ponadto każdy z partnerów projektu został zobligowany do umieszczenia na stronie www projektu (http://www.eurogrundtvig.net/) informacji na temat funkcjonującego w swoim kraju systemu edukacji oraz streszczenia danych dotyczących edukacji dorosłych. Dodatkowo, z inicjatywy koordynatora z Anglii, powstanie także na stronie zakładka, w której wszyscy partnerzy umieszczą krótki instruktaż kulturowo-językowy. Forma przedstawienia kulturowo-językowych aspektów charakterystycznych dla krajów partnerskich będzie dowolna (prezentacja PowerPoint, film video, itp.).

          W celu swobodnego i bezproblemowego poruszania się na stronie www, koordynator z Anglii przeprowadził warsztaty, w czasie których wszyscy członkowie zespołu projektowego nauczyli się praktycznego wykorzystania strony internetowej EUROPE NET II. W trakcie ćwiczeń i dyskusji ustalono, że istnieje potrzeba wprowadzenia zmian do nazw kategorii funkcjonujących dotychczas na stronie oraz do forum dyskusyjnego, które jest i będzie głównym (poza pocztą elektroniczną) narzędziem komunikacji między partnerami oraz posłuży do upowszechniania rezultatów projektu. Ponadto partnerzy ustalili, że poza stroną www, wyniki projektu będą upowszechniane za pośrednictwem: zwierzchnich i lokalnych instytucji, konferencji, wydawanych biuletynów, stron www innych partnerów, lokalnych sieci. Zdecydowano wspólnie, że koordynatorem odpowiedzialnym za upowszechnienie projektu będzie partner ze Szwecji.

          W przerwie w pracach projektowych ODN miał zaszczyt zaprosić swoich gości na największą w Europie i na świecie kolekcję obrazów Witkacego, znajdującą się w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Interesująca opowieść na temat życia i twórczości Witkacego zmotywowała część naszych gości do bliższego zainteresowania się tym wszechstronnym artystą.

          Drugi dzień rozpoczął się wizytą w Szkole Policji w Słupsku. Nasi goście mieli okazję zapoznać się oraz wymienić doświadczenia związane z systemem kształcenia i szkolenia służb mundurowych oraz edukacji dorosłych. Poznano również zakres działania Szkoły Policji w Słupsku. Po rozmowie z Komendantem Szkoły nasi partnerzy zwiedzili placówkę, rozpoczynając od Izby Tradycji, w której mieszczą się zbiory dokumentujące historię szkoły (zdjęcia, oryginalne mundury oraz sztandary) poprzez Zakład Służby Kryminalnej, Wydział Organizacji i Dowodzenia, Zakład Interwencji Policyjnych, a kończąc na Zakładzie Wyszkolenia Strzeleckiego.

          Po południu kontynuowane były prace nad celem pierwszym projektu dotyczącym metod oceniania. Po przedstawieniu w krótkim zarysie rezultatów badań ankietowych przeprowadzonych w poprzednim projekcie, każdy z partnerów omówił stosowane formy oceniana dorosłych słuchaczy w swoim kraju. Ustalono, że w celu przeprowadzenia badań dotyczących oceniania zostanie utworzony jeden model ankiety, który będzie miał zastosowanie we wszystkich krajach partnerskich.

          Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, jako placówka doradczo-badawcza, przygotuje projekt takiej ankiety na podstawie uprzednio otrzymanych informacji o systemach kształcenia dorosłych słuchaczy w krajach partnerskich, ich doświadczeń w pracy z dorosłym słuchaczem (m.in. migranci, osoby z terenów defaworyzowanych, etc.), stosowanych przez nich narzędzi oceniania, a także ich oczekiwań odnośnie adresatów ankiety. Projekt ankiety ma powstać do końca kwietnia 2010r.

          W trzecim dniu wizyty partnerów projektu w siedzibie ODN, zaplanowano termin kolejnego spotkania, które będzie miało miejsce w Szwecji w dniach 10-12 maja 2010 r. Ustalono, że wszyscy partnerzy otrzymają jeszcze przed ww. spotkaniem projekt ankiety, który będzie przedmiotem dyskusji w Szwecji. Program seminarium oraz konferencji, które mają się tam odbyć zostanie wspólnie ustalony za pośrednictwem strony www projektu.

          Spotkanie rozpoczynające działania na kolejne dwa lata, stało się okazją do zintegrowania międzynarodowej grupy partnerów projektu. Wymieniono uwagi, doświadczenia na temat edukacji dorosłych, międzypokoleniowego uczenia się oraz problemów występujących w systemach oświaty krajów partnerskich.

Małgorzata Duras 
specjalista ds. programów UE 
w ODN w Słupsku