Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

Projekty realizowane w ramach akcji 2 „Partnerstwa strategiczne” polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych organizacji zajmujących się edukacją szkolną. Celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W szczególności chodzi o zwiększanie osiągnięć młodych ludzi (szczególnie tych zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem szkoły lub z niskim poziomem umiejętności podstawowych), a także o podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.

W akcji 2 rozróżnia się dwa typy projektów. Pierwszy z nich to projekty partnerstw strategicznych wspierające wymianę dobrych praktyk, które zakładają wzmocnienie potencjału organizacji do działań na szczeblu międzynarodowym oraz wymianę metod, praktyk i idei. Drugi typ to projekty partnerstw strategicznych na rzecz innowacji mające na celu wytworzenie innowacyjnych rezultatów pracy intelektualnej lub propagowanie nowo powstałych rozwiązań oraz innowacyjnych idei.

Projekty mogą trwać od roku do trzech lat. Początek projektu należy zaplanować pomiędzy 1 września a 31 grudnia 2016 r.

W ramach akcji można realizować trzy rodzaje partnerstw strategicznych:

Projekty współpracy szkół – projekty partnerstw strategicznych wspierające wymianę dobrych praktyk. Mogą w nich uczestniczyć co najmniej dwie szkoły z dwóch różnych krajów programu.

Projekty współpracy między regionami – projekty partnerstw strategicznych wspierające wymianę dobrych praktyk. Projekty te koordynowane są przez lokalne/regionalne władze oświatowe.

Projekty współpracy instytucji działających w obszarze edukacji – projekty realizowane w ramach partnerstw strategicznych na rzecz innowacji lub w ramach partnerstw strategicznych wspierających wymianę dobrych praktyk. W ich skład muszą wchodzić co najmniej trzy organizację działające w obszarze edukacji z trzech różnych krajów programu.

Wspierane działania:

  • Międzynarodowe spotkania projektowe służące zarządzaniu projektem;
  • Działania służące uczeniu się/nauczaniu/szkoleniom – spotkania dla kadry i uczniów, w tym wyjazdy długoterminowe.
  • Zarządzanie projektem i jego wdrażanie, w tym działania lokalne .

Kategorie działań Rezultaty Pracy Intelektualnej oraz Wydarzenia Upowszechniające Rezultaty Pracy Intelektualnej mogą występować wyłącznie w projektach partnerstw strategicznych na rzecz innowacji.

W celu uzyskania dofinansowania projekt musi wpisywać co w najmniej jeden priorytet sektorowy lub w co najmniej jeden priorytet horyzontalny, z wykazaniem największego wpływu w sektorze Edukacji szkolnej.

Priorytety wyznaczone dla sektora Edukacji szkolnej:

  • wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli;
  • rozwijanie umiejętności podstawowych;
  • ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej;
  • poprawa jakości wczesnej opieki i edukacji.

Wykaz priorytetów horyzontalnych oraz pełny opis priorytetów sektora Edukacji Szkolnej znajduje się w Przewodniku po programie Erasmus+ na 2016 r.

Więcej na: http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/akcja-2/