Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Termin składania wniosków: 21 marca 2018 r., godz. 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1).

Akcja 2 ?Partnerstwa strategiczne? w programie Erasmus + stwarza instytucjom edukacyjnym możliwość rozwoju w wyniku podjęcia międzynarodowej współpracy z innymi interesariuszami kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym z przedsiębiorstwami. Partnerstwo z udziałem m.in. trzech podmiotów z trzech różnych krajów programu realizuje projekt, a w nim opracowuje innowacyjne rezultaty lub wymienia się swoim doświadczeniem i dzieli się dobrymi praktykami w wybranej przez siebie dziedzinie kształcenia lub szkoleń zawodowych

Celem takiej kooperacji jest poprawa jakości działań edukacyjnych w zakresie kształcenia i szkoleń zawodowych oraz ich lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców.

W 2018 roku projekty Partnerstw Strategicznych w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych mogą być realizowane w dwóch typach:

 1. Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji ? nakierowane na opracowanie, wdrożenie lub adaptację innowacyjnych rezultatów edukacyjnych, szkoleniowych, dydaktycznych oraz na intensywne upowszechnienie powstałych rozwiązań i produktów (zwanych rezultatami pracy intelektualnej). Przykładowe wymierne rezultaty projektów partnerstw na rzecz innowacji: moduły szkoleniowe, treści szkoleniowe w formie e-learningowej, raporty porównawcze, studia przypadku, materiały dydaktyczne, podręczniki, przewodniki szkoleniowe, instrukcje, procedury w zakresie uznawania efektów kształcenia, materiały do nauki języków obcych ukierunkowane na języki specjalistyczne.
 2. Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk ? mające przede wszystkim wspierać organizacje w tworzeniu i rozwijaniu sieci współpracy, podnoszeniu umiejętności i możliwości działania na poziomie międzynarodowym poprzez wymianę, porównywanie różnych pomysłów, rozwiązań, praktyk i metod pracy.

Projekt musi być zgodny z wybranymi priorytetami horyzontalnymi dla partnerstw strategicznych lub priorytetami partnerstw strategicznych w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe. Na rok 2018 wyznaczono następujące priorytety dla ww. sektora:

 • Rozwijanie partnerstw instytucjonalnych wspierających tworzenie i wdrażanie strategii umiędzynarodowienia kształcenia i szkolenia zawodowego, w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury wsparcia, jak również odpowiednich ram instytucjonalnych lub umownych wspierających zagraniczne staże praktykantów i osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • Rozwijanie partnerstw mających na celu promowanie uczenia się w miejscu pracy, we wszystkich formach, np. opracowywanie nowych treści szkoleniowych (w tym wspólnych kwalifikacji w kształceniu i szkoleniach zawodowych), integrowanie okresów uczenia się w miejscu pracy, w tym możliwości zastosowania wiedzy w praktycznych projektach / rzeczywistych sytuacjach w miejscu pracy, a także włączanie w miarę możliwości międzynarodowych doświadczeń (mobilności).
 • Zapewnienie ciągłego przepływu informacji zwrotnych, umożliwiającego prowadzenie kształcenia i szkoleń zawodowych w oparciu o osiągane rezultaty, w tym tworzenie systemów monitorowania losów absolwentów w ramach systemów zapewniania jakości zgodnie z zaleceniem EQAVET ? w dążeniu do poprawy jakości kształcenia i szkoleń zawodowych.
 • Doskonalenie kompetencji kluczowych w dziedzinie wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkoleń zawodowych, w tym metod wprowadzania tych kompetencji do programów nauczania. Zwiększenie dostępu do szkoleń i kwalifikacji dla wszystkich ze szczególnym uwzględnieniem osób o niskich umiejętnościach zawodowych poprzez ustawiczne kształcenie i szkolenia zawodowe:
 • Wprowadzanie systemowych  metod i możliwości w zakresie wstępnego i ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczycieli, osób prowadzących szkolenia i mentorów kształcenia i szkoleń zawodowych w szkołach i w miejscu pracy.

Działania możliwe do realizacji w Akcji 2:

 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;
 • budowanie trwałych relacji między instytucjami z różnych sektorów oraz między kształceniem formalnym i nieformalnym w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem;
 • opracowywanie i wdrażanie nowych metod i materiałów szkoleniowych, włącznie z kształceniem w środowisku pracy oraz użyciem otwartych zasobów edukacyjnych;
 • ułatwianie rozpoznawania i uznawania umiejętności i kompetencji w odniesieniu do krajowych i/lub europejskich ram kwalifikacji, a także opracowywanie elastycznych ścieżek kształcenia;
 • wdrażanie Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) oraz europejskiego systemu zapewniania jakości w kształceniu zawodowym (EQAVET).

Potencjalni beneficjenci

Partnerstwa zawierać mogą instytucje kształcenia i szkoleń zawodowych, szkoły zawodowe, centra kształcenia praktycznego, ośrodki doskonalenia nauczycieli, przedsiębiorstwa, organizacje pracodawców, uczelnie wyższe, partnerzy społeczni, fundacje, stowarzyszenia branżowe, izby rzemieślnicze, władze lokalne i regionalne z krajów uczestniczących w programie Erasmus+. Wniosek do Narodowej Agencji składa koordynator w imieniu całego partnerstwa.

Duży nacisk w tej akcji i w sektorze położony jest na wspieranie współpracy międzysektorowej, tj. sektora kształcenia i szkoleń zawodowych, szkolnictwa wyższego, edukacji ogólnej, edukacji dorosłych oraz młodzieży.

Więcej na:http://erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/akcja-2/