Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Projekty FRSE

W dniach 12-16 maja 2014 r. w Oslo (Norwegia) odbyło się spotkanie szkolnej kadry edukacyjnej, realizowane w ramach projektu pt. „Skuteczny system kształcenia ustawicznego nauczycieli gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci i młodzieży”. Jest to projekt „Zagranicznej mobilności w ramach projektów instytucjonalnych”, realizowany przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Do pobrania (kliknij)

  1. organizowania mobilności ponadnarodowych w województwie pomorskim PRODUKT – STRUKTURA
  2. nauczycieli i kadry pedagogicznej województwa pomorskiego PRODUKT – PROPOZYCJE MOBILNOŚCI ZAGRANICZNYCH
  3. rezultatów projektu PREZENTACJA

Uczestnikami spotkania-mobilności byli przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za właściwą organizację doskonalenia nauczycieli w województwie pomorskim:

–    wizytatorzy z Kuratorium Oświaty w Gdańsku,

–    pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego,

–    pracownicy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku,

–    przedstawiciele organów prowadzących szkoły zawodowe, dyrektorzy i nauczyciele.

 

Głównym celem projektu było zwiększenie mobilności zagranicznej kadry edukacyjnej, dla podnoszenia kompetencji zawodowych. Ponadto przeprowadzane działania, zarówno podczas przygotowania kultorowo-językowego w Polsce, jak i mobilności w kraju partnera ukierunkowane zostały na:

–    zapewnienie wsparcia instytucji działających w obszarze kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w tworzeniu profesjonalnych struktur organizowania mobilności ponadnarodowej dla nauczy- cieli, przyszłych nauczycieli i kadry edukacyjnej;

–   poprawę znajomości języków obcych wśród uczestników;

– zdobycie nowych umiejętności zawodowych, związanych z planowaniem i realizacją doskonalenia nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb wszystkich podmiotów (instytucji i osób) odpowiedzialnych za skuteczne kształcenie ustawiczne nauczycieli.

Zagranicznym partnerem mobilności, który organizował pobyt w Norwegii, była instytucja  Akershus fylkeskommune (Rada Okręgu Akershus) Oslo. Jest ona  odpowiedzialna za finansowanie kursów doszkalających na uniwersytetach i kolegiach, poradnictwo dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie oraz za kształcenie ustawiczne dyrektorów i kierowników szkół.

W pierwszym dniu mobilności poruszono zagadnienia związane z systemem edukacji, zadaniami z zakresu nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem organizacji kształcenia zawodowego nauczycieli. Przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Gdańsku dokonali prezentacji swojej jednostki, uwarunkowań prawnych w zakresie prowadzonego nadzoru pedagogicznego oraz pokazali strukturę KO. Przedstawiciele norweskiego partnera omówili strategię rozwoju nauczycieli w Norwegii oraz zaprezentowali projekt modelowej szkoły w Akershus. Dzień zakończył się dyskusją,warsztatami i wypracowaniem dobrych praktyk w zakresie organizacji doskonalenia nauczycieli przez organ nadzoru pedagogicznego. Charakterystyczną cechą norweskiej oświaty – często podkreślaną przez norweskich prelegentów – jest szkoła jako organizacja ucząca się oraz nastawienie na przyjazne relacje interpersonalne. Zgodnie z ich modelem, szkoła nie jest instytucją sformalizowaną, a jej organizacja jest elastyczna. Poinformowano nas, że planowana jest jednak reorganizacja tego modelu tak, aby uzyskać złoty środek pomiędzy przyjazną szkołą a schierarchizowaną organizacją ze sztywno ustalonymi procedurami.  Podstawową zasadą systemu edukacji w Norwegii jest hasło „wykształcenie dla wszystkich”. Obowiązek nauki szkolnej trwa od 6 roku życia do ukończenia 16 lat.

Drugi dzień mobilności w Oslo poświęcony był na przedstawienie zadań organów prowadzących w zakresie  organizacji procesu doskonalenia nauczycieli. Uczestnicy polskiej delegacji zaprezentowali rozwiązania funkcjonujące w województwie pomorskim. Strona norweska omówiła zaś rolę i funkcje instytucji zarządzających w Akershus, z wyszczególnieniem zadań realizowanych przez Departament Edukacji Ponadgimnazjalnej i  Szkoleń. Podsumowaniem dnia była wizyta w tym Departamencie.

W dniu trzecim poruszono kwestie związane z zadaniami instytucji szkoleniowych w organizacji doskonalenia nauczycieli. Dzień rozpoczął się od wizyty w Norweskim Uniwersytecie Przyrodniczym, gdzie zaprezentowano zadania instytucji szkoleniowych w Polsce i w Norwegii. Organizacja doskonalenia nauczycieli w Polsce spotkała się z żywym zainteresowaniem norweskiego partnera, który dostrzegł wiele podobieństw w modelu doskonalenia, ale także i sporo elementów różniących. Kolejnym punktem tego dnia była wizyta w Akershus University College of Applied Sciences (Kolegium Nauk Stosowanych), w miasteczko uniwersyteckim Kjeller.

Czwarty dzień mobilności poświęcony został na zaprezentowanie roli szkół i placówek oświatowych w organizacji doskonalenia nauczycieli. Gospodarzem tego dnia była szkoła Mailand oraz szkoła Eidsvoll, gdzie zaprezentowały się wszystkie 4 placówki biorące udział w mobilności zagranicznej. Były to: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku, Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim oraz Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku. Przedstawiciele szkół z Polski i Norwegii wymieniali się cennymi informacjami, zwłaszcza z zakresu szkolnictwa zawodowego. Dzień zakończył się imprezą kulturową, gdzie norwescy partnerzy zostali zapoznani z historią Polski, najważniejszym dorobkiem kulturalnym, literackim oraz muzycznym. Gospodarze mobilności mieli możliwość uzyskania informacji o wielkich Polakach, poznać słynne miejsca Polski, czy też uczestniczyć w konkursach nawiązujących do polskich symboli.

Ostatni dzień mobilności w stolicy Norwegii upłynął pod znakiem podsumowań i wniosków w zakresie przyszłej, planowanej współpracy wszystkich instytucji odpowiedzialnych za organizacją doskonalenia nauczycieli. Przeprowadzono dyskusję, warsztaty i podsumo- wanie – zaproponowano wypracowanie systemu organizacji doskonalenia nauczycieli, do pilotażowego wdrożenia, po powrocie do kraju  oraz możliwości współpracy w zakresie mobilności zagranicznych.

Norweski system edukacji w kilku słowach

System edukacji opiera się na następujących etapach kształcenia:

–    Grunnskole (szkoła podstawowa i średnia I stopnia) – wiek: 6-16 lat (klasy 1-10),

–    Barnetrinnet (szkoła podstawowa) – wiek: 6-12 lat (klasy 1-7),

–    Ungdomstrinnet (szkoła  średnia I stopnia) – wiek: 13-16 lat (klasy 8-10).

Do najciekawszych elementów systemu edukacji należą m.in.:

–    okres obowiązkowej nauki wynosi dziesięć lat i obejmuje naukę na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i średnim,

–    każda osoba w wieku od 16 do 19 lat posiada ustawowe prawo do trzech lat kształcenia średniego, prowadzącego do wykształcenia wyższego lub kwalifikacji zawodowych, albo częściowych kwalifikacji,

–    uczniowie, którzy posiadają wykształcenie zawodowe, mogą – poprzez ukończenie odpowiednich kursów – zdobyć przygotowanie do studiów wyższych,

–    dorośli, którzy chcą kształcić się na poziomie podstawowym bądź średnim, mają prawo korzystać z kształcenia nieodpłatnie (organizacja i koszty takiego kształcenia leżą w gestii gmin).

 

Podstawowe unormowania prawne pracy nauczyciela:

–   pracodawcą nauczyciela jest samorząd lokalny,

–   nauczyciel jest zatrudniany na podstawie kodeksu pracy,

–   nowy system kształcenia nauczycieli kładzie nacisk na specjalizację (w roku 2014 pojawią się pierwsi absolwenci nowego systemu kształcenia),

–   wiek emerytalny wynosi 67 lat,

–   istnieje możliwość uzyskania wcześniejszej emerytury (od 62. roku życia), przy jednoczesnym zmniejszeniu poborów o blisko 50%,

–   wiekiem granicznym dla pełnienia funkcji nauczyciela jest 70 lat,

–   czas pracy nauczyciela wynosi 40 godzin tygodniowo (15 do 27 godzin nauczania), zaś ich pensumdydaktyczne jest uzależnione od etapu kształcenia,

–   nauczyciele pracują przeważnie w 5-osobowych zespołach roboczych, wspólnie przygotowujących się do lekcji,

–   doskonalenie zawodowe nauczycieli jest bezpłatne,

–   nauczyciele mają możliwość uczestnictwa w formach doskonalenia w czasie godzin pracy,

–   wszelkie przywileje związane z wynagrodzeniem i pełnieniem funkcji nauczyciela, ustalane są indywidualnie z dyrektorem szkoły i przedstawicielami samorządowymi.

 

Zdobyta wiedza z zakresu systemu edukacji oraz obserwacja funkcjonowania placówek oświatowych w Norwegii dają możliwość porównania polskiego i norweskiego systemu edukacji. Uczestnictwo w takim wyjeździe to także znakomita okazja do szlifowania własnych umiejętności językowych, poznania organizacji i sposobów pracy jednostek edukacyjnych, a także poznania kultury i historii kraju, w którym odbywało się spotkanie.


Mateusz Weiland
specjalista ds. programów UE i wydatków strukturalnych w ODN w Słupsku

 

Przejdź do góry strony