Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Założenia Projektu Zdrowie na rynku pracy

Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś  priorytetowa  5 Zatrudnienie,  Działanie  5.4  Zdrowie na rynku pracy, Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy.

Projekt skierowany jest do 119 pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie, 22 pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Sztumie, 40 pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku oraz 30 pracowników Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.   

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek jak również ograniczenie czynników ryzyka dla chorób cywilizacyjnych i zawodowych w miejscu pracy.

W ramach projektu będą prowadzone działania niwelujące wypalenie zawodowe pracowników, zmniejszające ryzyko chorób zawodowych i cywilizacyjnych oraz doposażenie i modernizacja stanowisk pracy. Wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników w oparciu o stanowiskową analizę pogłębioną i profil kompetencyjny uczestnika.

 Wydatki kwalifikowalne ogółem wynoszą: 3 607 149,80 z

Dofinansowanie projektu z UE: 3 066 077,33 zł

Okres realizacji przedsięwzięcia: maj 2018 r. – czerwiec 2020 r.

Przejdź do góry strony