cooltext292718373210346

 

Oferta rad pedagogicznych, przygotowana przez ODN w Słupsku powstała w oparciu o  wnioski i rekomendacje wynikające ze sprawowanego nadzoru przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w r. szk. 2017/2018, a także szczegółową analizę ankiet ewaluacyjnych ze szkoleń. Uwzględnia ona również kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Zgłoszenia na szkolenie rady pedagogicznej prosimy nadsyłać najpóźniej miesiąc przed planowanym terminem formy doskonalenia. 
 • Formularz zgłoszenia prosimy przesyłać faksem: 59 84 23 567, bądź e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Formularz zgłoszenia na radę pedagogiczną:   do pobrania plik WORDikona word 
 • Rada pedagogiczna może trwać 2-4 godziny dydaktyczne i uzależnione jest to od tematu szkolenia i liczby uczestników.
 • Odpłatność: 120 zł za 1 godzinę dydaktyczną. 

 

 linia czerwona1

 

 

Oferta szkoleniowa dla rad pedagogicznych

OPIEKA, WYCHOWANIE, PROFILAKTYKA

 1. Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcjonalnej w przedszkolu i szkole. 
 2. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.
 3. Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. Sztuka mediacji.
 4. Efektywne lekcje wychowawcze.
 5. Zażywanie środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. Strategie zaradcze.
 6. Predyspozycje a umiejętności nauczyciela w procesie dydaktyczno-wychowawczym .
 7. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych - skuteczne metody działań wychowawczych w szkole.
 8. Umiejętności interpersonalne nauczyciela w pracy z rodzicami.
 9. Umiejętności interpersonalne nauczyciela w pracy z uczniami.
 10. Psychologiczno-socjologiczne aspekty cyberprzemocy. Patostreamy.
 11. Praca z uczniem niedostosowanym społecznie.
 12. Kształtowanie postaw - przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu.
 13. Efektywna współpraca z rodzicami.

linia czerwona1

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 1. Trening kreatywności dla nauczycieli przedszkoli. (minimum 3 h)
 2. Moje dziecko uczy się języka obcego - najczęściej zadawane pytania.
 3. Nowa podstawa programowa - planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej na I etapie edukacyjnym.
 4. Praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej w edukacji wczesnoszkolnej.
 5. Prawa i obowiązki nauczyciela w przedszkolu.
 6. Realizacja nowej podstawy programowej w przedszkolu.
 7. Skuteczne przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania (minimum 3 h)
 8. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 9. Laboratorium w przedszkolu - mały badacz (minimum 3 h)
 10. Jak zrozumieć trudne dziecko w edukacji wczesnoszkolnej (minimum 3 h)
 11. Metody wspierania aktywności edukacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym (minimum 3 h)
 12. Nauczyciel efektywny w przedszkolu (minimum 3 h)
 13. ABC współpracy z rodzicami w przedszkolu (minimum 3 h)
 14. Metody i techniki rozwijające twórcze myślenie
 15. Gry dydaktyczne w przedszkolu (minimum 3 h)

linia czerwona1

WSPARCIE W ZAKRESIE EDUKACJI UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

 1. Doradztwo zawodowe w edukacji ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
 2. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. 
 3. Organizacja zajęć rewalidacji indywidualnej w szkołach. 
 4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 5. Tworzenie interaktywnych aplikacji wspomagających edukację ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 7. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.
 8. Współpraca z rodzicami ucznia z niepełnosprawnością.
 9. Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole (minimum 3 h)
 10. Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży ze SPE

 

linia czerwona1

KSZTAŁCENIE

 1. Kształcenie kompetencji kluczowych - planowanie pracy na lekcji i analiza efektywności.
 2. Ocenianie kształtujące w praktyce - jak przeprowadzić lekcję?
 3. Planowanie pracy dydaktycznej szkoły z uwzględnieniem aktualnej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, ramowych programów oraz podstawy programowej kształcenia zawodowego.
 4. Edukacja morska na lekcjach różnych przedmiotów - wdrażanie Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej 

 

linia czerwona1

WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA

 1. Jak nauczać uczniów uczenia się?
 2. Jak nie stracić motywacji do pracy - stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela.
 3. Nowe podejście do nauczania słownictwa angielskiego. Praca z korpusem danych. 
 4. Kreatywność nauczyciela jako element skutecznego procesu dydaktycznego i wychowawczego.
 5. Praca metodą projektową z wykorzystaniem nowoczesnych technologii WebQuest.
 6. Praca z uczniem zdolnym na lekcji i poza klasą.
 7. Rola refleksji w pracy nauczyciela.
 8. Rozpoznawanie uzdolnień zawodowych - jak pomóc uczniom w wyborze dalszej edukacji.
 9. Wstęp do neurodydaktyki - rola mózgu w uczeniu.
 10. Psychologia pozytywna w pracy nauczyciela.
 11. Rozwój zawodowy nauczyciela: prowadzenie badań edukacyjnych Action Research.
 12. Opiekun stażu nauczyciela w pierwszym roku pracy: wyzwania i rozwiązania. 

 

linia czerwona1

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

 1. Praca metodą projektową – aktywizacja uczniów za pomocą nowoczesnych technologii (WebQUest)
 2. Interaktywne metody nauczania przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących.
 3. Jak zgodnie z prawem wykorzystywać bezpłatne zasoby Internetu w edukacji.
 4. Praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach edukacyjnych.
 5. Tworzenie interaktywnych aplikacji edukacyjnych na tablicę, tablet, komputer. 
 6. Tworzenie testów, sprawdzianów online .
 7. Wykorzystanie bezpłatnego pakietu narzędzi Google do tworzenia ankiet, publikacji, dokumentów online.

 

linia czerwona1

KSZTAŁCENIE I DORADZTWO ZAWODOWE

 1. TIK w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych.
 2. Fundusze lokalne jako forma wsparcia edukacji ogólnej i zawodowej. Nawiązywanie współpracy z lokalnymi podmiotami 
 3. Wybrane zagadnienia prawa i BHP w szkole zawodowej 
 4. Praktyczne metody aktywizujące na lekcjach przedmiotów zawodowych 
 5. Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych 
 6. Planowanie pracy dydaktycznej szkoły z uwzględnieniem aktualnej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, ramowych programów oraz podstawy programowej kształcenia zawodowego
 7. Wdrażanie reformy kształcenia zawodowego.

linia czerwona1

WSPARCIE DYREKTORA W ZAKRESIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA SZKOŁĄ/PLACÓWKĄ

 1. Odpowiedzialność prawna ucznia i rodzica.
 2. Rada pedagogiczna jako zespół - metody i formy współpracy.
 3. Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży ze SPE.
 4. Wdrażanie reformy kształcenia zawodowego.
 5. Języki mniejszości narodowych w szkołach. Uczeń obcojęzyczny.
 6. Google jako narzędzie usprawniające pracę szkoły (poczta, kalendarz, ankiety, udostępnianie dokumentów).
 7. Prawne aspekty organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole (dyscyplina, bhp).
 8. Statut szkoły - co i jak znowelizować?
 9. Zarządzanie zespołem projektowym w szkole.
 10. Fundusze lokalne jako forma wsparcia edukacji ogólnej i zawodowej
 11. Wybrane zagadnienia prawa i BHP w szkole zawodowej 

 

linia czerwona1

JAKOŚĆ W SZKOLE

 1. Analiza wyników egzaminów zawodowych - wykorzystanie do doskonalenia pracy szkoły.
 2. Analiza efektywności kształcenia kompetencji kluczowych na lekcji.
 3. Diagnoza osiągnięć uczniów - planowanie, organizacja, narzędzia, wykorzystanie do doskonalenia pracy na lekcji.
 4. Innowacje pedagogiczne sposobem na wszechstronny rozwój uczniów.
 5. Statystyka w mikroskali, czyli jak wykorzystać analizę wyników egzaminów do doskonalenia pracy z uczniem
 6. Sposoby upowszechniania efektów (rezultatów, produktów) projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych z wykorzystaniem środków unijnych. 
 7. Wykorzystanie wyników badań i ewaluacji wewnętrznej w bieżącej pracy szkoły - poprawa warsztatu pracy nauczyciela.
 8. Metody i narzędzia kreowania wizerunku szkoły i placówki.

Odwiedza nas 177 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions