Marlena Hałas

Marlena Hałas

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie wychowawców świetlic szkolnych, internatów/burs

Jestem wychowawcą w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce, w skład którego wchodzą Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii oraz Powiatowa Bursa Młodzieżowa. Moje doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą postanowiłam przełożyć na wsparcie grupy zawodowej wychowawców placówek zajmujących się szeroko rozumianą opieką i wychowaniem. Celem spotkań z adresatami moich działań jest  wymiana doświadczeń, diagnozowanie trudności i problemów wychowanków placówek oraz tworzenie adekwatnych projektów oddziaływań profilaktycznych, interwencyjnych i wychowawczych w oparciu o doświadczenia praktyczne i wytyczne prawa oświatowego. Udzielam indywidulanych porad dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom w zakresie skutecznych metod pracy z uczniami w świetlicach, bursach i internatach. Pomagam w dostosowywaniu działań do potrzeb i możliwości uczniów. Organizuje sieci współpracy i samokształcenia dla kadr pedagogicznych z zakresu metodyki pracy w świetlicach, bursach i internatach. Organizowane warsztaty dotyczą m.in. pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych czy zarządzania czasem wolnym. Podejmowane przeze mnie jako doradcę metodycznego zadania pozwalają na skuteczne wspieranie pracy świetlic, burs i internatów oraz podnoszenie jakości edukacji i opieki nad uczniami.

Kontakt:

e-mail: m.halas@podn.slupsk.pl

Formy Doskonalenia   Konsultacje   Zaproszenie na lekcje otwarte