Jolanta Kapiszka

Jolanta Kapiszka

Nauczyciel doradca metodyczny historii

Nauczyciel dyplomowany, egzaminator egzaminu maturalnego z historii i z wiedzy o
społeczeństwie, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, absolwentka historii i studiów
podyplomowych z zakresu wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie,
filologii polskiej, ewaluacji w oświacie, zarządzania projektami europejskimi oraz kursu
kwalifikacyjnego dla kierowniczej kadry oświatowej z zakresu organizacji i zarządzania
oświatą.
Moje zadania obejmują wspomaganie nauczycieli historii wszystkich typów szkół w
rozwijaniu umiejętności metodycznych w zakresie planowania, organizowania i badania
efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz
przygotowywania do egzaminów zewnętrznych.
Są realizowane poprzez organizację i prowadzenie zajęć warsztatowych, indywidualnych
konsultacji, otwartych zajęć edukacyjnych i innych form doskonalenia, w szczególności w
celu zaprezentowania różnorodnych metod pracy, działań innowacyjnych, możliwości
wykorzystania środków dydaktycznych oraz technologii informacyjno – komunikacyjnej.
Celem realizowanych przedsięwzięć jest zachęcanie nauczycieli historii do rozwijania
kreatywności i twórczego myślenia, inspirowanie do doskonalenia kompetencji
metodycznych oraz testowania nowych pomysłów.

Kontakt:

e- mail: j.kapiszka@podn.slupsk.pl

Formy doskonalenia
 Konsultacje