Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Sieć 16: Sieć szkolnych animatorów edukacji morskiej (sieć wojewódzka)

Sieć 16: Sieć szkolnych animatorów edukacji morskiej (sieć wojewódzka)

Termin rozpoczęcia:

11 marca 2020, godz. 11:00-14:00

Forma:

Sieci

Status:

Otwarta

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

szkolni animatorzy edukacji morskiej - nauczyciele ze szkół i placówek województwa pomorskiego uczestniczących w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

siedziba PoZŻ, Gdynia, al. Jana Pawła II 11

O szkoleniu / programie:

1. PPEM - realizacja Programu, sprawy bieżące

2. PPEM w szkołach i placówkach oświatowych - przykłady dobrych praktyk

3. Aplikacje on-line w edukacji morskiej:

·         przygotowanie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem kreatorów on-line

·         przygotowanie kart pracy

·         gry i zabawy wspomagające edukację morską i kreatywność ucznia

Ekspert:

D. Iwanowicz, I.Poźniak

Koordynator formy:

Iwona Poźniak - konsultant w ODN Słupsk, koordynator Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej
 

Kontakt:
pokój nr 9
tel. 59 84 23 567 wew. 35
e-mail: i.pozniak@odn.slupsk.pl

Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 3 spotkań po 3 godz.
 • Planowane terminy spotkań:
  • I spotkanie - 13.11.2019, godz. 11:00-13:30,
  • II spotkanie -11.03.2020, godz. 11:00-14:00,
  • III spotkanie - maj 2020
 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie wspomagania.
 • W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa proszę uzupełnić formularz poniżej 

Formularz rejestracyjny

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA

Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o podanie prywatnego adresu email, gdyż będzie używany w dalszej komunikacji (zaświadczenia, ewaluacja).

Stanowisko / Nauczany przedmiot*:

SZKOŁA / PLACÓWKA / INSTYTUCJA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mariusz Michalak, e-mail : iod@odn.slupsk.pl
Celem przetwarzania jest: Realizacja niniejszej formy doskonalenia.
Podstawą przetwarzania jest: Zgoda osoby, której dane dotyczą
Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.
Mam prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mam prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

Przejdź do góry strony