Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Sieć 16: Sieć szkolnych animatorów edukacji morskiej (sieć wojewódzka) Spotkanie

Sieć 16: Sieć szkolnych animatorów edukacji morskiej (sieć wojewódzka)

Termin rozpoczęcia:

7 kwietnia 2020, godz. 10:00-11:30

Forma:

Sieci online

Status:

Otwarta

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

szkolni animatorzy edukacji morskiej - nauczyciele ze szkół i placówek województwa pomorskiego uczestniczących w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowiska komputerowe w domach uczestników

O szkoleniu / programie:

1. PPEM - realizacja Programu, sprawy bieżące

2. PPEM w szkołach i placówkach oświatowych - przykłady dobrych praktyk

3. Aplikacje on-line w edukacji morskiej:

 • przygotowanie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem kreatorów on-line
 • przygotowanie kart pracy
 • gry i zabawy wspomagające edukację morską i kreatywność ucznia

Ekspert:

I.Poźniak, K.Zdziennicki

Koordynator formy:

Iwona Poźniak - konsultant w ODN Słupsk, koordynator Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej
 

Kontakt:
pokój nr 9
tel. 59 84 23 567 wew. 35
e-mail: i.pozniak@odn.slupsk.pl

Organizacja:

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOTKAŃ: 6 i 7 kwietnia 2020

grupa I (06.04) / III (07.04) :

 • Szkolenie odbędzie się online i rozpocznie się o godz. 10.00
 • Na godzinę przed rozpoczęciem szkolenia, o godz. 09.00, Ekspert prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online.

grupa II (06.04) / IV (07.04) :

 • Szkolenie odbędzie się online i rozpocznie się o godz. 12.00
 • Na godzinę przed rozpoczęciem szkolenia, o godz. 11.00, Ekspert prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online.


Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w szkoleniu online?

 • Przede wszystkim komputera (notbooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notbooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.

Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 3 spotkań po 3 godz.
 • Planowane terminy spotkań:
  • I spotkanie - 13.11.2019, godz. 11:00-13:30,         
  • II spotkanie online -
   •  grupa I : 06.04.2020 godz. 10.00-11.30,   
   • grupa II : 6.04.2020 godz. 12.00-13.30, 
   • grupa III : 7.04.2020 godz. 10.00-11.30
   • grupa IV : 7.04.2020 godz. 12.00-13.30
  • III spotkanie - maj 2020

 

 

 

 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie wspomagania.

 

 • W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa proszę uzupełnić formularz poniżej 

 

Formularz rejestracyjny

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA

Prosimy NIE wpisywać danych drukowanymi literami.

Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o podanie prywatnego adresu email, gdyż będzie używany w dalszej komunikacji (zaświadczenia, ewaluacja).

Stanowisko / Nauczany przedmiot*:

SZKOŁA / PLACÓWKA / INSTYTUCJA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mariusz Michalak, e-mail : iod@odn.slupsk.pl
Celem przetwarzania jest: Realizacja niniejszej formy doskonalenia.
Podstawą przetwarzania jest: Zgoda osoby, której dane dotyczą
Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.
Mam prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mam prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

Przejdź do góry strony