Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Przydatne linki

EuroDesk 
Największa wyszukiwarka zewnętrznych źródeł finansowania projektów i przedsięwzięć edukacyjnych.
http://www.eurodesk.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) – 
Komponent Regionalny – Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” – Komponent Centralny – Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty” 
http://www.defs.woj-pomorskie.pl/pl/http://efs.men.gov.pl/

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - wspiera działania związane z reformą i rozwojem edukacji w Polsce
http://www.frse.org.pl/

 

Fundacja Nowoczesna Polska - walka z cyfrowym wykluczeniem, pomaga polskim dzieciom zrozumieć i wykorzystywać zaawansowane technologie; sprzęt multimedialny (komputery, nowoczesne oprogramowanie), szkolenia informatyczne; 
http://www.nowoczesnapolska.org.pl/

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - fundacja działa na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a jednocześnie wspiera procesy transformacji w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 
http://www.pafw.pl/

 

Fundacja Edukacja dla Demokracji - Celem Fundacji jest krzewienie wiedzy o demokracji i gospodarce wolnorynkowej oraz umiejętności działania obywatelskiego w państwie demokratycznym. Pierwszym zadaniem Fundacji jest udzielanie pomocy w tej dziedzinie nauczycielom, wychowawcom, działaczom organizacji pozarządowych, związkowych, młodzieżowych i samorządowych w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
http://www.edudemo.org.pl/

 

Polska Fundacja Upowszechniania Nauki – zajmuje się prowadzenie badań i studiów nad procesami i metodami upowszechniania nauki, prowadzenie działalności wydawniczej, filmowej i audiowizualnej, wykładowej i odczytowej, kursów i konkursów, studiów na różnych poziomach oraz programów edukacyjnych, wspieranie działalności polskich placówek, towarzystw naukowych, fundacji i szkół w zakresie upowszechniania nauki 
http://www.pfun.pan.pl/

 

Fundacja im. Stefana Batorego - działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego - społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.
Realizowane programy: „Równe szanse”, „Edukacja prawna”, „Wschód-Wschód”, „Inicjatywy Obywatelskie w Europie Wschodniej”.
http://www.batory.org.pl/index.htm

 

Fundacja Wspomagania Wsi - misją fundacji jest wspieranie inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury technicznej obszarów wiejskich.
http://www.fww.org.pl/polski/index.htm

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży - celem jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Pomaga w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie i środowisko lokalne.
http://www.pcyf.org.pl/index.php?s1=fundacja&s2=onas

 

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez barier – statutowym celem Fundacji jest "wspieranie działalności na rzecz zainicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych, tworzących ludziom warunki równych szans na drodze ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego” - wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne, naukowe, wychowawcze; dofinansowanie szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych; wsparcie działań związanych z usuwaniem barier dla niepełnosprawnych
http://fpbb.pl/

 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej - celem fundacji jest udzielanie finansowego wsparcia przedsięwzięciom, stanowiącym przedmiot obopólnego zainteresowania Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Fundacja wspiera działania: o charakterze spotkań, wspierające współpracę instytucji, krzewiące język i kulturę, edukacyjne, wspierające kontakty gospodarcze.
http://www.fwpn.org.pl/

 

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga -wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/

 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – prowadzi działania w zakresie 6 obszarów programowych: rozwój społeczności lokalnych, aktywność młodzieży, aktywność osób starszych, społeczne zaangażowanie biznesu, przedsiębiorczość społeczna, filantropia indywidualna
http://www.filantropia.org.pl/

 

Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła - największą organizacją pozarządową w sektorze edukacji w Polsce, wspiera działania w kierunku polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży
http://www.ps.org.pl/

 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej - jest instytucją oświatową i organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Powstała z myślą o poprawie jakości systemu oświaty, upowszechnianiu wiedzy obywatelskiej, promowaniu praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Celem fundacji jest wspieranie instytucji edukacyjnych pracujących z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie nieodpłatnego doskonalenia nauczycieli, poprawa jakości pracy szkoły, a także kształtowanie postaw obywatelskich w społeczeństwie.
http://www.ceo.org.pl/portal/home

 

Program English Teaching - wspieranie działań na rzecz poprawy poziomu nauczania języka angielskiego i jego promocja wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich.
http://www.englishteaching.home.pl/login.php?pre_nid=17

 

Program RITA - celem Programu jest wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej; przede wszystkim poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie. Istotnym zadaniem Programu jest również udział w kształtowaniu nowych liderów i elit społecznych, intelektualnych i gospodarczych, gotowych i zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej, oraz społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto, w ramach Programu promowana jest idea współpracy międzynarodowej i dialogu międzykulturowego oraz etycznych standardów we współpracy trans granicznej.
http://www.rita.edudemo.org.pl/

 

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości - celem fundacji jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej i społeczeństwie obywatelskim, umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych 
http://www.junior.org.pl/joomla/

 

Fundacja Wspólna Droga - Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom i instytucjom w zakresie opieki społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, oświaty i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy o udzielaniu pomocy i korzystaniu z takiej pomocy.
http://www.wspolnadroga.pl/

 

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego - dąży do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych wszystkim dzieciom od urodzenia do 10 roku życia. Pomaga w stworzeniu dzieciom jak najlepsze warunki do budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości, rozwijania samodzielności i kreatywności. Fundacja szczególnie dba o dobro tych dzieci, które mają mniejsze szanse na udany start w dorosłe życie: z małych miejscowości, ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo. Przyczynia się do ukształtowania nowego pokolenia twórczych i ciekawych świata ludzi, którzy w życiu będą kierowali się zasadami tolerancji i solidarności społecznej.
http://www.frd.org.pl/

 

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - głównym celem jest realizacja przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto realizacja przedsięwzięć będzie służyła zacieśnieniu współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami (Norwegia, Islandia i Liechtenstein). 
http://www.eog.gov.pl/

 

Fundacja dla Polski - szkolenie, obsługa programów grantowych, wsparcie dla osób prywatnych, firm oraz organizacji społecznych
http://www.fdp.org.pl/

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - wsparcie dla inicjatyw służących rozwojowi nauki w Polsce 
http://www.fnp.org.pl/index.html

 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczość - przyznawania stypendiów naukowych i socjalnych, organizowanie konkursów i inicjatyw zmierzających do zreformowania edukacji ekonomicznej 
http://www.fep.lodz.pl/

 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska - udzielanie pomocy finansowej, technicznej, szkoleniowej i informacyjnej w realizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
http://www.fpds.pl/pl/

 

Fundacja Kultury - wspiera rozwój kultury i sztuki narodowej
http://www.fundacjakultury.pl/

 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę - edukacja i aktywizacja młodzieży poprzez sztukę
http://e.org.pl/

 

Fundacja J&S PRO BONO POLONIAE - dotacje na realizacje konkretnych działań mieszczących się w zakresie programów prowadzonych przez Fundację 
http://www.jsprobono.pl/index_pl.php

 

Program "Make a Connection - Przyłącz się! - globalna inicjatywa firmy Nokia oraz International Youth Foundation, prowadzona w ponad 20 krajach na świecie, stwarza młodym ludziom możliwości zdobywania wiedzy oraz umiejętności, które są niezbędne do aktywnego włączenia się w życie społeczne
http://www.makeaconnection.pl/

 

Program "Równać Szanse" - celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych).
http://www.rownacszanse.pl/

 

Polska Fundacja im. Roberta Schumana - jej celem jest mobilizowanie obywateli do angażowania się w proces jednoczenia Europy. Rozwija programy, które uczą wykorzystania szans, jakie daje członkostwo w UE, współpracuje z wieloma środowiskami w Unii i poza nią, by lepiej poznać i respektować wspólne wartości demokratyczne.
http://www.schuman.org.pl/

Przejdź do góry strony