Wspomaganie - kompleksowe wsparcie szkół i placówek oświatowych

"Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić" Plutarch

Nadrzędnym celem programu jest wspomaganie rozwoju szkoły, przedszkola, placówki oświatowej jako organizacji uczącej się.


Idea organizacji uczącej się według Petera Senge

Organizacje i przedsiębiorstwa, które są zdolne do samopoznania, zrozumienia swoich problemów i doskonalenia się, które po prostu umieją się uczyć zarówno na własnych błędach, jak i na sukcesach.

Wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych jest odpowiedzią na potrzeby rozwojowe całej społeczności Twojej szkoły / przedszkola / placówki: uczniów, nauczycieli, dyrekcji, innych pracowników oraz rodziców.

Etapy wspomagania:

 

 1. Diagnoza potrzeb rozwojowych  – dzięki niej proces wspomagania będzie odpowiadał konkretnym potrzebom szkoły / przedszkola / placówki oświatowej.
 2. Planowanie działań – wybór obszaru i form wspomagania, określenie rezultatów rozwoju. 
 3. Realizacja procesu wspomagania – organizowanie różnych form doskonalenia oraz wdrażanie nowych rozwiązań w celu podniesienia jakości pracy  szkoły / przedszkola / placówki oświatowej w obszarach: dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz organizacyjnych. 
 4. Ewaluacja – bieżący monitoring działań, ocena efektów poprzez włączenie obszaru wspomagania do ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły / przedszkola / placówki oświatowej, sformułowanie rekomendacji do dalszej pracy.

Zapewniamy opiekę konsultanta – specjalisty ds. wspomagania, który:

 

 • pomaga w diagnozie pracy szkoły / przedszkola / placówki oświatowej i określeniu obszaru rozwoju,
 • pomaga ustalić zakres i harmonogram działań wspomagających pracę placówki,
 • wspiera nauczycieli we wdrażaniu nowych rozwiązań,
 • wspiera proces monitorowania i podsumowania wspomagania.

Konsultant nie pełni nadzoru pedagogicznego, nie kontroluje - tylko wspiera i organizuje działania.

Co zyska szkoła / placówka oświatowa?

 

 • Wprowadzenie korzystnych zmian jakościowych w wybranym obszarze.
 • Dostosowanie form szkoleniowych do potrzeb szkoły / przedszkola / placówki oświatowej.
 • Merytoryczna i organizacyjna opieka konsultanta – specjalisty ds. wspomagania.
 • Wzrost motywacji nauczycieli do pracy, większa integracja grona pedagogicznego poprzez współdecydowanie i współdziałanie.
 • Zwiększenie satysfakcji całej społeczności szkolnej z edukacji.
 • Szkoła / przedszkole / placówka oświatowa otrzyma certyfikat udziału we wspomaganiu
  oraz
 • Nauczyciele uczestniczący w formach szkoleniowych realizowanych w ramach wspomagania pracy szkoły / placówki oświatowej na koniec roku szkolnego otrzymają ZAŚWIADCZENIE o udziale w doskonaleniu.
Warunki współpracy:

 

 • Przesłanie przez szkołę / placówkę oświatową KARTY ZGŁOSZENIA wspomagania rozwoju szkoły / placówki oświatowej (do pobrania plik WORD) do Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  w Słupsku.
  • KARTĘ ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać e-mailem: kursy@podn.slupsk.pl  (skan z podpisem dyrektora).
 • Po otrzymaniu KARTY ZGŁOSZENIA konsultant – specjalista ds. wspomagania PODN Słupsk skontaktuje się z Dyrektorem Szkoły lub osobą do kontaktu wskazaną na KARCIE ZGŁOSZENIA.
 • Wskazanie osoby do kontaktu tzw. szkolnego / przedszkolnego koordynatora ds. wspomagania
 • Współpraca w zakresie prowadzenie dokumentacji wspomagania określonej przez PODN w Słupsku.
 • Uzgodnienie i przestrzeganie zasad finansowania wspomagania / form szkoleniowych.

 

AKTY PRAWNE W ZAKRESIE WSPOMAGANIA:

3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
a) diagnozę pracy szkoły lub placówki,
b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, 
c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;