Sieć 24a : Sieć szkolnych animatorów edukacji morskiej PPEM GRUPA A (kontynuacja udziału w PPEM)

Sieć 24a: Sieć szkolnych animatorów edukacji

Termin rozpoczęcia:

24 lutego 2021, godz. 15:30-17:00

Forma:

Sieci online

Status:

Otwarta

Czas trwania:

2 godz. dydaktyczne

Adresaci:

 

Szkolni animatorzy edukacji morskiej uczestniczący w PPEM od roku szkolnego 2018/2019 i roku szkolnego 2019/2020 (kontynuacja udziału)

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

 • organizacja pracy sieci w roku szkolnym 2020/21
 • przygotowanie szkolnego programu edukacji morskiej na rok szkolny 2020/2021
 • rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską - przykłady dobrych pracy
 • praca animatora na dysku Google
 • ważne wydarzenia i terminy

Kierunki polityki oświatowej państwa:

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

Ekspert:

Mirosław Lamkowski

Koordynator formy:

Iwona Poźniak - konsultant ds. edukacji morskiej oraz projektów edukacyjnych, koordynator Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej

Kontakt:
pokój nr 9
tel. 59 84 23 567 wew. 35
e-mail: i.pozniak@odn.slupsk.pl

Organizacja:

​​​​​Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 4 spotkania po 2 godz.
 • Planowane terminy spotkań:
  • I spotkanie - 08 październik 2020, godz. 15.00 - 16.30
  • II spotkanie - 10 lutego 2021, godz. 15.30 - 17.00
  • Temat: Podstawy prac bosmańskich – węzły żeglarskie w praktyce   Ekspert: Mirosław Lamkowski
  • III spotkanie -  24 lutego 2021, godz. 15.30 - 17.00
  • Temat: Propedeutyka żeglarstwa. Żeglarskie gry i zabawy integracyjne  Ekspert: Marek Rogala
  • IV spotkanie - 11 marca, godz. 15.30 - 18.00
  • Temat:  Elementy naukowo-techniczne w edukacji morskiej. Różne techniki wykonanie dekoracji o tematyce marynistycznej   Ekspert - Joanna Michalak

 

 • Spotkanie w dniu 10 lutego 2021 odbędzie się online i rozpocznie się o godz. 15.30
 • Przed rozpoczęciem szkolenia, o godz. 15.00, koordynator prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online. 
 • Do spotkania proszę dołączyć 10 minut przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W razie problemów technicznych lub braku linku do szkolenia proszę kontaktować się z koordynatorem szkolenia drogą mailową.

 

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w szkoleniu online?

 

 • Komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się, jeżeli zastosowane zostaną głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.
 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń, spotkanie online
 • Maksymalna liczba uczestników: 50 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie wspomagania.

 

 

 

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa proszę uzupełnić formularz poniżej:

Formularz rejestracyjny

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA

Prosimy NIE wpisywać danych drukowanymi literami.

Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o podanie prywatnego adresu email, gdyż będzie używany w dalszej komunikacji (zaświadczenia, ewaluacja).

Stanowisko / Nauczany przedmiot*:

SZKOŁA / PLACÓWKA / INSTYTUCJA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mariusz Michalak, e-mail : iod@odn.slupsk.pl
Celem przetwarzania jest: Realizacja niniejszej formy doskonalenia.
Podstawą przetwarzania jest: Zgoda osoby, której dane dotyczą
Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.
Mam prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mam prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.