Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Dialog zamiast pięści. Wprowadzenie do treningu zastępowania agresji i mediacji (grupa I - poniedziałkowa)

Dialog zamiast pięści. Wprowadzenie do treningu zastępowania agresji i mediacji (grupa I)

Termin rozpoczęcia:

28 października 2019, godz. 16:00-18:30

Forma:

Warsztaty

Status:

Otwarta

Czas trwania:

10 godz. dydaktycznych

Adresaci:

nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 9 w Słupsku  I grupa - poniedziałkowa

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku

O szkoleniu / programie:

SZKOLENIE ZAREZERWOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 9 W SŁUPSKU

 

 • Trening wybranych umiejętności prospołecznych.
 • Wprowadzenie do treningu kontroli złości.
 • Elementy wnioskowania moralnego.
 • Wybrane techniki mediacji.

Ekspert:

Bogdan Drozdowicz - mediator sądowy, wykładowca, trener, ekspert i konsultant programów realizowanych dla organizacji pozarządowych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka

Koordynator formy:

Dorota Iwanowicz - wicedyrektor ODN Słupsk

e-mail: d.iwanowicz@odn.slupsk.pl
tel. 59 842-29-43 

 

Organizacja:

 • Terminy spotkań - I grupa:
  PONIEDZIAŁKI: 7, 21, 28 października 2019, godz. 16.00-18.30
   
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń, dlatego prosimy o uważne wpisywanie danych osobowych.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa proszę uzupełnić formularz poniżej

Formularz rejestracyjny

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA

Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o podanie prywatnego adresu email, gdyż będzie używany w dalszej komunikacji (zaświadczenia, ewaluacja).

Stanowisko / Nauczany przedmiot*:

SZKOŁA / PLACÓWKA / INSTYTUCJA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mariusz Michalak, e-mail : iod@odn.slupsk.pl
Celem przetwarzania jest: Realizacja niniejszej formy doskonalenia.
Podstawą przetwarzania jest: Zgoda osoby, której dane dotyczą
Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.
Mam prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mam prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

Przejdź do góry strony