Wsparcie uczniów z Ukrainy poprzez tutoring rówieśniczy

Wsparcie uczniów z Ukrainy poprzez tutoring

Termin rozpoczęcia:

21 listopada 2022, godz. 15:00 do 26 listopada 2022, godz. 15:00

Forma:

Kurs hybrydowy

Status:

otwarta lista główna

Czas trwania:

20 godz. dydaktycznych

Adresaci:

nauczyciele zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w pracę z uczniami z Ukrainy

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe lub zajęcia stacjonarne w sali dydaktycznej PODN

O szkoleniu / programie:

Cele kursu:

Kurs przygotuje nauczycieli do wzmacniania wzrostu kompetencji miękkich uczniów; integracji rówieśniczej uczniów polskich i ukraińskich. Uczestniczy kursu poszerzą kompetencje w zakresie oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych w pracy z grupą zróżnicowaną kulturową, w szczególności  zabezpieczenia przed przemocą rówieśniczą, tworzenia warunków do harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego. 

 

Liczba godzin: 20 godz. –  w tym: 5 stacjonarnie 

 

Program:

 • Tutoring jako metoda pracy rozwojowej skoncentrowanej na cele edukacyjne.
 •  Budowanie podmiotowości  ucznia i poczucia odpowiedzialności za proces nauczania.
 •  Czynniki ryzyka w relacji tutorskiej w kontekście uczniów z Ukrainy.
 • Nauczyciel jako inicjator wzajemnego uczenia się uczniów.
 • Monitorowanie, koordynowanie i superwizowanie tutoringu rówieśniczego.
 • Tutoring rówieśniczy jako narzędzie pracy w zróżnicowanej grupie.


Terminy spotkań w ramach kursu:

 • 21 listopada 2022 – online – 6 godz. (15.00-19.00)
 • 23 listopada 2022 – online – 6 godz. (15.00-19.00)
 • 26 listopada 2022 – zajęcia stacjonarne w sali dydaktycznej PODN – 8 godz. (09.00-15:00)

Kierunki polityki oświatowej państwa:

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Ekspert:

Agnieszka Biernacka

Koordynator formy:

Renata Kołosowska – nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie opieki i wychowania

Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: r.kolosowska@podn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Szkolenie będzie realizowane w formie hybrydowej.
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.

Formularz rejestracyjny

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA

Prosimy NIE wpisywać danych drukowanymi literami.

Data urodzenia *

Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o podanie prywatnego adresu email, gdyż będzie używany w dalszej komunikacji (zaświadczenia, ewaluacja).

Etap edukacji, typ szkoły, zarządzanie*:
Stanowisko / Nauczany przedmiot*:

SZKOŁA / PLACÓWKA / INSTYTUCJA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych osobowych jest: Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mariusz Michalak, e-mail : iod@podn.slupsk.pl
Celem przetwarzania jest: Realizacja niniejszej formy doskonalenia.
Podstawą przetwarzania jest: Zgoda osoby, której dane dotyczą
Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.
Mam prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mam prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.