Wsparcie uczniów z Ukrainy w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty

Wsparcie uczniów z Ukrainy w przygotowaniu do

Termin rozpoczęcia:

23 sierpnia 2022, godz. 16:00 do 30 września 2022, godz. 20:00

Forma:

Kurs hybrydowy

Status:

otwarta lista główna

Czas trwania:

20 godz. dydaktycznych

Adresaci:

nauczyciel języka polskiego i angielskiego, matematyki szkoły podstawowej 

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Stanowisko komputerowe lub sala dydaktyczna ODN

O szkoleniu / programie:

Cele kursu:

Kurs pozwala na przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami z Ukrainy w zakresie przygotowania ich do egzaminu ósmoklasisty. Uczestnik pozna ukraiński system egzaminacyjny; określi podobieństwa i różnice egzaminów zewnętrznych w Ukrainie i Polsce, wskażę trudności, z jakimi mierzy się uczeń z Ukrainy. Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych nabędą kompetencje do realizacji zajęć z obcojęzycznymi uczniami z Ukrainy wspierających ich w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, języka polskiego oraz języka angielskiego. 

 

Moduły:

I)  Porównanie systemów egzaminacyjnych w Ukrainie i Polsce. Rozwiązania legislacyjne dotyczące obcokrajowców, przystosowane do polskich egzaminów zewnętrznych (2 h wykład + 3 h konsultacje) - 23.08.2022, godz. 16:00-19:45

 

II) Konsultacje z ekspertem (5 h) - 24.08.2022, godz. 16:00-19:45

 

III) Struktura arkusza egzaminacyjnego dla uczniów z Ukrainy (3 h wykładu + 2 h konsultacji) - 25.08.2022, godz. 16:00-19:45

 

IV) Metody i formy pracy z uczniem z Ukrainy przygotowującym się do egzaminu ósmoklasisty (5 h) - harmonogram spotkań z doradcami metodycznymi poniżej.

 

Moduł I-III w formie on-line. Moduł IV w formie stacjonarnej w salach dydaktycznych ODN z podziałem na grupy: język polski; matematyka; języka angielski.

 

Spotkanie z języka polskiego:  20.09.2022, godz. 16:00-19:45, zajęcia w sali ODN Słupsk.

Spotkanie z matematyki:  27.09.2022, godz. 16:00-19:45, zajęcia w sali ODN Słupsk.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Koordynator formy:

dr Kinga Mielczarek - doradca metodyczny języka polskiego -  szkoły ponadpodstawowe.

Kontakt:
e-mail: k.mielczarek@odn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie odbędzie w formie hybrydowej. Moduł I-III w formie on-line. Moduł IV w formie stacjonarnej w salach dydaktycznych ODN z podziałem na grupy: język polski; matematyka; języka angielski). Planowane terminy mogą ulec zmianie. 
  • Maksymalna liczba uczestników:  25 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.

Formularz rejestracyjny

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA

Prosimy NIE wpisywać danych drukowanymi literami.

Data urodzenia *

Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o podanie prywatnego adresu email, gdyż będzie używany w dalszej komunikacji (zaświadczenia, ewaluacja).

Etap edukacji, typ szkoły, zarządzanie*:
Stanowisko / Nauczany przedmiot*:

SZKOŁA / PLACÓWKA / INSTYTUCJA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mariusz Michalak, e-mail : iod@odn.slupsk.pl
Celem przetwarzania jest: Realizacja niniejszej formy doskonalenia.
Podstawą przetwarzania jest: Zgoda osoby, której dane dotyczą
Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.
Mam prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mam prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.