Wsparcie uczniów z Ukrainy w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty

Wsparcie uczniów z Ukrainy w przygotowaniu do

Termin rozpoczęcia:

6 października 2022, godz. 16:00 do 30 listopada 2022, godz. 20:00

Forma:

Kurs hybrydowy

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

20 godz. dydaktycznych

Adresaci:

nauczyciele języka polskiego i angielskiego, matematyki szkoły podstawowej 

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Stanowisko komputerowe lub sala dydaktyczna PODN

O szkoleniu / programie:

Cele kursu:

Kurs pozwala na przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami z Ukrainy w zakresie przygotowania ich do egzaminu ósmoklasisty. Uczestnik pozna ukraiński system egzaminacyjny; określi podobieństwa i różnice egzaminów zewnętrznych w Ukrainie i Polsce, wskażę trudności, z jakimi mierzy się uczeń z Ukrainy. Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych nabędą kompetencje do realizacji zajęć z obcojęzycznymi uczniami z Ukrainy wspierających ich w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, języka polskiego oraz języka angielskiego. 

 

 

Moduły:

I)  Porównanie systemów egzaminacyjnych w Ukrainie i Polsce. Rozwiązania legislacyjne dotyczące obcokrajowców, przystosowane do polskich egzaminów zewnętrznych (2 h wykład + 3 h konsultacje) - 06.10.2022, godz. 16:00-19:45

 

II) Konsultacje z ekspertem (5 h) - 10.10.2022, godz. 16:00-19:45

 

III) Struktura arkusza egzaminacyjnego dla uczniów z Ukrainy (3 h wykładu + 2 h konsultacji) - 17.10.2022, godz. 16:00-19:45

 

IV) Metody i formy pracy z uczniem z Ukrainy przygotowującym się do egzaminu ósmoklasisty (5 h) - harmonogram spotkań z doradcami metodycznymi poniżej.

 

Moduł I-III w formie on-line. Moduł IV w formie stacjonarnej w salach dydaktycznych PODN z podziałem na grupy: język polski; matematyka; języka angielski.

 

UWAGA: 

 

Spotkania z doradcami metodycznymi planowane są na listopad 2022 roku.

 

Spotkanie z języka polskiego:  23.11.2022, godz. 16:00 - 19:45, zajęcia w sali dydaktycznej nr 29, ul. Bałtycka 29

Spotkanie z matematyki:  03.11.2022, godz. 16:00 - 19:45, zajęcia w sali dydaktycznej nr 28, ul. Bałtycka 29

Spotkanie z języka angielskiego: 23.11.2022, godz. 16:00 - 19:45, zajęcia w sali dydaktycznej nr 28, ul. Bałtycka 29

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

Koordynator formy:

dr Kinga Mielczarek – nauczyciel – doradca metodyczny języka polskiego - szkoły ponadpodstawowe

Kontakt:
e-mail: k.mielczarek@podn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie odbędzie w formie hybrydowej. Moduł I-III w formie on-line. Moduł IV w formie stacjonarnej w salach dydaktycznych PODN z podziałem na grupy: język polski; matematyka; języka angielski. Planowane terminy mogą ulec zmianie. 
  • Maksymalna liczba uczestników:  25 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.