Konkurs „Mój komputerowy świat – bezpieczni w sieci”

z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

Utworzono: 11-01-2022
Konkurs „Mój komputerowy świat – bezpieczni w sieci”

„Mój komputerowy świat – bezpieczni w sieci”

KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU

Drodzy Uczniowie – użytkownicy internetu,

8 lutego 2022 r. to Dzień Bezpiecznego Internetu
– święta obchodzonego w całej Europie. Głównym celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Zapraszamy i zachęcamy przedszkolaki oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa pomorskiego – do wykonania plakatu promującego zasady bezpiecznego korzystania z internetu.

Twój komputerowy świat. Jaki jest? Ciekawy, kolorowy, wciągający, ale czy bezpieczny? Jak dbasz o swoje bezpieczeństwo w sieci?

Szczegóły konkursu w regulaminie (poniżej i do pobrania TUTAJ).

REGULAMIN


Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej (technika dowolna) w formie plakatu promującego zasady bezpiecznego korzystania z internetu, przygotowanej według własnego pomysłu, a następnie sfotografowaniu jej i przesłaniu na adres mailowy Organizatora konkursu: dbi@odn.slupsk.pl

I. Organizator:

    Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.
 

II. Cele konkursu:

 1. promowanie bezpiecznych zasad korzystania z internetu,
 2. rozwijanie uzdolnień plastycznych, technicznych, pomysłowości i kreatywności,
 3. rozwijanie umiejętności TIK.

III. Zasady i warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa pomorskiego.
 2. Organizator nagrodzi autorów trzech najlepszych prac.
 3. Organizator ma również prawo do przyznania wyróżnień.
 4. Jedno dziecko może być autorem tylko jednej pracy.
 5. Placówka może zgłosić na konkurs maks. 5 uczniów.
 6. Praca plastyczna – rysunek, malunek, praca przestrzenna – powinna być wykonana samodzielnie dowolną techniką plastyczną. Niedozwolone są prace wykonane techniką komputerową.
 7. Wykonaną pracę plastyczną – należy sfotografować, a plik z wykonanym zdjęciem podpisać nazwiskiem, imieniem dziecka, nazwą placówki (wzór: Nowak Jan SP3 Słupsk klasa 3) i przesłać na adres e-mail: dbi@odn.slupsk.pl
   
 8. Termin nadsyłania prac: zdjęcie pracy należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy do 04 lutego 2022 r. do godz. 15.00
  W temacie maila proszę wpisać: „Mój komputerowy świat – bezpieczni w sieci”
  W treści maila należy wpisać:
  Nazwę i adres placówki:
  Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna:
   
 9. Uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
   
 10. Przesłanie zdjęcia pracy przez uczestnika niepełnoletniego oznacza, że opiekun uczestnika konkursu:
  a) zgłosił uczestnika do udziału w konkursie,
  b) zaakceptował wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu,
  c) zgodził się na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienie informacji o wynikach konkursu i o przyznaniu nagród na stronie internetowej (oraz FB) Organizatora,
  d) posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
   
 11. Organizator zamieści zdjęcia prac na stronie internetowej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku: www.odn.slupsk.pl
 12. Organizator zamieści zdjęcie prac na fanpage Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.  
 13. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na podstawie:
  a) liczby polubień odnoszących się do poszczególnych zdjęć prac zamieszczonych na fanpage ODN w Słupsku na FB – głosowanie online na Facebooku,
  b) oceny jury, które wyłoni laureatów trzech pierwszych miejsc oraz przyzna wyróżnienia.
   
 14. Głosowanie internetowe na fanpage ODN w Słupsku na FB potrwa od 8 do 28 lutego 2022 r.

IV. Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 8 marca 2022 r. Informacja zostanie zamieszczona na stronach  internetowych Organizatora (www.odn.slupsk.pl, a opiekunowie laureatów konkurs zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wygranej.
 2. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają nagrody niespodzianki oraz dyplomy.
 3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie.


V. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i internecie.
 2. Wysłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu w pełnym jego brzmieniu.