Wskazówki dla przygotowujących publikacje

"Informator Oświatowy"

Wskazówki dla przygotowujących publikacje

Zapraszamy i zachęcamy nauczycieli – refleksyjnych praktyków

 do publikowania na łamach czasopisma Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

 

 • Publikujemy artykuły poświęcone problematyce oświatowej, służące wymianie doświadczeń zawodowych w zakresie: dydaktyki, opieki i wychowania, zarządzania szkołą.
 • Oczekujemy tekstów poświęconych edukacji widzianej z perspektywy pokoju nauczycielskiego, ale także rozumianej jako długofalowy proces kształcenia kompetencji kluczowych przydatnych na rynku pracy.
 • Warto inspirować się wzajemnie, upowszechniając wnioski z własnych obserwacji i badań, polecać wartościowe działania edukacyjne realizowane także poza murami szkoły.

 

Zamieszczamy m. in.:

 • opisy praktyki pedagogicznej (np. innowacje edukacyjne, ciekawe rozwiązania metodyczne),
 • analizy działań wychowawczych i dydaktycznych,
 • sprawozdania z realizacji projektów edukacyjnych, europejskich,
 • opracowania zagadnień z zakresu materiału nauczania,
 • propozycje rozwiązań problemów organizacyjnych i wychowawczych,
 • tematy związane z systemem egzaminowania oraz różnymi aspektami oceniania uczniów,
 • informacje o osiągnięciach uczniów i nauczycieli,
 • propozycje doskonalenia nauczycieli i przykłady dobrych praktyk,
 • zagadnienia z zakresu ewaluacji pracy placówek oświatowych,
 • recenzje,
 • zestawienia bibliograficzne,
 • komunikaty.

Jesteśmy otwarci również na inne propozycje. Zależy nam jednak szczególnie na opisach działań pozytywnych i – o ile to możliwe – własnych poszukiwań i doświadczeń.

UWAGA!

 1. Konspekty i scenariusze zajęć prosimy poprzedzać opisem sytuacji dydaktycznej w danym zespole klasowym.
 2. Artykuł może zawierać do 30% cytatów ze wskazanych w przypisach źródeł.
 3. Wybierając problematykę i sposób jej ujęcia należy pamiętać, że głównym adresatem naszego czasopisma jest przede wszystkim nauczyciel-praktyk.

Autorów prosimy o przestrzeganie poniższych zasad.

Wskazówki dla publikujących 

 1. Artykuł przeznaczony do publikacji należy przesłać na adres: wydawnictwo@odn.slupsk.pl
 2. Do artykułu należy dołączyć Zgodę na publikację artykułu w „Informatorze Oświatowym”  – kwartalniku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (plik dostępny: K L I K N I J   T U T A J)
 3. Tekst nie powinien przekraczać 3 stron formatu A4. Objętość publikacji nie powinna przekraczać 15 000 znaków ze spacjami.
 4. Rozmiar tekstu uzależniony jest od tematyki podejmowanej przez Autora. Dłuższe teksty należy uzgadniać z redakcją.
 5. Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman, wielkości 12 punktów, z zachowaniem standardowych marginesów i pojedynczego odstępu między wierszami.
 6. Artykuł należy przysyłać w formacie .docx (Microsoft Word). Plik należy nazwać nazwiskiem autora i tytułem publikacji (np. Kowalski_Kompetencje kluczowe)
 7. Elementy graficzne (rysunki, wykresy, schematy, tablice, wzory, ilustracje i fotografie) zamieszczone w artykule należy także przesłać w osobnych plikach wysokiej jakości (jpg).
 8. Dołączając do artykułu elementy graficzne, w tym zdjęcia, Autor ponosi odpowiedzialność za udostępnienie wizerunku osób na nich przedstawionych i przestrzeganie praw autorskich.
 9. Tekst powinien być komunikatywny, bezbłędny pod względem poprawności ortograficznej i językowej.
 10. W wykazie literatury należy podać te pozycje, z których Autor korzystał, tj. książki, czasopisma, inną dokumentację (bibliografia, netografia).
 11. W artykule cytaty powinny być stosowane z umiarem. Publikacja powinna zawierać przede wszystkim własne przemyślenia.
 12. Należy stosować ogólnie przyjęte oznaczenia i symbole; unikać skrótów.
 13. Tekst należy podpisać podając informacje:
  a) imię i nazwisko Autora,
  b) krótką notatkę o Autorze (miejsce pracy i pełniona funkcja; notka biograficzna ze Zgody na publikację - patrz pkt. 9).
   
 14. Autor, nadsyłając artykuł do druku, jednocześnie oświadcza, że nie był on w tej samej postaci publikowany w internecie, w innym czasopiśmie, ani złożony w żadnej innej redakcji.
 15. Autor ponosi odpowiedzialność za merytoryczną wartość artykułu.
 16. Artykuł przekazany do publikacji podlega korekcie.
 17. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań redakcyjnych oraz niezbędnych zmian terminologicznych.
 18. W szczególnych przypadkach redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji artykułu do kolejnego numeru „Informatora Oświatowego”.
 19. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu, wprowadzenia śródtytułów oraz dodania lidu.
 20. Redakcja ma prawo do odmowy przyjęcia artykułu do publikacji bez podania przyczyny.
 21. Redakcja nie płaci honorarium autorskiego. 
 22. Wszyscy Autorzy otrzymują bezpłatnie jeden autorski egzemplarz papierowy „Informatora Oświatowego” i wersję elektroniczną czasopisma (link do pliku pdf).

Zespół redakcyjny „Informatora Oświatowego”