Wskazówki dla przygotowujących publikacje

"Informator Oświatowy"

Wskazówki dla przygotowujących publikacje
Zapraszamy i zachęcamy nauczycieli – refleksyjnych praktyków
 do publikowania na łamach czasopisma Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

 

 • Publikujemy artykuły poświęcone problematyce oświatowej, służące wymianie doświadczeń zawodowych w zakresie: dydaktyki, opieki i wychowania, zarządzania szkołą.
 • Oczekujemy tekstów poświęconych edukacji widzianej z perspektywy pokoju nauczycielskiego, ale także rozumianej jako długofalowy proces kształcenia kompetencji kluczowych przydatnych na rynku pracy.
 • Warto inspirować się wzajemnie, upowszechniając wnioski z własnych obserwacji i badań, polecać wartościowe działania edukacyjne realizowane także poza murami szkoły.

Zamieszczamy m. in.:

 • opisy praktyki pedagogicznej (np. innowacje edukacyjne, ciekawe rozwiązania metodyczne),
 • analizy działań wychowawczych i dydaktycznych,
 • sprawozdania z realizacji projektów edukacyjnych, europejskich,
 • opracowania zagadnień z zakresu materiału nauczania,
 • propozycje rozwiązań problemów organizacyjnych i wychowawczych,
 • tematy związane z systemem egzaminowania oraz różnymi aspektami oceniania uczniów,
 • informacje o osiągnięciach uczniów i nauczycieli,
 • propozycje doskonalenia nauczycieli i przykłady dobrych praktyk,
 • zagadnienia z zakresu ewaluacji pracy placówek oświatowych,
 • recenzje,
 • zestawienia bibliograficzne,
 • komunikaty.

Jesteśmy otwarci również na inne propozycje. Zależy nam jednak szczególnie na opisach działań pozytywnych i – o ile to możliwe – własnych poszukiwań i doświadczeń.

Wskazówki dla publikujący - Autorów prosimy o przestrzeganie poniższych zasad

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za oryginalność tekstu i nienaruszenie praw autorskich innych osób.
 2. Autor, nadsyłając artykuł do druku, jednocześnie oświadcza, że nie był on w tej samej postaci publikowany w internecie, w innym czasopiśmie, ani złożony w żadnej innej redakcji.
 3. Artykuł może zawierać do 30% cytowań ze źródeł wskazanych w przypisach i bibliografii.
 4. W trosce o etykę wydawniczą Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich innych osób, artykuł nie zostanie opublikowany.
 5. Dołączając do artykułu elementy graficzne, w tym zdjęcia, Autor ponosi odpowiedzialność za udostępnienie wizerunku osób na nich przedstawionych i przestrzeganie praw autorskich.
 6. Wybierając problematykę i sposób jej ujęcia należy pamiętać, że głównym adresatem naszego czasopisma jest przede wszystkim nauczyciel-praktyk.
 7. Konspekty i scenariusze zajęć prosimy poprzedzać opisem sytuacji dydaktycznej w danym zespole klasowym.
 8. Autor ponosi odpowiedzialność za merytoryczną wartość artykułu.
 9. Redakcja ma prawo do odmowy przyjęcia artykułu do publikacji bez podania przyczyny.
 10. Redakcja nie płaci honorarium autorskiego. 
 11. Wszyscy Autorzy otrzymują bezpłatnie jeden autorski egzemplarz papierowy „Informatora Oświatowego” i wersję elektroniczną czasopisma (link do pliku pdf).
 12. W szczególnych przypadkach redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia publikacji artykułu do kolejnego numeru „Informatora Oświatowego”.

WYMAGANIA REDAKCYJNE

 1. Artykuł przeznaczony do publikacji należy przesłać na adres: wydawnictwo@podn.slupsk.pl
 2. Do artykułu należy dołączyć Zgodę na publikację artykułu w „Informatorze Oświatowym”  – kwartalniku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku KLIKNIJ  TUTAJ
 3. Tekst nie powinien przekraczać 3 stron formatu A4. Objętość publikacji nie powinna przekraczać 15 000 znaków ze spacjami.
 4. Rozmiar tekstu uzależniony jest od tematyki podejmowanej przez Autora. Dłuższe teksty należy uzgadniać z redakcją.
 5. Tekst należy sformatować:
     * krój czcionki Times New Roman, 
     * wielkości czcionki 12 punktów,
     * standardowe marginesy,
     * interlinia pojedyncza (pojedyncze odstępy między wierszami),
     * nie stosować twardych spacji.
 6. Artykuł należy przysyłać w formacie .docx (Microsoft Word). Plik należy nazwać nazwiskiem autora i tytułem publikacji (np. Kowalski_Kompetencje kluczowe)
 7. Elementy graficzne (rysunki, wykresy, schematy, tablice, wzory, ilustracje i fotografie) zamieszczone w artykule należy także przesłać w osobnych plikach wysokiej jakości (jpg).
 8. Tekst powinien być komunikatywny, bezbłędny pod względem poprawności ortograficznej i językowej.
 9. W wykazie literatury należy podać te pozycje, z których Autor korzystał, tj. książki, czasopisma, inną dokumentację (bibliografia, netografia).
 10. W artykule cytaty powinny być stosowane z umiarem. Publikacja powinna zawierać przede wszystkim własne przemyślenia.
 11. Należy stosować ogólnie przyjęte oznaczenia i symbole; unikać skrótów.
 12. Tekst należy podpisać podając informacje:
  a) imię i nazwisko Autora,
  b) krótką notatkę o Autorze (miejsce pracy i pełniona funkcja; notka biograficzna ze Zgody na publikację - patrz pkt. 2).
   
 13. Artykuł przekazany do publikacji podlega korekcie.
 14. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań redakcyjnych oraz niezbędnych zmian terminologicznych.
 15. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu, wprowadzenia śródtytułów oraz dodania lidu.

Zespół redakcyjny „Informatora Oświatowego”

KONTAKT:
e-mail: wydawnictwo@podn.slupsk.pl
tel. (59) 84 23 567 wew. 41