Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Fundacje/Granty dla oświaty

EuroDesk 
Największa wyszukiwarka zewnętrznych źródeł finansowania projektów i przedsięwzięć edukacyjnych.
http://www.eurodesk.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) – 
Komponent Regionalny – Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” – Komponent Centralny – Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty” 
http://www.defs.woj-pomorskie.pl/pl/http://efs.men.gov.pl/

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - wspiera działania związane z reformą i rozwojem edukacji w Polsce
http://www.frse.org.pl/

 

Fundacja Nowoczesna Polska - walka z cyfrowym wykluczeniem, pomaga polskim dzieciom zrozumieć i wykorzystywać zaawansowane technologie; sprzęt multimedialny (komputery, nowoczesne oprogramowanie), szkolenia informatyczne; 
http://www.nowoczesnapolska.org.pl/

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - fundacja działa na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a jednocześnie wspiera procesy transformacji w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 
http://www.pafw.pl/

 

Fundacja Edukacja dla Demokracji - Celem Fundacji jest krzewienie wiedzy o demokracji i gospodarce wolnorynkowej oraz umiejętności działania obywatelskiego w państwie demokratycznym. Pierwszym zadaniem Fundacji jest udzielanie pomocy w tej dziedzinie nauczycielom, wychowawcom, działaczom organizacji pozarządowych, związkowych, młodzieżowych i samorządowych w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
http://www.edudemo.org.pl/

 

Polska Fundacja Upowszechniania Nauki – zajmuje się prowadzenie badań i studiów nad procesami i metodami upowszechniania nauki, prowadzenie działalności wydawniczej, filmowej i audiowizualnej, wykładowej i odczytowej, kursów i konkursów, studiów na różnych poziomach oraz programów edukacyjnych, wspieranie działalności polskich placówek, towarzystw naukowych, fundacji i szkół w zakresie upowszechniania nauki 
http://www.pfun.pan.pl/

 

Fundacja im. Stefana Batorego - działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego - społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.
Realizowane programy: „Równe szanse”, „Edukacja prawna”, „Wschód-Wschód”, „Inicjatywy Obywatelskie w Europie Wschodniej”.
http://www.batory.org.pl/index.htm

 

Fundacja Wspomagania Wsi - misją fundacji jest wspieranie inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury technicznej obszarów wiejskich.
http://www.fww.org.pl/polski/index.htm

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży - celem jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Pomaga w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie i środowisko lokalne.
http://www.pcyf.org.pl/index.php?s1=fundacja&s2=onas

 

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez barier – statutowym celem Fundacji jest "wspieranie działalności na rzecz zainicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych, tworzących ludziom warunki równych szans na drodze ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego” - wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne, naukowe, wychowawcze; dofinansowanie szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych; wsparcie działań związanych z usuwaniem barier dla niepełnosprawnych
http://fpbb.pl/

 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej - celem fundacji jest udzielanie finansowego wsparcia przedsięwzięciom, stanowiącym przedmiot obopólnego zainteresowania Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Fundacja wspiera działania: o charakterze spotkań, wspierające współpracę instytucji, krzewiące język i kulturę, edukacyjne, wspierające kontakty gospodarcze.
http://www.fwpn.org.pl/

 

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga -wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/

 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – prowadzi działania w zakresie 6 obszarów programowych: rozwój społeczności lokalnych, aktywność młodzieży, aktywność osób starszych, społeczne zaangażowanie biznesu, przedsiębiorczość społeczna, filantropia indywidualna
http://www.filantropia.org.pl/

 

Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła - największą organizacją pozarządową w sektorze edukacji w Polsce, wspiera działania w kierunku polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży
http://www.ps.org.pl/

 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej - jest instytucją oświatową i organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Powstała z myślą o poprawie jakości systemu oświaty, upowszechnianiu wiedzy obywatelskiej, promowaniu praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Celem fundacji jest wspieranie instytucji edukacyjnych pracujących z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie nieodpłatnego doskonalenia nauczycieli, poprawa jakości pracy szkoły, a także kształtowanie postaw obywatelskich w społeczeństwie.
http://www.ceo.org.pl/portal/home

 

Program English Teaching - wspieranie działań na rzecz poprawy poziomu nauczania języka angielskiego i jego promocja wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich.
http://www.englishteaching.home.pl/login.php?pre_nid=17

 

Program RITA - celem Programu jest wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej; przede wszystkim poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie. Istotnym zadaniem Programu jest również udział w kształtowaniu nowych liderów i elit społecznych, intelektualnych i gospodarczych, gotowych i zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej, oraz społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto, w ramach Programu promowana jest idea współpracy międzynarodowej i dialogu międzykulturowego oraz etycznych standardów we współpracy trans granicznej.
http://www.rita.edudemo.org.pl/

 

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości - celem fundacji jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej i społeczeństwie obywatelskim, umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych 
http://www.junior.org.pl/joomla/

 

Fundacja Wspólna Droga - Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom i instytucjom w zakresie opieki społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, oświaty i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy o udzielaniu pomocy i korzystaniu z takiej pomocy.
http://www.wspolnadroga.pl/

 

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego - dąży do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych wszystkim dzieciom od urodzenia do 10 roku życia. Pomaga w stworzeniu dzieciom jak najlepsze warunki do budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości, rozwijania samodzielności i kreatywności. Fundacja szczególnie dba o dobro tych dzieci, które mają mniejsze szanse na udany start w dorosłe życie: z małych miejscowości, ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo. Przyczynia się do ukształtowania nowego pokolenia twórczych i ciekawych świata ludzi, którzy w życiu będą kierowali się zasadami tolerancji i solidarności społecznej.
http://www.frd.org.pl/

 

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - głównym celem jest realizacja przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto realizacja przedsięwzięć będzie służyła zacieśnieniu współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami (Norwegia, Islandia i Liechtenstein). 
http://www.eog.gov.pl/

 

Fundacja dla Polski - szkolenie, obsługa programów grantowych, wsparcie dla osób prywatnych, firm oraz organizacji społecznych
http://www.fdp.org.pl/

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - wsparcie dla inicjatyw służących rozwojowi nauki w Polsce 
http://www.fnp.org.pl/index.html

 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczość - przyznawania stypendiów naukowych i socjalnych, organizowanie konkursów i inicjatyw zmierzających do zreformowania edukacji ekonomicznej 
http://www.fep.lodz.pl/

 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska - udzielanie pomocy finansowej, technicznej, szkoleniowej i informacyjnej w realizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
http://www.fpds.pl/pl/

 

Fundacja Kultury - wspiera rozwój kultury i sztuki narodowej
http://www.fundacjakultury.pl/

 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę - edukacja i aktywizacja młodzieży poprzez sztukę
http://e.org.pl/

 

Fundacja J&S PRO BONO POLONIAE - dotacje na realizacje konkretnych działań mieszczących się w zakresie programów prowadzonych przez Fundację 
http://www.jsprobono.pl/index_pl.php

 

Program "Make a Connection - Przyłącz się! - globalna inicjatywa firmy Nokia oraz International Youth Foundation, prowadzona w ponad 20 krajach na świecie, stwarza młodym ludziom możliwości zdobywania wiedzy oraz umiejętności, które są niezbędne do aktywnego włączenia się w życie społeczne
http://www.makeaconnection.pl/

 

Program "Równać Szanse" - celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych).
http://www.rownacszanse.pl/

 

Polska Fundacja im. Roberta Schumana - jej celem jest mobilizowanie obywateli do angażowania się w proces jednoczenia Europy. Rozwija programy, które uczą wykorzystania szans, jakie daje członkostwo w UE, współpracuje z wieloma środowiskami w Unii i poza nią, by lepiej poznać i respektować wspólne wartości demokratyczne.
http://www.schuman.org.pl/

„Akademia Talentów ENEA”

„Aktywni w regionie” Górażdże

„Akumulator społeczny” Fundacji Pokolenia

„Bank Dziecięcych Uśmiechów” Fundacji BZ WBK

„Bank Aktywnej Młodzieży” BZ WBK

„Bezpieczne dzieciństwo” FDN

„Budujemy Przyszłość” CEMEX

„Wspieramy rozwój” Cedrob S.A.

Chrzest966″ NCK

„Decydujesz pomagamy” TESCO

„Edukacja Globalna” FEdD

„Eko Odkrywcy” Nasza Ziemia, Henkel i Rossmann

Fundusz Małych Grantów F.Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

„Gaz-System dla natury”

„Granty Kulczyk Foundation”

„Granty ENERIS”

„Grant na lepszy start” OPUS

Inicjatywy Ekonomiczne NBP

„Kultura z FWPN”

„Inicjatywy Młodzieżowe” Fundacji Ad Hoc

„Lokalne Inicjatywy Ekologiczne ” OPUS/NFOŚiGW

„Młody Obywatel na sportowo ” CEO

„mPotęga” mFundacji

Na dobry początek” BGK”

„Niepodległa”

„Patriotyzm jutra” Muzeum Historii Polski

„PGNiG- dotacje Fundacji Łukasiewicza”

„Polsko-Litewski Fundusz Wymiany ” FRSE

„Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży ” CDiPPR

„Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży” FRSE

Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży” NCK

„Po stronie natury” Żywiec Zdrój

„Pracownie Talentów” Fundacja Tesco

„Projekt z klasą” Nowe Era

„Przekaz ku przyszłości” Fundacji Pocztowy Dar

„Razem dla klimatu” FRPR

„Rok Sienkiewicza” IK

Równać Szanse RG

„Seniorzy w akcji” PAFW i TIT ę

„Serce Rośnie” Wawel

„Spółdzielnia pomysłów” Społecznik 2.0 SGB

„To dla mnie ważne” Fundacji AVIVA

Tu mieszkam tu zmieniam” BZWBK

„Wkrętek”

Wolontariat dla dziedzictwa

„Wolontariat w szkole” MEN

„Zachować pamięć” Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

„Zmieniaj świat” Bank BPH

„63 działania na 63 dni Powstania”

Przejdź do góry strony