Konsultacje dla nauczycieli historii wszystkich typów szkół

Konsultacje dla nauczycieli historii wszystkich

Termin rozpoczęcia:

21 czerwca 2021, godz. 10:00-11:00

Forma:

Konsultacje zdalne

Status:

Otwarta

Czas trwania:

1 godz. dydaktyczna

Adresaci:

Nauczyciele historii wszystkich typów szkół

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

Kierunki polityki oświatowej państwa:

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych
6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.

Koordynator formy:

Krzysztof Myszkowski - doradca metodyczny historii

Kontakt:

e-mail: k.myszkowski@odn.slupsk.pl