Konsultacje dla nauczycieli języka angielskiego szkół ponadpodstawowych

Konsultacje dla nauczycieli języka angielskiego

Termin rozpoczęcia:

18 czerwca 2021, godz. 13:45-15:00

Forma:

Konsultacje zdalne

Status:

Otwarta

Czas trwania:

2 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

Kierunki polityki oświatowej państwa:

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych
6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.

Ekspert:

Katarzyna Nowak

Koordynator formy:

Katarzyna Nowak - doradca metodyczny języka angielskiego.

Kontakt:

e-mail: k.nowak@odn.slupsk.pl

tel.602-656-432

Konsultacje dla nauczycieli języka angielskiego