Nauczanie języka polskiego jako obcego

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Termin rozpoczęcia:

18 października 2022, godz. 15:00 do 8 listopada 2022, godz. 16:30

Forma:

Kurs

Status:

otwarta lista główna

Czas trwania:

50 godz. dydaktycznych

Adresaci:

nauczyciele języka polskiego, języków obcych i historycy 

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Stanowisko komputerowe lub stacjonarnie

O szkoleniu / programie:

CELE: Kurs pozwala na nabycie i przećwiczenie metod i form pracy oraz sporządzania planów kształcenia języka polskiego jako obcego, w szczególności uczniów uchodźców z Ukrainy. Uczestnik uzyska konkretne kompetencje do samodzielnego opracowania projektu zajęć z obcojęzycznymi uczniami z Ukrainy oraz podstawowych materiałów dydaktycznych stanowiących bazę prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz na odległość w formie online.

Liczba godzin kursu: 50 godzin w tym: 20 godzinnych zajęć stacjonarnych, 10-cio godzinnego e-learningu oraz dodatkowych 20 godzin pracy własnej oraz konsultacji przeznaczonych na opracowanie projektu końcowego kursu.

Terminy spotkań w ramach kursu:

 • 18 października 2022 – online – 5 godz. (15.00-18.45)
 • 20 października 2022 – online – 3 godz. (15.30-17.45)
 • 22 października 2022 – stacjonarnie – 7 godz. (12.30-18.00) + konsultacje - 4 godz. (18.00-21.15)
 • 29 października 2022 – stacjonarnie – 6 godz. (11.30-16.00) + konsultacje - 3 godz. (16.00-18.15)
 • 4 listopada 2022 – stacjonarnie – 7 godz. (14.45-20.00)
 • 5 listopada 2022 – konsultacje - 3 godz. (18.00-21.15)
 • 8 listopada 2022 – online – 2 godz. (15.00-16.30)

Ramowy program kursu:
Kurs składa się z pięciu modułów tematycznych:

 

Moduł I – W nowym kraju – uczeń z Ukrainy w polskiej szkole

- Regulacje prawne dotyczące uchodźców;

- Polskie rozwiązania systemowe w zakresie edukacji uczniów uchodźczych;

- Podobieństwa i różnice w szkole polskiej i szkole ukraińskiej;

- Organizacja zajęć z języka polskiego jako obcego oraz zajęć wyrównawczych dla dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym;

- Oddział przygotowawczy jako jedno z rozwiązań systemowych.

Moduł II – Ogólna charakterystyka ucznia uchodźcy

- Psychologia migracji;

- Między językami a kulturami;

- Wyzwania i potencjalne trudności w pracy;

- Na co zwrócić uwagę czyli pierwsze kroki dziecka migrującego w polskiej szkole;

- Wsparcie ucznia cudzoziemskiego – nauka języka, słownictwa, poleceń.

Moduł III – Przygotowanie do kształcenia języka polskiego jako obcego uczniów z doświadczeniem migracji

- Program dydaktyczny dodatkowych zajęć z języka polskiego jako obcego/drugiego;

- Program dydaktyczny zajęć wyrównawczych;

- Scenariusz zajęć;

- Pomoce dydaktyczne zajęć z języka polskiego jako obcego/drugiego.

Moduł IV – Podstawy metodyki nauczania języka polskiego jako obcego uczniów z doświadczeniem migracji

- Metody i techniki nauczania języka polskiego uczniów obcojęzycznych;

- Metody i techniki nauczania słuchania ze zrozumieniem;

- Metody i techniki nauczania słuchania ze zrozumieniem;

- Metody i techniki nauczania języka polskiego z uwzględnieniem różnic

  i podobieństw.

Moduł V – Ewaluacja kursu 

- Prezentacja wypracowanych programów, scenariuszy oraz materiałów dydaktycznych

- Modyfikacja wypracowanych programów oraz materiałów dydaktycznych

- Przygotowanie do upowszechnienia pakietu dydaktycznego do nauczania języka polskiego jako obcego. Ewaluacja kursu

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

Koordynator formy:

Joanna Kierul-Cieślak – nauczyciel – doradca metodyczny w zakresie języka polskiego

Kontakt:
e-mail: j.cieslak@podn.slupsk.pl

Organizacja:

 • UWAGA: Godziny zajęć stacjonarnych mogą nieznacznie ulec zmianie (w związku z obciążeniami szkoleniowymi eksperta). Uczestnicy zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej.
 • Szkolenie będzie realizowane w formie hybrydowej.
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.

Formularz rejestracyjny

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA

Prosimy NIE wpisywać danych drukowanymi literami.

Data urodzenia *

Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o podanie prywatnego adresu email, gdyż będzie używany w dalszej komunikacji (zaświadczenia, ewaluacja).

Etap edukacji, typ szkoły, zarządzanie*:
Stanowisko / Nauczany przedmiot*:

SZKOŁA / PLACÓWKA / INSTYTUCJA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych osobowych jest: Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mariusz Michalak, e-mail : iod@podn.slupsk.pl
Celem przetwarzania jest: Realizacja niniejszej formy doskonalenia.
Podstawą przetwarzania jest: Zgoda osoby, której dane dotyczą
Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.
Mam prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mam prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.