Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Ogólnopolski konkurs historyczny

„»Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach«. Gustaw Herling-Grudziński na tle historii Polski”

Utworzono: 11-09-2019

1. Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi, 91-479 Łódź, ul. Orzeszkowej 31/35.

2. Cele konkursu:

  • poznanie biografii Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
  • poszerzenie i ugruntowanie wiedzy o dziejach Polski w okresie II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem historii represji wobec obywateli polskich w ZSRS
  • kształtowanie umiejętności opracowywania krótkich tekstów dziennikarskich, literackich i popularnonaukowych
  • kształcenie umiejętności pracy zespołowej

3. Warunki udziału w konkursie:

  •  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski.
  •  Konkurs jest dwuetapowy.
  •  Do konkursu przystępują trzyosobowe zespoły uczniowskie.
  •  W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie trzy zespoły z jednej szkoły. Każdy  zespół może zgłosić jedną pracę konkursową.

Regulamin konkursu

Przejdź do góry strony