Metodyka edukacji zdalnej

Metodyka edukacji zdalnej

Termin rozpoczęcia:

22 października 2021, godz. 16:00-19:45

Forma:

Warsztaty zdalne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Adresaci:

Uczestnicy GRANTU ORE

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Treści szkolenia:

·         Lekcja stacjonarna a zdalna – rola i zadania nauczyciela, efekty uczenia się w edukacji zdalnej

·         Rodzaje zajęć w zdalnej edukacji szkolnej

·         Metody dydaktyczne w edukacji zdalnej, w tym metody budujące wiedzę, metody rozwijające umiejętności, metody aktywizujące uczniów i umożliwiające pracę/uczenie się w zespołach

·         Metoda projektów w nauczaniu zdalnym

·         Planowanie toku lekcji edukacji zdalnej – krok po kroku

·         Specyfika przedmiotowa edukacji zdalnej

·         Specyfika metodyki edukacji zdalnej w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi

 

Efekty. Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

·         określić specyfikę lekcji zdalnej oraz role i zadania nauczyciela i ucznia oraz efekty uczenia się w procesie edukacji zdalnej,

·         dobrać metody zdalnego nauczania do wybranych sytuacji edukacyjnych,

·         zaplanować zdalną lekcję/zajęcia edukacyjne, uwzględnić w planowaniu zajęć specyfikę przedmiotową edukacji zdalnej oraz specyfikę pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Koordynator formy:

Iwona Poźniak – nauczyciel konsultant ds. edukacji morskiej oraz projektów edukacyjnych
Kontakt:
e-mail: i.pozniak@odn.slupsk.pl