Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej. Ruch i rekreacja

Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej. Ruch i

Termin rozpoczęcia:

17 stycznia 2022, godz. 13:00-19:00

Forma:

Warsztaty stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

7 godz. dydaktycznych

Adresaci:

Uczestnicy GRANTU ORE

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

ODN Słupsk

O szkoleniu / programie:

część 1 – 5 godz.

Treści szkolenia:

 • Relacje i klimat klasy podstawą efektywnej edukacji, w tym edukacji zdalnej.
 • Zdalna klasa jako zespół – jak budować wspólnotę online – integracja, komunikacja, współpraca. 
 • Motywacja i uczenie się w procesie edukacji zdalnej.
 • Różnice indywidualne uczniów w procesie zdalnego nauczania i uczenia się. 
 • Sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Sposoby dbania o dobrostan nauczyciela.

 

Efekty. Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • budować relacje i zadbać o dobry klimat klasy/grupy,
 • tworzyć wspólnotę online,
 • uwzględniać specyfikę procesów motywacji i uczenia się w edukacji zdalnej,
 • uwzględniać indywidualne różnice uczniów w procesie uczenia się i zindywidualizować proces nauczania zdalnego,
 • identyfikować trudne sytuacje oraz stosować sposoby radzenia sobie z nimi,
 • zadbać o utrzymanie własnego dobrostanu w czasie realizacji pracy zdalnej.

 

część 2 – 2 godz.

 

Treści szkolenia:

 • Ruch i rekreacja  naturalną potrzebą każdego człowieka
 • Korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego wynikające z codziennej aktywności fizycznej
 • Ćwiczenia niwelujące negatywne skutki pracy zdalnej przy komputerze możliwe do wykonania w miejscu pracy lub domu
 • Formy rekreacji ruchowej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury  w środowisku lokalnym
 • Współpraca z rodzicami w zakresie monitorowania aktywności ruchowej podejmowanej przez uczniów

 

Efekty. Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • opracować plan dnia / tygodnia uwzględniający ruch i rekreację dla siebie oraz dla ucznia wg wskazań WHO;
 • dbać o dietę, zwracać uwagę na ilość spożywanych posiłków oraz ich wartość energetyczną;
 • rozumieć potrzebę stosowania ćwiczeń fizycznych podczas pracy zdalnej;
 • stosować ćwiczenia relaksacyjne i korekcyjne, które należy wykonywać podczas pracy „przy biurku”;
 • oddzielić pracę zawodową od życia prywatnego dzięki codziennej dawce ruchu i rekreacji;
 • wymienić formy rekreacji  na świeżym powietrzu;

Kierunki polityki oświatowej państwa:

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

Koordynator formy:

Katarzyna Rodziewicz - psycholog oraz specjalista ds. badań i analiz

e-mail: k.rodziewicz@odn.slupsk.pl

Robert Kozłowicz - doradca metodyczny wychowania fizycznego

e-mail: r.kozlowicz@odn.slupsk.pl