Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej

Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji

Termin rozpoczęcia:

26 października 2021, godz. 16:00-19:45

Forma:

Warsztaty zdalne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Adresaci:

Uczestnicy GRANTU ORE

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Treści szkolenia:

·         Krytyczne podejście do informacji w sieci 

·         Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego – aspekt technologiczny

·         Zapewnienie bezpieczeństwa – organizacja zajęć

·         Bezpieczeństwo danych osobowych w kontekście nauczania zdalnego

·         Zjawisko „rajdów na e-lekcje” – jak się zabezpieczyć, jak sobie radzić, gdzie zgłosić

·         Bezpieczne korzystanie z internetu przez dzieci i młodzież – rola rodziców/ opiekunów w organizacji nauki zdalnej

 

Efekty. Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

·         wyszukiwać, selekcjonować i oceniać informacje,

·         stosować zasady zapewnienia bezpieczeństwa pod względem technologicznym i organizacyjnym,

·         zapewniać bezpieczeństwo danych osobowych,

·         reagować na niebezpieczne sytuacje występujące podczas edukacji zdalnej,

·         współpracować z rodzicami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas nauki zdalnej

Kierunki polityki oświatowej państwa:

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Koordynator formy:

Marzena Tuliszka - konsultant ds. edukacji obywatelskiej i regionalnej oraz wspomagania nauczycieli przedmiotów humanistycznych
e-mail: m.tuliszka@odn.slupsk.pl