IX Konferencja z cyklu Zdrowy Pomorzanin pt. "Zdrowie w głowie" Wyzwania współczesnej edukacji

IX Konferencja z cyklu Zdrowy Pomorzanin pt.

Termin rozpoczęcia:

19 października 2022, godz. 10:00-14:00

Forma:

Konferencja stacjonarna

Status:

otwarta lista główna

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Adresaci:

dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pielęgniarki szkolne, pracownicy samorządów lokalnych odpowiedzialni za edukację, politykę społeczną i zdrowotną, ponadto rodzice, osoby zainteresowanych profilaktyką zdrowia

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Sala Okrągła im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

O szkoleniu / programie:

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
serdecznie zaprasza

na dziewiątą wojewódzką konferencję z cyklu "Zdrowy Pomorzanin"
pt.

„Zdrowie w głowie” Wyzwania współczesnej edukacji

 

która odbędzie się 19 października 2022 r. od godz. 10.00

w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

09.30

 

Rejestracja

10.00

 

Rozpoczęcie konferencji
Mieczysław Struk, marszałek Województwa Pomorskiego

a10.10

 

Podsumowanie 8 Konferencji Zdrowy Pomorzanin 2021
Hanna Zych-Cisoń, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego

10.20

 

Dobrostan „tu i teraz” – elektroniczne badanie nastroju uczestników konferencji

Joanna Matuszewska, dziennikarka Radia Gdańsk

10.30

 

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego – wnioski i rekomendacje
dr Izabela Łucka, przedstawiciel Pomorskiego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego

10.45

 

Prezentacja wyników badania ankietowego nauczycieli pn. „Dbam o siebie”
Katarzyna Rodziewicz, przedstawiciel Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

w Słupsku

11.00

 

Zdrowie w głowie – ochrona zdrowia w sytuacjach kryzysowych – wykład
prof. Marek Kaczmarzyk, Uniwersytet Śląski

11.40

 

Przerwa

12.10

 

 „Jak żyć, pracować w niespokojnych czasach ?” – z perspektywy specjalistów; lekarza, psychologa, pedagoga, rodzica,

13.00

 

Niekonwencjonalne sposoby dbania o dobrostan – podejście Self-Reg  – ćwiczenia praktyczne
Monika Witkowska, certyfikowany trener mindfulness

13.30

 

Dobrostan „tu i teraz” – elektroniczne badanie nastroju uczestników konferencji
Joanna Matuszewska, dziennikarka Radia Gdańsk

13.40

 

Zakończenie i podsumowanie konferencji
Hanna Zych-Cisoń, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego

Kierunki polityki oświatowej państwa:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Koordynator formy:

Renata Kołosowska – nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie opieki i wychowania

Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: r.kolosowska@podn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.

Formularz rejestracyjny

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA

Prosimy NIE wpisywać danych drukowanymi literami.

Data urodzenia *

Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o podanie prywatnego adresu email, gdyż będzie używany w dalszej komunikacji (zaświadczenia, ewaluacja).

Etap edukacji, typ szkoły, zarządzanie*:
Stanowisko / Nauczany przedmiot*:

SZKOŁA / PLACÓWKA / INSTYTUCJA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych osobowych jest: Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mariusz Michalak, e-mail : iod@podn.slupsk.pl
Celem przetwarzania jest: Realizacja niniejszej formy doskonalenia.
Podstawą przetwarzania jest: Zgoda osoby, której dane dotyczą
Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.
Mam prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mam prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.