KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE WYCHOWANIA DO ŻYCIA

Termin rozpoczęcia:

luty 2022

Forma:

Kurs

Status:

otwarta lista główna

Czas trwania:

300 godz. dydaktycznych

Adresaci:

nauczyciele szkół podstawowych.

Cena:

1900 zł

Miejsce:

ODN Słupsk

O szkoleniu / programie:

Obszary tematyczne kursu:
1. Zagadnienia dotyczące podstaw wychowania do życia w rodzinie – 50 godzin
2. Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne – 50 godzin
3. Zagadnienia biomedyczne – 40 godzin
4. Zagadnienia seksuologiczne – 40 godzin
5. Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie – 60 godzin
6. Praktyka pedagogiczna – 60 godzin

 

Podstawa prawna: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045; z 2021 r. poz. 1601) oraz wymogi określone w ramowym planie
i programie kursu kwalifikacyjnego zatwierdzonym przez Ministra Edukacji i Nauki w dniu 9.09.2021 r.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

Koordynator formy:

Irena Czyż - Konsultant ds. promocji zdrowia i aktywności sportowej oraz przedmiotów przyrodniczych
Kontakt:
tel. 59 84 23 567  wew. 38
e-mail: i.czyz@odn.slupsk.pl

Organizacja:

Kurs będzie realizowany w wymiarze 300 godzin (w tym: 240 godzin zajęć dydaktycznych -  ok. 50% stacjonarnie i 50% online-  oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych).

 

Przewidywany termin realizacji: luty–grudzień 2022 r.

Kwalifikacje: Uczestnicy po ukończeniu kursu uzyskają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć  z wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych.
 

UWAGA: Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy około 20 zainteresowanych nauczycieli.

Formularz rejestracyjny

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA

Prosimy NIE wpisywać danych drukowanymi literami.

Data urodzenia *

Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o podanie prywatnego adresu email, gdyż będzie używany w dalszej komunikacji (zaświadczenia, ewaluacja).

Etap edukacji, typ szkoły, zarządzanie*:
Stanowisko / Nauczany przedmiot*:

SZKOŁA / PLACÓWKA / INSTYTUCJA

Płatności za kurs / warsztaty dokona:
Jeżeli koszt szkolenia pokrywa szkoła / placówka, to prosimy o e-mail ze skrzynki placówki na adres: faktury@odn.slupsk.pl informację: Proszę o obciążenie za szkolenie pt. ..........., uczestnik ......... (imię i nazwisko) oraz przesłać dane do faktury. HONORUJEMY WIADOMOŚĆ WYSYŁANĄ WYŁĄCZNIE Z OFICJALNEGO ADRESU PLACÓWKI.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mariusz Michalak, e-mail : iod@odn.slupsk.pl
Celem przetwarzania jest: Realizacja niniejszej formy doskonalenia.
Podstawą przetwarzania jest: Zgoda osoby, której dane dotyczą
Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.
Mam prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mam prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.