W 2023/2024 napisz do "Informatora Oświatowego" - zapraszamy do współpracy

Napisz do nas

W 2023/2024 napisz do "Informatora Oświatowego" - zapraszamy do współpracy
W 2023/2024 napisz do "Informatora Oświatowego" - zapraszamy do współpracy
W 2023/2024 napisz do "Informatora Oświatowego" - zapraszamy do współpracy
W 2023/2024 napisz do "Informatora Oświatowego" - zapraszamy do współpracy

W 2023/2024 napisz do "Informatora Oświatowego"

do powakacyjnego wydania - 3/2024

Szanowny Dyrektorze, Szanowny Nauczycielu, 
zapraszamy do publikowania „Informatorze Oświatowym”! 

Pisząc o swojej pracy:

 • dbasz o wizerunek swojej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
 • upowszechniasz jej osiągnięcia,
 • promujesz swoją placówkę w środowisku, 
 • spełniasz jeden z wymogów awansu zawodowego,
 • upowszechniasz przykłady dobrej praktyki,
 • dokumentujesz swoją pracę,
 • inspirujesz innych. 

Zapraszamy i zachęcamy Dyrektorów i Nauczycieli do przesyłania własnych materiałów:

 • podejmujących wyżej wymienione zagadnienia,
 • opisujących życie szkoły, placówki oświatowej w innym zakresie: konkursy, olimpiady, jubileusze, przedsięwzięcia edukacyjne, rozpoczęcie lub  podsumowania projektów szkolnych, ogólnopolskich, europejskich...

Zatem publikuj na łamach „Informatora Oświatowego”. Na pewno w życiu Twojej szkoły dzieje się wiele i warto o tym napisać:

 • pochwalić się, że robicie coś ciekawego, oryginalnego (np. konkursy, projekty, imprezy, projekty europejskie),
 • podzielić się innowacjami edukacyjnymi, ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi, sposobami radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi,
 • opowiedzieć o swoich doświadczeniach, przemyśleniach na temat blasków i cieni pracy współczesnego nauczyciela,
 • utrwalić swoje refleksje w formie drukowanej w publikatorze, który dociera do 300 placówek oświatowych naszego regionu.

Czasopismo jest opatrzone numerem ISSN, a więc:

 • artykuły odnotowywane są w bibliografii narodowej,
 • publikowane artykuły są dostępne szerokiemu gronu czytelników w kraju,
 • artykuły dokumentują pracę szkół oraz dorobek, także naukowy, autorów,
 • władze oświatowe, a także inni nauczyciele dowiedzą się o Waszych działaniach, przemyśleniach, refleksjach…
 • Wasza praca może zainspirować innych!
Wiodące tematy numeru 3/2024 (lipiec - wrzesień 2024)

 1. Erasmus+, inne programy i projekty realizowane w szkołach i placówkach oświatowych przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności miękkich uczniów. Erasmus+ umożliwia zagraniczne wyjazdy, podczas których uczestnicy mają okazję do międzynarodowej wymiany doświadczeń, poznawania nowych kultur oraz nawiązywania przyjaźni. Zachęcamy do dzielenia się opisami interesujących programów i projektów oraz przemyśleniami na temat tego, co zmieniło się w Państwa szkole dzięki ich realizacji. Każdy przykład dobrej praktyki może stać się inspiracją dla innych.
 2. Edukacja w terenie (zwana też edukacją outdoorową) to nauka przez działanie, ściśle powiązana ze środowiskiem naturalnym. Formami wykorzystywanymi w edukacji w terenie są m.in. wycieczki, rajdy rowerowe i piesze, zielone szkoły, gry zespołowe na świeżym powietrzu, spływy kajakowe. Edukacja w terenie pozwala pokonywać bariery i przeciwności, buduje w dzieciach i młodzieży wiarę w możliwości oraz poczucie własnej wartości. Zajęcia takie, poprzez autentyczne doświadczenia, wpływają na kształtowanie pozytywnych relacji z naturą. Zajęcia w plenerze są dobrą okazją by lepiej poznać samych siebie oraz koleżanki i kolegów, a kadrze pedagogicznej/opiekunom odkryć drzemiące w młodych ludziach talenty i kompetencje. Dodatkową wartością jest integracja oraz czas na naukę współpracy. Dzięki edukacji w terenie uczennice i uczniowie nie tylko zdobywają nową wiedzę, utrwalają wiadomości nabyte w klasie, ale także kształtują i rozwijają umiejętności miękkie.

Na gotowy materiał oczekujemy najpóźniej do 26 sierpnia 2024.
Do 28 czerwca 2024 r. prosimy o kontakt  wszystkich, którzy chcą podjąć z nami współpracę  w celu szczegółowego omówienia planowanej publikacji.
      ZADZWOŃ tel.: (59) 84 23 567, wew. 41|
      lub NAPISZ: wydawnictwo@podn.slupsk.pl 

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: Wskazówki dla publikujących i  Zgoda na publikację KLIKNIJ TUTAJ

Zapraszamy do współpracy, czekamy na materiały!
W imieniu Zespołu redakcyjnego "Informatora Oświatowego"
Dorota Iwanowicz
konsultant ds. informacji pedagogicznej i kompetencji cyfrowych
w ODN w Słupsku

Wiodące tematy numeru 2/2024 (kwiecień - czerwiec 2024)

1) DOBROSTAN UCZNIA I NAUCZYCIELA (w Encyklopedii PWN czytamy: dobrostan - psychol. subiektywnie postrzegane przez osobę poczucie szczęścia, pomyślności, zadowolenie ze stanu życia).

2) KOMPETENCJE CYFROWE (w tym: laboratoria przyszłości, sztuczna inteligencja, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy z uczniem w szkole i poza szkołą).
Kompetencje cyfrowe obejmują krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych i wykorzystywanie ich do uczenia się, pracy i udziału w życiu społecznym. Kompetencje cyfrowe to obsługa komputera i programów, ale także umiejętności: korzystania z danych i informacji, porozumiewania się i współpracy, tworzenia treści cyfrowych, programowania oraz kompetencje związane z cyberbezpieczeństwem).
Do 10 kwietnia 2024 r. prosimy o kontakt  wszystkich, którzy chcą podjąć z nami współpracę  w celu szczegółowego omówienia planowanej publikacji.
      ZADZWOŃ tel.: (59) 84 23 567, wew. 41|
      lub NAPISZ: wydawnictwo@podn.slupsk.pl 

Na gotowy materiał oczekujemy najpóźniej do 13 maja 2024.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ: Wskazówki dla publikujących i  Zgoda na publikację KLIKNIJ TUTAJ

Zapraszamy do współpracy, czekamy na materiały!
W imieniu Zespołu redakcyjnego "Informatora Oświatowego"
Dorota Iwanowicz
konsultant ds. informacji pedagogicznej i kompetencji cyfrowych
w ODN w Słupsku

Wiodące tematy numeru 4/2023 (październik - grudzień 2023)
 • KOMUNIKOWANIE SIĘ I SZTUKA WYPOWIEDZI
  Retoryka (oratorstwo, krasomówstwo, sztuka wymowy) jest utożsamiana z pięknym, ozdobnym mówieniem. Należy ją jednak rozumieć szerzej – jako umiejętność poprawnego, logicznego i skutecznego komunikowania się. Szkoła ma tu do odegrania szczególną rolę, gdyż przygotowuje młodych ludzi do życia w społeczeństwie, gdzie umiejętność komunikatywnego wypowiadania się jest konieczna. Korzystanie ze wszystkich kanałów komunikacyjnych: mówienia, słuchania, czytania, pisania to najważniejsze kompetencje niezbędne na wszystkich przedmiotach, ale przede wszystkim w życiu codziennym.
  Warto pamiętać, że każdy nauczyciel – niezależnie od przedmiotu, jakiego naucza – powinien być mistrzem słowa i dbać o to, by jego uczniowie potrafili ładnie się wypowiadać – zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. 
  Wszystkich nauczycieli zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, w jaki sposób dbacie o kulturę słowa swoich uczniów.    

   

 • WSPOMAGANIE ROZWOJU UCZNIÓW I WSPARCIE RODZINY
  Rolą szkoły i placówki oświatowej jest wspomaganie rozwoju uczniów oraz współpraca z rodziną i środowiskiem społeczno-wychowawczym w zakresie edukacji, opieki, wychowania, a także terapii i leczenia. Placówki oświatowe wspierają też włączania dziecka i rodziny do lokalnej społeczności i do transdyscyplinarnej pracy zespołowej, prowadzonej w środowisku.
  Prosimy o nadsyłanie artykułów opisujących różnorodne działania, które wspomagają wszechstronny rozwój ucznia i zaspokajają jego potrzeby na różnych etapach kształcenia i wychowania.

Wiodące tematy numeru 1/2024 (styczeń - marzec 2024)

1) RÓŻNORODNOŚĆ I INKLUZJA W EDUKACJI

Edukacja włączająca (inkluzywna) jest otwieraniem się szkół ogólnodostępnych na przyjmowanie i kształcenie wszystkich uczniów razem, niezależnie od doświadczanych przez nich trudności, zdolności i różnic. Każdy uczeń w szkole powinien mieć stworzone warunki do osiągania sukcesów na miarę swoich możliwości.
Zapraszamy do publikowania materiałów dotyczących działań przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego zmierzających do doskonalenia pracy z dzieckiem/uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szerokim pojmowaniu różnorodności oraz do zapewnienia tym uczniom jak najpełniejszego dobrostanu w środowisku szkolnym. Czekamy na Państwa refleksje, przemyślenia, scenariusze zajęć, opisy interesujących przedsięwzięć dotyczące  postrzegania różnic między uczniami jako bogactwa, a nie jako problemu nie do rozwiązania.

2) OCENIANIE W SZKOLE 

Ocenianie to bardzo trudny, obarczony dużą odpowiedzialnością proces. Dotyczy wszystkich zaangażowanych w działania edukacyjne, w sposób bezpośredni i pośredni (dzieci i młodzież, nauczycieli, dyrektorów, rodziców i opiekunów prawnych, organy prowadzące szkoły).
Prosimy o artykuły, w których opiszecie swoje spostrzeżenia o tym, jak zapisy dotyczące oceniania wewnątrzszkolnego – zawarte w statutach szkół – są realizowane w rzeczywistości szkolnej. Chętnie zamieścimy artykuły przedstawiające refleksje dotyczące funkcji oceny szkolnej, celu, sposobów oceniania. Czasami inaczej widzi to nauczyciel języka polskiego, biologii, a inaczej nauczyciel wychowania fizycznego. Warto spojrzeć na tematykę oceniania z różnej perspektywy (ocenianie bieżące i klasyfikacyjne; ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia i ocenianie zachowania; ocenianie sumujące i kształtujące). Poszukujemy przykładów dobrych praktyk w pracy z uczniem wspomaganych skutecznym, właściwym ocenianiem.