Informacje organizacyjne / Formularz zgłoszenia

Szkolenie dla szkoły lub placówki (rady pedagogiczne stacjonarne i zdalne) - Oferta 2023/2024

Oferta szkolenia na terenie szkoły (rad pedagogicznych), przygotowana przez PODN w Słupsku powstała w oparciu o wnioski i rekomendacje wynikające ze sprawowanego nadzoru przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w r. szk. 2022/2023, a także szczegółową analizę ankiet ewaluacyjnych ze szkoleń. 

Uwzględnia ona również podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy,
  w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
 6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz-
  i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • W związku ze zmianą obowiązujących w Ośrodku procedur (przetargi), realizacja  szkoleń na terenie szkoły może wydłużyć się do ok. 3 miesięcy od momentu zgłoszenia.

W związku z powyższym, prosimy o przesyłanie zgłoszeń z wyprzedzeniem (np. po zatwierdzeniu zakresu wspomagania realizowanego w ramach planu nadzoru).

 • Formularz zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem: kursy@podn.slupsk.pl  
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIA na szkolenie na terenie szkoły (radę pedagogiczną): do pobrania plik WORD
 • Szkolenie na terenie szkoły (rada pedagogiczna) może trwać 2-4 godziny dydaktyczne i uzależnione jest to od tematu szkolenia i liczby uczestników.

 

Ceny szkoleń na terenie placówki (dla rady pedagogicznej) rok szkolny 2023/2024

SZKOLENIA STACJONARNE

Liczba godzin dydaktycznych
Szkolenia dla rady pedagogicznej do 30 osób
Szkolenia dla rady pedagogicznej powyżej 30 osób

1 - 2 godz. dydaktyczne

500 zł

600 zł

3 godz. dydaktyczne

750 zł

850 zł

4 godz. dydaktyczne

1.000 zł

1.100 zł

 

SZKOLENIA ZDALNE

Liczba godzin dydaktycznych
Szkolenia dla rady pedagogicznej do 30 osób
Szkolenia dla rady pedagogicznej powyżej 30 osób

1 - 2 godz. dydaktyczne

400 zł

500 zł

3 godz. dydaktyczne

600 zł

750 zł

4 godz. dydaktyczne

800 zł

1.000 zł

 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

 • Informacji dotyczących tematyki lub organizacji zajęć udzielają konsultanci-koordynatorzy odpowiedzialni za daną formę lub pracownicy Działu Doskonalenia, codziennie w godz. 8.00-15.00, kom. 502 644 975Dział Doskonalenia 
w PODN w Słupsk