Informacje organizacyjne / Formularz zgłoszenia

Szkolenie dla szkoły lub placówki (rady pedagogiczne stacjonarne i zdalne) - Oferta 2022/2023

Oferta szkolenia na terenie szkoły (rad pedagogicznych), przygotowana przez PODN w Słupsku powstała w oparciu o wnioski i rekomendacje wynikające ze sprawowanego nadzoru przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w r. szk. 2021/2022, a także szczegółową analizę ankiet ewaluacyjnych ze szkoleń. 

Uwzględnia ona również podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (nowy kierunek od 30.11.2022 r.).

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • W związku ze zmianą obowiązujących w Ośrodku procedur (przetargi), realizacja  szkoleń na terenie szkoły może wydłużyć się do ok. 3 miesięcy od momentu zgłoszenia.

W związku z powyższym, prosimy o przesyłanie zgłoszeń z wyprzedzeniem (np. po zatwierdzeniu zakresu wspomagania realizowanego w ramach planu nadzoru).

 • Formularz zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem: kursy@podn.slupsk.pl  
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIA na szkolenie na terenie szkoły (radę pedagogiczną): do pobrania plik WORD
 • Szkolenie na terenie szkoły (rada pedagogiczna) może trwać 2-4 godziny dydaktyczne i uzależnione jest to od tematu szkolenia i liczby uczestników.

 

Ceny szkoleń na terenie placówki (dla rady pedagogicznej) rok szkolny 2022/2023

SZKOLENIA STACJONARNE

Liczba godzin dydaktycznych
Szkolenia dla rady pedagogicznej do 30 osób
Szkolenia dla rady pedagogicznej powyżej 30 osób

1 - 2 godz. dydaktyczne

500 zł

600 zł

3 godz. dydaktyczne

750 zł

850 zł

4 godz. dydaktyczne

1.000 zł

1.100 zł

 

SZKOLENIA ZDALNE

Liczba godzin dydaktycznych
Szkolenia dla rady pedagogicznej do 30 osób
Szkolenia dla rady pedagogicznej powyżej 30 osób

1 - 2 godz. dydaktyczne

400 zł

500 zł

3 godz. dydaktyczne

600 zł

750 zł

4 godz. dydaktyczne

800 zł

1.000 zł

 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

 • Informacji dotyczących tematyki lub organizacji zajęć udzielają konsultanci-koordynatorzy odpowiedzialni za daną formę lub pracownicy Działu Doskonalenia, codziennie w godz. 8.00-15.00, kom. 502 644 975Dział Doskonalenia 
w PODN w Słupsk