Pomysł na lekcję biologii i geografii - Mój wpływ na środowisko – (Kalkulator emisji CO2)

Utworzono: 15-04-2020
Pomysł na lekcję biologii i geografii - Mój wpływ na środowisko – (Kalkulator emisji CO2)

Na lekcjach biologii i geografii nauczyciel często podkreśla istotę kształcenia odpowiednich postaw u uczniów wobec przyrody i środowiska. W celach ogólnych podstawy programowej w szkole podstawowej z biologii podawane jest, że po zakończeniu kursu biologii uczeń: uzasadnia konieczność ochrony przyrody, prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych, opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody. Podobnie po cyklu nauki geografii w szkole podstawowej kształtowanie postaw opiera się między innymi na: przyjmowaniu postawy szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozumienie potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania, czy też rozwijania postawy współodpowiedzialności za stan środowiska geograficznego. Postawy szacunku wobec przyrody i środowiska kształtowane są również w kolejnym etapie edukacyjnym ucznia.

W realizacji treści geograficznych istotna jest korelacja z innymi przedmiotami, w tym z biologią w zakresie biosfery – m.in.: zrównoważonego funkcjonowania ekosystemów lądowych i morskich, bioróżnorodności. I tym samym w realizacji treści biologicznych istnieje korelacja z treściami realizowanymi na lekcjach geografii

W załączniku podano wybrane treści nauczania, zawarte w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej z biologii i geografii związane z ochroną przyrody i środowiska oraz kształtowaniem, rozwijaniem postawy szacunku wobec przyrody i środowiska.

 

Ciekawy sposób do kształtowania tego typu postaw daje lekcja z wykorzystaniem kalkulatora CO2.

Uczeń może sprawdzić swoje zużycie paliw kopalnych i wpływ, jakie tego typu zużycie wywiera na środowisko.

Z kalkulatora CO2 uczniowie mogą skorzystać na portalu Ziemia na Rozdrożu Kliknij tutaj. 

Jak podają twórcy kalkulatora:

Kalkulator wyliczy, jaki jest Twój wpływ na środowisko, związany ze spalaniem paliw kopalnych. Nie tylko z transportu czy mieszkania, ale również z uwzględnieniem konsumpcji towarów przemysłowych, żywności i wszystkich pozostałych sfer życia.

Jak ma się ona do średniej w Twoim kraju, do sposobu życia przeciętnego Amerykanina czy Hindusa? Czy Twój poziom emisji jest bezpieczny dla Ziemi, czy też może Twój odcisk węglowy wygląda jak ślad Godzilli?

Będziesz mógł też zobaczyć, które zmiany w stylu życia mogą dać największe efekty.

A jeśli dojdziesz do wniosku, że Twój sposób życia mimo to jest zbyt energożerny, będziesz mógł sprawdzić, jaki byłby Twój wpływ na planetę, gdybyśmy zmienili źródła energii, poprawili efektywność przemysłu i transportu.

Zachęcamy do wykorzystania kalkulatora CO2 podczas planowanych lekcji z biologii i geografii.