Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Sieć 4a: Dziecko z doświadczeniem migracji (subregion słupski)

Sieć 4a: Dziecko z doświadczeniem migracji (subregion słupski)

Termin rozpoczęcia:

18 lutego 2020, godz. 15:30-17:45

Forma:

Sieci

Status:

Otwarta

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Centrum Zdrowia Psychicznego ul. Obrońców Wybrzeża 4 sala konferencyjna 4 piętro

O szkoleniu / programie:

Poznaj sąsiada.

Lęk przed cudzoziemcami.

Wielokulturowość w szkole.

Trudności adaptacyjne uczniów.

Problem hejtu.

Nauka języka polskiego a trudności w przyswojeniu treści różnych przedmiotów

Ekspert:

Maciej Maraszkiewicz, Iwona Perużyńska

Koordynator formy:

Joanna Kierul-Cieślak - Konsultant ds. wspomagania nauczycieli języka polskiego oraz diagnozy edukacyjnej

Kontakt:
pokój nr 9 
tel. 59 84 23 567 wew.35
e-mail: j.cieslak@odn.slupsk.pl

Organizacja:

Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 5 spotkania po 3 godz.
 • Planowane terminy spotkań:
  • I spotkanie - 29.10.2019, godz. 16:00-18:30,
  • II spotkanie - 08.01.2020, godz. 16:00-18:30,
  • III spotkanie -18.02.2020, godz. 15.30-17.45
  • IV spotkanie - kwiecień 2020,
  • V spotkanie - czerwiec 2020
 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie wspomagania.
 • W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa proszę uzupełnić formularz poniżej.

 

Formularz rejestracyjny

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA

Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o podanie prywatnego adresu email, gdyż będzie używany w dalszej komunikacji (zaświadczenia, ewaluacja).

Stanowisko / Nauczany przedmiot*:

SZKOŁA / PLACÓWKA / INSTYTUCJA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mariusz Michalak, e-mail : iod@odn.slupsk.pl
Celem przetwarzania jest: Realizacja niniejszej formy doskonalenia.
Podstawą przetwarzania jest: Zgoda osoby, której dane dotyczą
Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.
Mam prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mam prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

Przejdź do góry strony