W 2021/2022 napisz do "Informatora Oświatowego"

4/2021; 1/2022; 2/2022; 3/2022

W 2021/2022 napisz do "Informatora Oświatowego"

Szanowny Dyrektorze, Szanowny Nauczycielu, 
zapraszamy do publikowania „Informatorze Oświatowym”

Pisząc o swojej pracy:
 • dbasz o wizerunek swojej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
 • upowszechniasz jej osiągnięcia,
 • promujesz swoją placówkę w środowisku, 
 • spełniasz jeden z wymogów awansu zawodowego,
 • upowszechniasz przykłady dobrej praktyki,
 • dokumentujesz swoją pracę,
 • inspirujesz innych. 
Wiodące tematy numeru 3/2022 (lipiec - wrzesień 2021)

 • MIGRACJA A EDUKACJA
  W kierunkach polityki oświatowej państwa, w uzupełnionych ze względu na sytuację w Ukrainie znalazł się zapis: Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
  Wiele pomorskich szkół i placówek edukacyjnych włączyło się w różnorodne działania związane ze wparciem uchodźców – migrantów, zarówno nauczycieli, uczniów, jak i ich rodzin. Czekamy na Państwa opisy różnorodnych działań i doświadczeń związanych z tą tematyką. Chętnie opublikujemy artykuły dotyczące problemów dydaktycznych, metodycznych, wychowawczych, społeczno-kulturowych, wolontariackich, ale też relacje z innych działań pozaszkolnych wspierających uchodźców – migrantów (np. koncerty, akcje charytatywne, przedsięwzięcia sportowe).
 • ROZWIJANIE POTENCJAŁU UCZNIA  -  TEN TEMAT JUŻ JEST ZAREZERWOWANY PRZEZ CHĘTNYCH AUTORÓW
  W czwartym kierunku polityki edukacyjnej państwa czytamy: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów (…)
  Tym razem poszukujemy przykładów dobrej praktyki w pracy rozwijającej potencjał każdego ucznia, z odkrytymi i nieodkrytymi talentami, zdolnościami, predyspozycjami. Chętnie opublikujemy przykłady doświadczeń, przemyślenia związane z możliwościami i ograniczeniami, jakie napotykają uczniowie na drodze rozwoju osobistego.
  Chętnie opublikujemy informacje na temat pracy z uczniami biorącymi udział w różnych konkursach, olimpiadach, ligach, działaniach wolontariackich, zajęciach pozaszkolnych, sportowych, artystycznych i innych rozwijających zainteresowania i potencjał każdego ucznia. Jakie są korzyści dla ucznia płynące z udziału w tym formach aktywności? Czy i jak szkoła wspiera ucznia w rozwijaniu jego pasji, talentów? Czekamy także na artykuły dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych poprzez udział w różnorodnych projektach i programach krajowych i międzynarodowych (np. Erasmus, Pomorski Program Edukacji Morskiej, projekty realizowane w ramach Pomorskich Żagli Wiedzy).

Do 30 czerwca 2022 r. prosimy o kontakt  wszystkich, którzy chcą podjąć z nami współpracę  w celu szczegółowego omówienia planowanej publikacji.

 • ZADZWOŃ tel.: tel. (59) 84 23 567, wew. 41
 • lub NAPISZ: wydawnictwo@odn.slupsk.pl 

Na gotowy materiał oczekujemy do 15 lipca 2022 (ze względu na czas wakacyjny, w indywidualnych przypadkach, NAJPÓŹNIEJ do 15 sierpnia 2022 roku).

KONIECZNIE PRZECZYTAJ:

Wskazówki dla publikujących i Zgoda na publikację KLIKNIJ TUTAJ

 

Wiodące tematy numeru 2/2022 (kwiecień-czerwiec 2022)
 • KLIMAT I EKOLOGIA 
  Edukacja ekologiczna jest ważnym elementem kształcenia (od najmłodszych lat) zmierzającego do rozwijania świadomego społeczeństwa, posiadającego umiejętność oceny stanu bezpieczeństwa ekologicznego oraz do podejmowania działań na rzecz jego poprawy, jak również świadomego dbania o wspólne dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. W szkołach i placówkach oświatowych edukacja ekologiczna prowadzona jest od dawna na wielu płaszczyznach. Zachęcamy do opisania i upowszechniania swoich doświadczeń w tym zakresie. W myśl porzekadła: czym skorupka za młodu nasiąknie – już małe dzieci uczone są zachowań proekologicznych, ale też  i one często stają się nauczycielami dorosłych. Czekamy na opisy ciekawych przedsięwzięć (konkursy, lekcje, projekty edukacyjne, itp.) realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych.
   
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA 
  Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych
  - to trzeci w tym roku szkolnym kierunek polityki edukacyjnej państwa.
  Edukacja artystyczna jest jednym z elementów edukacji kulturowej, ważnym w rozwoju dziecka, szczególnie młodszego, które jest przygotowywane do świadomego odbioru kultury w przyszłości. Przyczynia się do takiego kształcenia, które w sposób nierozłączny traktuje zdolności twórcze, intelektualne i  fizyczne oraz sprzyja bardziej dynamicznym i owocnym relacjom między edukacją, kulturą i sztuką. Dzięki edukacji artystycznej rozwijana jest kreatywność, inicjatywa, zdolność krytycznego myślenia.
  Jakie jest znaczenie zajęć artystycznych w edukacji ogólnokształcącej? Jak wygląda praca z uczniami o zróżnicowanym poziomie uzdolnień artystycznych w ramach obowiązkowego programu szkolnego i zajęć pozalekcyjnych? Jakie są stosowane metody i formy aktywności artystycznej uczniów? – ciekawe metodyczne rozwiązania. Czy szkoły rozwijają kompetencje kulturalne uczniów? Jak wygląda przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotów artystycznych na różnych etapach edukacyjnych (w tym rola uczelni wyższych)? Jakie jest znaczenie placówek kultury i szkolnictwa artystycznego w rozwoju potencjałów twórczych dzieci i młodzieży? Festiwale, konkursy, przeglądy – przykłady dobrej praktyki prezentacji uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży. I chyba pytanie najtrudniejsze: Czy można skutecznie prowadzić zajęcia artystyczne online?  Chętnie poznamy odpowiedź na te i inne pytania. Czekamy na opisy różnorodnych działań realizowanych w Państwa szkołach, placówkach oświatowych i artystycznych, które poprzez swoją działalność rozwijają osobowość młodego człowieka.

Do 8 kwietnia 2022 r. prosimy o kontakt  wszystkich, którzy chcą podjąć z nami współpracę  w celu szczegółowego omówienia planowanej publikacji.

 • ZADZWOŃ tel.: tel. (59) 84 23 567 wew. 41
 • lub NAPISZ: wydawnictwo@odn.slupsk.pl

Na gotowy materiał oczekujemy do 20 kwietnia 2022 roku.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ:
Wskazówki dla publikujących i Zgoda na publikację KLIKNIJ TUTAJ

 

Wiodące tematy numeru 1/2022 (styczeń - marzec 2022)
Numer w przygotowaniu - nabór artykułów zamknięty

 

 • ZRÓŻNICOWANE POTRZEBY ROZWOJOWE I EDUKACYJNE UCZNIÓW
  W czwartym kierunku polityki edukacyjnej państwa czytamy: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.

  Czekamy na Państwa refleksje, przemyślenia, opis ciekawych działań, pomysłów na wspieranie rozwoju dziecka – od malucha po młodego człowieka, wkraczającego w dorosłość. Wspieranie rozwoju – zarówno dziecka z dysfunkcjami, ucznia o przeciętnych możliwościach oraz dziecka zdolnego – to bardzo istotne zagadnienie w pracy każdej placówki oświatowej. Chętnie opublikujemy Państwa refleksje na temat działań wspierających rozwój uczniów borykających się np. z niepełnosprawnością, dysleksją, dysortografia czy dyskalkulią, informacje na temat innowacyjnych rozwiązań w pracy z uczniem wykazującym trudności w zachowaniu, pochodzącym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy przedwczesnym kończeniem nauki.
 • CYFRYZACJA EDUKACJI
  W czwartym kierunku polityki oświatowej państwa czytamy m.in.: Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.  
  Współczesny świat - w tym edukacja - nie potrafiłyby już funkcjonować bez technologii informacyjno-komunikacyjnej. Od marca 2020 roku, kiedy to covid zawładnął naszą rzeczywistością, szkoły i placówki edukacyjne nauczyły się pracować online, zdalnie lub hybrydowo. Minęło już niemal 1,5 roku i zdążyliśmy oswoić się z nauczaniem, uczeniem się i doskonaleniem online. Chętnie upowszechnimy informacje, w jaki sposób dziś wykorzystujecie TIK w procesie edukacji, zarówno na lekcjach stacjonarnych, jak też pracy zdalnej. Lekcje przedmiotowe, ale też zajęcia pozalekcyjne, praktyczne zajęciach w terenie, wycieczki - to przestrzenie oswojone przez TIK. Czekamy na opisy ciekawych przedsięwzięć, które mogły być zrealizowane dzięki technologii, a także na informacje, refleksje, przemyślenia na temat korzyści i zagrożeń płynących z wykorzystywania TIK. Warto pamiętać o Dniu Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzonym z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku - i już dziś zaplanować działania, zrealizować je w lutym 2022 r. i  podzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami z innymi.

Do 15 stycznia 2022 r. prosimy o kontakt  wszystkich, którzy chcą podjąć z nami współpracę  w celu szczegółowego omówienia planowanej publikacji.

 • ZADZWOŃ tel.: tel. (59) 84 23 567 wew. 41
 • lub NAPISZ: wydawnictwo@odn.slupsk.pl

Na gotowy materiał oczekujemy najpóźniej do 14 lutego 2022 roku.

Wiodące tematy numeru 4/2021 (październik - grudzień 2021)
CZYTAJ wydanie online KLIKNIJ TUTAJ 

 

 • KSZTAŁTOWANIE POSTAW
  Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie to jeden z tegorocznych kierunków polityki oświatowej państwa.

  Chcemy upowszechnić informacje na temat ciekawych codziennych działań i większych przedsięwzięć, zorganizowanych w szkołach i placówkach oświatowych województwa pomorskiego, które dotyczyły kształtowania postaw i wychowania do wartości. Oczekujemy na artykuły opisujące działania, które angażują uczniów w życie społeczności szkolnej i lokalnej, w wolontariat, edukację obywatelską i inne działania prospołeczne. Cenne będą: * relacje (lub scenariusze) z ciekawie przeprowadzonych zajęć etyki, religii, lekcji wychowawczych, zajęć przygotowania do życia w rodzinie; * opisy projektów mających na celu kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży oraz budujących w młodych ludziach podstawy społeczeństwa obywatelskiego.

 • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
  Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa to jeden z kierunków polityki oświatowej państwa 2021/2022. 
 • Chcielibyśmy upowszechnić informacje na temat: * efektywnych form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiających kształtowanie prawidłowych postaw uczniów, nabywanie przez nich kompetencji kluczowych, budowanie relacji i wsparcie ucznia w rozwoju; * sposobów rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości ucznia; * wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły; * wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych; * współdziałanie szkoły/przedszkola z rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Do 25 października 2021 r. prosimy o kontakt  wszystkich, którzy chcą podjąć z nami współpracę  w celu zgłoszenia chęci przygotowania artykułu i ewentualnego szczegółowego omówienia planowanej publikacji.

 • ZADZWOŃ tel.: tel. (59) 84 23 567, wew. 41
 • lub NAPISZ: wydawnictwo@odn.slupsk.pl

Na gotowy materiał oczekujemy do 8 listopada 2021 roku.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ:
Wskazówki dla publikujących Zgoda na publikację KLIKNIJ TUTAJ

 

Zapraszamy i zachęcamy Dyrektorów i Nauczycieli do przesyłania własnych materiałów:
 • podejmujących wyżej wymienione zagadnienia,
 • opisujących życie szkoły, placówki oświatowej w innym zakresie: konkursy, olimpiady, jubileusze, przedsięwzięcia edukacyjne, rozpoczęcie lub  podsumowania projektów.
Zatem publikuj na łamach „Informatora Oświatowego”. Na pewno w życiu Twojej szkoły dzieje się wiele i warto o tym napisać:
 • pochwalić się, że robicie coś ciekawego, oryginalnego (np. konkursy, projekty, imprezy, projekty europejskie),
 • podzielić się innowacjami edukacyjnymi, ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi, sposobami radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi,
 • opowiedzieć o swoich doświadczeniach, przemyśleniach na temat blasków i cieni pracy współczesnego nauczyciela,
 • utrwalić swoje refleksje w formie drukowanej w publikatorze, który dociera do 300 placówek oświatowych naszego regionu.
Czasopismo jest opatrzone numerem ISSN, a więc:
 • artykuły odnotowywane są w bibliografii narodowej,
 • publikowane artykuły są dostępne szerokiemu gronu czytelników w kraju,
 • artykuły dokumentują pracę szkół oraz dorobek, także naukowy, autorów,
 • władze oświatowe, a także inni nauczyciele dowiedzą się o Waszych działaniach, przemyśleniach, refleksjach…
 • Wasza praca może zainspirować innych!

Zapraszamy do współpracy, czekamy na materiały!

W imieniu Redakcji "Informatora Oświatowego"
Dorota Iwanowicz
konsultant ds. informacji pedagogicznej i kompetencji cyfrowych
w ODN w Słupsku