Konferencja pn. Dobre praktyki w kształtowaniu kompetencji kluczowych poprzez edukację morską w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne

Konferencja: Dobre praktyki w kształtowaniu

Termin rozpoczęcia:

6 października 2023, godz. 09:30 do 7 października 2023, godz. 17:00

Forma:

Konferencja stacjonarna

Status:

otwarta lista główna

Czas trwania:

16 godz. dydaktycznych

Adresaci:

wszyscy zainteresowani dyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego, przedstawiciele jst, wszyscy zainteresowani edukacja morsko-żeglarska w regionie 

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Rewa - Pierwoszyno

O szkoleniu / programie:

 

ZAPROSZENIE

Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

serdecznie zaprasza

na Konferencję pn. Dobre praktyki w kształtowaniu kompetencji kluczowych poprzez edukację morską

w ramach

projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne

TERMIN:  6 – 7 października 2023 r.
MIEJSCE: REWA - PIERWOSZYNO

(dokładna lokalizacja wydarzenia zostanie podana wkrótce)

Wstępny program:

I DZIEŃ – 6 października 2023 r.,
godz. 09:00-17:00

9.30

Rejestracja. Kawa powitalna.

10.00–10.15

Powitanie i wystąpienia gości.

10.15–10.30

Stan realizacji projektu Pomorskie Żagle Wiedzy wsparcie regionalne.

10.30–10.40

Pomorskie Żagle Wiedzy – praktyczne szkolenia żeglarskie nauczycieli.

10.40–10.50

Rejs Po Wiedzę – relacja uczestników rejsu Pogorią.

10.50–11.30

Pomorskie Żagle Wiedzy – przykłady dobrych praktyk: realizacja projektów gminnych.

11.30–11.50

Przerwa kawowa.

11.50–12.00

Wręczenie certyfikatów szkołą wyróżniającym się
w realizacji Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej.

12.00–12.30

Sesja dyskusyjna: rozwój kompetencji uczniów poprzez żeglarstwo w edukacji formalnej i nieformalnej we współpracy ze środowiskiem.

12.30–13.45

Wizyta studyjna w Yacht Club Rewa

14.00–15.00

Przerwa obiadowa.

15.00–17.30

Warsztaty instruktażowo-merytoryczne, między innymi: nawigacja, prace bosmańskie, ratownictwo wodne i bezpieczeństwo nad wodą, budowa łodzi żaglowej

18.30

Kolacja z szantami  

II DZIEŃ - 7 października 2023 r., godz. 09:00-17:00

9.00–9.30

Wnioski i rekomendacje z pierwszego dnia konferencji.

9.30–10.30

Seminarium: Żeglarstwo w teorii i praktyce.
Metody i formy pracy stosowane we wczesnym nauczaniu żeglarstwa.

10.30–13.00

Praktyczne zajęcia żeglarskie CZĘŚĆ I.

13.00–14.30

Przerwa obiadowa.

14.30–17.00

Praktyczne zajęcia żeglarskie CZĘŚĆ II.


Udział w konferencji jest bezpłatny.
FORMULARZ REJESTRACYJNY na KONFERENCJĘ na dole strony.

Istnieje możliwość zarezerwowania bezpłatnego noclegu dla nauczycieli. 
(Liczba bezpłatnych miejsc noclegowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

REZERWACJA NOCLEGÓW - po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na Konferencję:

REZERWACJA NOCLEGÓW
dla NAUCZYCIELI biorących udział w projekcie 

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

 

Kierunki polityki oświatowej państwa:

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Koordynator formy:

Iwona Poźniak - nauczyciel konsultant ds. edukacji morskiej oraz projektów edukacyjnych
Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: i.pozniak@podn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.
  • Maksymalna liczba uczestników:  100 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń. Brak wcześniejszej rejestracji skutkuje brakiem zaświadczenia.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
  • W Polsce nadal obowiązuje szereg zasad funkcjonowania wprowadzonych ogłoszeniem stanu pandemii Covid-19. W trosce o zdrowie nas wszystkich uprzejmie prosimy nauczycieli uczestniczących w szkoleniach w formie stacjonarnej (w siedzibie PODN) o przestrzeganie zasad ochrony przed koronawirusem zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 2 października 2023 r.

Formularz rejestracyjny

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA

Prosimy NIE wpisywać danych drukowanymi literami.

Data urodzenia *

Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o podanie prywatnego adresu email, gdyż będzie używany w dalszej komunikacji (zaświadczenia, ewaluacja).

Etap edukacji, typ szkoły, zarządzanie*:
Stanowisko / Nauczany przedmiot*:

SZKOŁA / PLACÓWKA / INSTYTUCJA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych osobowych jest: Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Eliza Łuczkiewicz, e-mail : iod@podn.slupsk.pl
Celem przetwarzania jest: Realizacja niniejszej formy doskonalenia.
Podstawą przetwarzania jest: Zgoda osoby, której dane dotyczą
Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.
Mam prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mam prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.