PPEM nabór 2023/2024

NABÓR  OTWARTY!

Trwa nabór zgłoszeń szkół i placówek województwa pomorskiego do udziału w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej w roku szkolnym 2023/2024.

Poniżej zamieszczone zostały informacje o przystąpieniu do Programu oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy. 

UWAGA!
Jeśli Twoja szkoła/placówka uczestniczy już w PPEM,
nie przystępuj ponownie do naboru,

WYPEŁNIJ TYLKO POTWIERDZENIE UDZIAŁU W PPEM - ZAKTUALIZUJ DANE

formularz dostępny 
TUTAJ

INFORMACJA DLA ZGŁASZAJĄCEGO SZKOŁĘ/PLACÓWKĘ

Pomorski Program Edukacji Morskiej (PPEM) ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego.

TERMIN ZGŁOSZEŃ w bieżącym roku szkolnym: 29 stycznia 2024 r.

Zadaniem Programu jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez edukację morską, promowanie lokalnych działań w tym zakresie i upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez szkoły/placówki oświatowe oraz inne instytucje zaangażowane w edukację morsko-żeglarską.

Uczestnikami programu są:

 • dzieci przedszkolne,
 • uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
 • uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, 
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Warunkiem udziału szkoły/placówki w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej jest:

 • elektroniczne zgłoszenie szkoły/placówki do udziału w PPEM na stronie edukacjamorska.odn.slupsk.pl
   
 • przesłanie w ww. terminie do 29 stycznia 2023 r, podpisanego przez dyrektora szkoły/placówki skanu deklaracji udziału
  w PPEM na adres e-mail: edukacjamorska@odn.slupsk.pl

Przystąpienie do programu obliguje szkołę/placówkę do:

 • powołanie szkolnego animatora edukacji morskiej,
 • utworzenia w szkole/placówce Koła Edukacji Morskiej,
 • opracowania i realizacji w szkole/placówce szkolnego programu edukacji morskiej na dany rok szkolny – dopasowanego do możliwości i specyfiki pracy szkoły/placówki,
 • włączenie elementów edukacji morskiej do programów nauczania poszczególnych przedmiotów,
 • upowszechniania działań morsko-żeglarskich,
 • sporządzenia sprawozdania końcowego z przeprowadzonych działań
  (dopiero w momencie składania wniosku certyfikacyjnego).

Szkoła/placówka przystępująca do PPEM może korzystać z następujących form wsparcia:

 • sieci współpracy i samokształcenia szkolnych animatorów edukacji morskiej – dla zainteresowanych nauczycieli,
 • sieci współpracy i samokształcenia np. "Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich"  – dla zainteresowanych nauczycieli,
 • szkolenia rad pedagogicznych – na temat wprowadzania edukacji morskiej na zajęciach różnych przedmiotów,
 • inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli związane z edukacja morską (warsztaty, konferencje, pikniki edukacyjne, konsultacje online),
 • dostępu do bazy informacji na temat edukacji morskiej: scenariuszy zajęć, publikacji, ćwiczeń online, bibliografii, konkursów itp. (na stronie https://www.odn.slupsk.pl/pomorski-program-edukacji-morskiej-2/),
 • upowszechniania rezultatów pracy szkoły/placówki uczestniczącej w PPEM na stronie PPEM oraz Fanpage PPEM na FB.

Szkoła/placówka realizująca PPEM w roku szkolnym 2023/20243 po spełnieniu wymagań, określonych w regulaminie przyznawania Certyfikatu PPEM mogę ubiegać się o ten certyfikat.

POBIERZ,

       WYPEŁNIJ KARTĘ ZGŁOSZENIA W PLIKU WODR,

                   WYDRUKUJ,

                               ZESKANUJ

                                        I ODEŚLIJ Z PIECZĄTKĄ SZKOŁY/PLACÓWKI ORAZ PODPISEM DYREKTORA
                                             I SZKOLNEGO KOORDYNATORA EDUKACJI MORSKIEJ

NA ADRES: edukacjamorska@odn.slupsk.pl  

W TYTULE MAILA PODAJ: PPEM - ZGŁOSZENIE 2023/2024

WYPEŁNIJ ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA

SZKOŁA / PLACÓWKA / INSTYTUCJA

DYREKTOR SZKOŁY

SZKOLNY ANIMATOR

Data urodzenia *

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mariusz Michalak, e-mail : iod@odn.slupsk.pl
Celem przetwarzania jest: Realizacja niniejszej formy doskonalenia.
Podstawą przetwarzania jest: Zgoda osoby, której dane dotyczą
Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.
Mam prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mam prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.