Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Sieć 17: Spotkania ze sztuką (subregion słupski)

Sieć 17: Spotkania ze sztuką (subregion słupski)

Termin rozpoczęcia:

styczeń 2020

Forma:

Sieci

Status:

Otwarta

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele przedmiotów artystycznych, nauczyciele przedmiotów humanistycznych, instruktorzy domów kultury, wszyscy zainteresowani działaniami na polu edukacji kulturowej

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Słupsk

O szkoleniu / programie:

Nie taka sztuka straszna - z galerią na Ty.

Popularyzacja sztuki współczesnej przy uwzględnieniu rozmaitych uwarunkowań związanych  z jej powstaniem, funkcjonowaniem i oddziaływaniem na odbiorcę.

Prezentacja działań BGSW w zakresie edukacji/wystawiennictwa i działań w przestrzeeni publicznej

Zwiedzanie salonów wystawienniczych BGSW i oprowadzenie po aktualnych wystawach

Pogłębienie wiedzy na temat stylów i kierunków w zakresie sztuk wizualnych na przestrzeni XX i XXI wieku

Przedstawienie oferty "Pociagu do kultury" dla szkół i przedszkoli

Koordynator formy:

Ewa Misiewicz - konsultant ds. muzyki, muzykoterapii i dydaktyki sztuki 

Kontakt:
pokój nr 6
tel. 59 84 23 567 wew.41
e-mail: e.misiewicz@odn.slupsk.pl

Dodatkowe informacje:

  • W roku szkolnym zaplanowano 4 spotkania po 3 godz.
  • Planowane terminy spotkań:
    • styczeń - maj 2020.
  • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
  • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie wspomagania.
  • W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa proszę uzupełnić formularz poniżej 

Formularz rejestracyjny

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA

Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o podanie prywatnego adresu email, gdyż będzie używany w dalszej komunikacji (zaświadczenia, ewaluacja).

Stanowisko / Nauczany przedmiot*:

SZKOŁA / PLACÓWKA / INSTYTUCJA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mariusz Michalak, e-mail : iod@odn.slupsk.pl
Celem przetwarzania jest: Realizacja niniejszej formy doskonalenia.
Podstawą przetwarzania jest: Zgoda osoby, której dane dotyczą
Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.
Mam prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mam prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

Przejdź do góry strony