Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Jak za pomocą mediów społecznościowych kształtować kompetencje społeczne i obywatelskie młodzieży

Jak za pomocą mediów społecznościowych kształtować kompetencje społeczne i obywatelskie młodzieży

Termin rozpoczęcia:

25 maja 2020, godz. 15:30-17:45

Forma:

Szkolenie online

Status:

Otwarta

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

Cena:

20 zł

Miejsce:

własne stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

 • wpływ mediów na dzieci i młodzież,

 • media społecznościowe w edukacji,

 • bezpieczne korzystanie z mediów,

 • kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez media,

 • narzędzia wspomagające media

Ekspert:

M.Maraszkiewicz

Koordynator formy:

Joanna Kierul-Cieślak - konsultant ds. wspomagania nauczycieli języka polskiego oraz diagnozy edukacyjnej
tel. 59 84 23 567 wew.35
e-mail: j.cieslak@odn.slupsk.pl

Organizacja:

 

 • Zakwalifikowanie na szkolenie nastąpi po wpływie środków na konto ODN Słupsk do dnia 20.05.2020 r.
 • NUMER KONTA: BANK PKO BP  24 1020 1811 0000 0702 0312 5622 
  TYTUŁ WPŁATY:  nazwa szkolenia, data i godzina szkolenia

 • Opłatę za szkolenia uiszczamy TYLKO po zarejestrowaniu się na szkolenie, NIGDY wcześniej.  
  Osobom nie zarejestrowanym będą zwracane środki.

 • Jeśli formularz rejestracyjny nie jest wyświetlany to znaczy, że grupa jest pełna i nabór ZAMKNIĘTY.

                                                                                           

 • Szkolenie odbędzie się online i rozpocznie się o godz. 15.30
 • Na godzinę przed rozpoczęciem szkolenia, o godz. 14.30, Koordynator prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online.

                                                                                                

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w szkoleniu online?

 • Przede wszystkim komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.

 

----------------------------------- 

Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.

O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.

UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.

 

Informacja ważna dla Ciebie…

 • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
 • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
 • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku).

 

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa proszę uzupełnić formularz poniżej 

Formularz rejestracyjny

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA

Prosimy NIE wpisywać danych drukowanymi literami.

Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o podanie prywatnego adresu email, gdyż będzie używany w dalszej komunikacji (zaświadczenia, ewaluacja).

Stanowisko / Nauczany przedmiot*:

SZKOŁA / PLACÓWKA / INSTYTUCJA

Płatności za kurs / warsztaty dokona:
Jeżeli koszt szkolenia pokrywa szkoła / placówka, to prosimy o e-mail ze skrzynki placówki na adres: faktury@odn.slupsk.pl informację: Proszę o obciążenie za szkolenie pt. ..........., uczestnik ......... (imię i nazwisko) oraz przesłać dane do faktury. HONORUJEMY WIADOMOŚĆ WYSYŁANĄ WYŁĄCZNIE Z OFICJALNEGO ADRESU PLACÓWKI.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mariusz Michalak, e-mail : iod@odn.slupsk.pl
Celem przetwarzania jest: Realizacja niniejszej formy doskonalenia.
Podstawą przetwarzania jest: Zgoda osoby, której dane dotyczą
Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.
Mam prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mam prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

Przejdź do góry strony