Konferencja Erasmus Days 2022

Konferencja Erasmus Days 2022

Termin rozpoczęcia:

13 października 2022, godz. 10:00-13:00

Forma:

Konferencja stacjonarna

Status:

otwarta lista główna

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku, ul. Mickiewicza 32

O szkoleniu / programie:

Erasmus Days 2022

 

Projekty europejskie szansą rozwoju pomorskich

szkół i placówek oświatowych

 

Konferencja Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

przy współpracy

z II Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku

 

13 października 2022 roku

 

Część I: W TEORII

9.30

 

Rejestracja i kawa powitalna

10.00

 

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku Bożena Żuk, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku Mariusz Domański, Powitanie

10.05

 

Pierwsze kroki w projektach Erasmus+ Przedstawiciel FRSE (prawdopodobnie online)

10.35

 

Akredytacja w programie Erasmus+

Piotr Janicki, Szkoła Podstawowa w Stołcznie

10.45

 

Rola organu prowadzącego w realizacji projektów międzynarodowych

10.55

 

Znaczenie projektów międzynarodowych dla rozwoju uczniów, nauczycieli i szkoły Mariusz Domański, II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

Korzyści z udziału w programie – z perspektywy uczniów, uczestników projektów uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku

11.10

 

Dobry wniosek, udany projekt - porady praktyczne dla początkujących Halina Stępień - Grajewska Zespół Szkół Zawodowych Barlewiczki

11.20

 

Przerwa kawowa

Część II: PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE W PRAKTYCE - INSPIRACJE, PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

11.35

 

Maria Rządkowska, Beata Szlom, II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

11.40

 

Anna Szymańska, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku

11.50

 

Marta Kaczmarek, Szkoła Podstawowa nr 10 w Słupsku

12.00

 

Ewelina Pietrzyk, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce

12.10

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku

Część III: PANEL DYSKUSYJNY

12.20

 

Sesja pytań i odpowiedzi - moderator: Justyna Szczypek-Bogdanowicz

12.50

 

Zakończenie

Kierunki polityki oświatowej państwa:

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

Koordynator formy:

Justyna Szczypek-Bogdanowicz – nauczyciel konsultant ds. kompetencji kluczowych oraz projektów międzynarodowych

Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: j.szczypek@podn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Konferencja odbędzie się stacjonarnie.
  • Maksymalna liczba uczestników:  100 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
  • W Polsce nadal obowiązuje szereg zasad funkcjonowania wprowadzonych ogłoszeniem stanu pandemii Covid-19. W trosce o zdrowie nas wszystkich uprzejmie prosimy nauczycieli uczestniczących w szkoleniach w formie stacjonarnej (w siedzibie PODN) o przestrzeganie zasad ochrony przed koronawirusem zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Formularz rejestracyjny

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA

Prosimy NIE wpisywać danych drukowanymi literami.

Data urodzenia *

Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o podanie prywatnego adresu email, gdyż będzie używany w dalszej komunikacji (zaświadczenia, ewaluacja).

Etap edukacji, typ szkoły, zarządzanie*:
Stanowisko / Nauczany przedmiot*:

SZKOŁA / PLACÓWKA / INSTYTUCJA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych osobowych jest: Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mariusz Michalak, e-mail : iod@podn.slupsk.pl
Celem przetwarzania jest: Realizacja niniejszej formy doskonalenia.
Podstawą przetwarzania jest: Zgoda osoby, której dane dotyczą
Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.
Mam prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mam prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.