Kurs na wychowawcę wypoczynku

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Termin rozpoczęcia:

17 czerwca 2024, godz. 16:00 do 27 czerwca 2024, godz. 20:00

Forma:

Kurs hybrydowy

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

36 godz. dydaktycznych

Adresaci:

wszyscy zainteresowani

Cena:

200 zł

Miejsce:

Stanowisko komputerowe lub sale konferencyjna PODN w Słupsku

O szkoleniu / programie:

Program zgodny z Rozporządzeniem MEiN

Szczegółowy harmonogram kursu – Kliknij tutaj

Kierunki polityki oświatowej państwa:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Koordynator formy:

Renata Kołosowska - nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie opieki i wychowania

Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: r.kolosowska@podn.slupsk.pl

Organizacja:

Na zgłoszenia czekamy do dnia 12.06.2024 r. do godziny 14:00

  1. Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  2. Wpłaty dokonuje się na konto bankowe w terminie podanym w e-mailu z informacją o zakwalifikowaniu na kurs.
  3. Nie dokonanie wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w kursie.
  4. W przypadku opuszczenia zajęć, nie zaliczenia zajęć lub rezygnacji opłata za kurs nie będzie zwracana.
  5. Warunkiem ukończenia kursu i uzyskania zaświadczenia o jego ukończeniu jest 100% obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczenia z poszczególnych zajęć.
  6. Prowadzący zajęcia indywidualnie decydują o sposobie zaliczenia ich zajęć.
  7. Uzyskane zaświadczenie potwierdza nabycie uprawnień wychowawcy wypoczynku i ma charakter bezterminowy.
  8. Wnioski, skargi i inne sprawy dotyczące realizacji kursu na wychowawcę wypoczynku należy kierować do Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.